Нефедова Е. А., Билышко Д. В.

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)


Об авторе:

Нефедова Е. А., Билышко Д. В.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Среди наиболее опасных техногенных загрязнителей окружающей среды приоритетное положение занимают тяжелые металлы, в первую очередь – свинец, кадмий, ртуть. В течение последних десятилетий в условиях усиления негативного влияния экологического окружения существенно вырос интерес специалистов практически всех подразделений медицины к адаптационным возможностям взрослого организма и эмбриона и проблем возникновения возможных пороков развития в ответ на действие соединений тяжелых металлов. Важным аспектом новейших научных разработок является поиск новых биоантогонистов соединениям кадмия и других тяжелых металлов. Непосредственное наблюдение за формированием нарушений развития у человека невозможно, поэтому с помощью индуцированных экспериментальных моделей становится возможным анализ морфогенетических изменений в течение эмбриогенеза. В связи с вышеизложенным изучение влияния солей кадмия на эмбриогенез и развитие печени является актуальным.

Ключевые слова:

кадмий, тяжелые металлы, эмбриогенез, печень, эксперимент

Список цитируемой литературы:

 • Avtsyn AP, Zhavoronkov AA, Rish MA, Strochkova LS. Mikroelementozy cheloveka: etiologiya, klassifikatsiya, organopatologiya. M.: Meditsina; 1991. 496 s. [in Russiаn].
 • Bol’shoy DV, Pykhteyeva YeG, Shafran LM. Tyazhelyye metally – izvechnaya problema toksikologii. Zdorov’ye i okruzhayushchaya sreda:Sbornik nauchnykh trudov k 75-letiyu NII sanitarii i gigiyeny. 2002; Minsk. s. 116-21. [in Russiаn].
 • Shatornaya VF, Linnik VA, Kaplunenko VG. Morfologicheskoye issledovaniye vliyaniya nekotorykh mikroelementov na reproduktvnuyu siste mu i embriogenez. Mikroelementy v meditsine. 2014 Sept 11;15(3):34-9. [in Russiаn].
 • Neyko ÊM, Gubs’kiy YuÍ, Yerstenyuk GM. Íntoksikatsíya kadmíêm: toksikokínetka í mekhanízm bíotsidnikh yefektv. Zhurn. AMN Ukraíni. ̈ 2003 Jun;9(2):250-61. [in Ukrainian].
 • Skal’nyy AV, Rudakov IA. Bioelementy v meditsine. M.: Izdatel’skiy dom «ONIKS 21 vek»; 2004. 110 s. [in Russiаn].
 • Trakhtenberg IM, Kolesnikov SV, Lukovenko VP. Tyazhelyye metally vo vneshney srede. Sovremennyye gigiyenicheskiye i toksikologicheskiye aspekty. Minsk; 1994. 123 s. [in Russiаn].
 • Shatorna VF. Yeksperimental’ne doslídzhennya yembríotoksichností atsetatu svintsyu ta nanozolota. Vísnik problem bíologíí í meditsini. ̈ 2013 Jun 12;2(2):154-9. [in Ukrainian].
 • Yerstenyuk GM. Aktivníst’ deyakikh metalofermentív pri kadmíêvíy íntoksikatsíí. Naukoví zapiski TDPU. Seríya Bíologíya. 2003 Sept ̈ 11;3(4):88-91. [in Ukrainian].
 • Shatorna VF. Modelyuyuchiy vpliv atsetatu svintsyu ta yogo kombínatsíí z nanozolotom na yembríogenez shchura. Vísnik lugans’kogo ̈ natsíonal’nogo uníversitetu ímení Tarasa Shevchenka. 2013 Jun 23;19(278):107-13. [in Ukrainian].
 • Shafran LM, Bol’shoy DV, Pykhteyeva YeG, Timofeyeva SV. Rol’ metallotioneinov v biomonitoringe zagryazneniya okruzhayushchey sredy tyazhelymi metallami. “Gigiyena naselennykh mest”. Kiev; 2000; 37. s. 190-3. [in Russiаn].
 • Shevchuk YuD, Shevchuk SM, Svíderko BD. Do pitannya yekologíchnoí situatsíí ̈ pri tekhnogennomu navantazhenní v umovakh L’vívs’koí ̈ ̈ oblast. Vísnik agrarnoí nauki. 2001 Octob 7: 112-4. [in Ukrainian]. ̈
 • Shkumbatyuk OY, Shkumbatyuk RS, Lozovits’ka TM, Zubik SV. Yekotoksichniy trivaliy vpliv kadmíyu na gematologíchní pokazniki u shchurív. Naukoviy vísnik LNUVMBT ímení S.Z. G̀zhits’kogo. 2010;12(3):201-5. [in Ukrainian].
 • Yerstenyuk GM. Kisnevotransportna funktsíya kroví za umov íntoksikatsíí kadmíêm. Vísnik L’vívs’kogo uníversitetu. Seríya: Bíologíya. ̈ 2004;(37):72-6. [in Ukrainian].
 • Garets’ VÍ, Bel’s’ka YuO, Shatorna VF. Morfologíchniy stan fetal’noí pechínki píd vplivom tsitratív sríbla ta zolota na tlí svintsevoí ̈ íntoksikatsíí ̈ .̈ Medichní perspektivi. 2016;21(2):9-13. [in Ukrainian].
 • Foulkes EC. Metallothionein and glutathione as determinants of cellular retenton and extrusion of Cd and Hg. Life Sci. 1993;(52):1617-20.
 • Dyelʹtsova OI, Erstenyuk HM, Nazaruk RM, Hryshchuk MI. Histostrukturni zminy deyakykh vnutrishnikh orhaniv za umov kadmiyevoyi intok sykatsiyi. Halytsʹkyy likarsʹkyy visnyk. 2001;8(2):31-3. [in Ukrainian].
 • Dyelʹtsova OI, Hryshchuk MI, Erstenyuk HM, Nazaruk RM. Dynamika morfostrukturnykh zmin orhaniv shlunkovo-kyshkovoho traktu za umov vplyvu toksykantv-zabrudnyuvachiv dovkillya. Naukovi pratsi 3 Natsionalʹnoho Konhresu anatomiv, histolohiv, embriolohiv i topohra foanatomiv Ukrayiny. Kyyiv; 2002. s. 97-8. [in Ukrainian].
 • Erstenyuk HM, Dyelʹtsova OI. Morfolohiya pechinky pry kadmiyeviy intoksykatsiyi ta korektsiyi unitolom. Visnyk morfolohiyi. 2004 Jan 16;1:74-6. [in Ukrainian].
 • Erstenyuk HM. Stan lihandnykh form hemohlobinu shchuriv za umov kadmiyevoyi intoksykatsiyi. Med. khimiya. 2004 Jun 12;6(3):101-3. [inUkrainian].
 • Erstenyuk HM, Shutka BV. Ulʹtramikroskopichne doslidzhennya pechinky za umov korektsiyi kadmiyevoyi intoksykatsiyi selenom. Visnykproblem biolohiyi i medytsyny. 2004 Jan 4; 80-4. [in Ukrainian].
 • Payushyna OV, Domaratskaya EY, Starostyn VY. Kletochnyy sostav y rehulyatornye funktsyy stromy zarodyshevoy pecheny. Tsytolohyya. 2012 Jan 4;369-80. [in Russiаn].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 2 (143), 2018 год, 27-30 страницы, код УДК 616.36-008:546.48:591.3

DOI: