Чабаненко Е. А., Шапкина О. А., Орлова Н. В., Шпакова Н. М.

ВЛИЯНИЕ ГЛИЦЕРИНА НА ПОСТГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ ШОК ЭРИТРОЦИТОВ


Об авторе:

Чабаненко Е. А., Шапкина О. А., Орлова Н. В., Шпакова Н. М.

Рубрика:

ФИЗИОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В работе исследованы зависимости постгипертонического гемолиза эритроцитов, обработанных глицерином, от продолжительности инкубирования клеток на этапе дегидратации и регидратации, а также от концентрации глицерина. Установлено, что определяющим в развитии гемолиза эритроцитов является этап дегидратации. Если при 37°С постгипертонический гемолиз эритроцитов повышается с ростом концентрации глицерина (5, 10, 15%), то при 0ºС высокий уровень повреждений клеток наблюдается при всех концентрациях глицерина.

Ключевые слова:

эритроциты, постгипертонический шок, глицерин, постгипертонический лизис

Список цитируемой литературы:

  • Shpakova NM, Ershov SS, Ershova NA, Aleksandrova DI. Temperatura i osmolyarnost’ kak faktory, opredelyayushchiye ustoychivost’ eritrotsitov mlekopitayushchikh. Vestnik problem biologii i meditsiny. 2015;1(3):242-5. [in Russiаn].
  • Shpakova NM. Temperaturna ta osmotychna stiykistʹ erytrotsytiv riznykh vydiv ssavtsiv [avtoreferat]. Kharkiv: Instytut problem kriobiolohiyi i kriomedytsyny; 2014. 44 s. [in Ukrainian].
  • Semionova EA, Ershova NA, Ershov SS, Orlova NV, Shpakova NM. Osobennosti proyavleniya postgipertonicheskogo lizisa eritrotsitov nekotorykh mlekopitayushchikh. Problemy kriobiologii i kriomedytsyny. 2016;26(1):73-83. [in Russiаn].
  • Muldrew K. The salting-in hypothesis of post-hypertonic. Cryobiology. 2008 Dec;57(3):251-6.
  • Semionova EA, Orlova NV, Shpakova NM. Effektivnost’ khlorpromazina na etape udaleniya glitserina iz zamorozhennykh eritrotsitov. V Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiya. Suchasni dosyahnennya farmatsevtychnoyi tekhnolohiyi i biotekhnolohiyi; 2016 Lyst 18; Kharkiv: «NFaU»; 2016. s. 532-5. [in Russiаn].
  • Rozanov LF, Rozanova ED. Otsenka vnutrikletochnoy kontsentratsii glitserina v eritrotsitakh cheloveka metodom perturbatsionnoy differentsial’noy spektrofotometrii. Problemy kriobiologii. 1992;2:55-7. [in Russiаn].
  • Benga G. Comparative studies of water permeability of red blood cells from humans and over 30 animal species: an overview of 20 years of collaboration with Philip Kuchel. Eur. Biophys. J. 2013 Jan;42(1):33-46.
  • Hordiyenko OI, Kovalenko SYe, Kovalenko IF. Mekhanizmy pronykannya hlitserynu krizʹ membrany erytrotsytiv lyudyny. Problemy kriobiolohiyi i kriomedytsyny. 2012;22(4):389-97. [in Ukrainian].
  • Mezhidov SKh, Moiseyev VA. Vliyaniye kontsentratsii vnutrikletochnogo gemoglobina na pronitsayemost’ eritrotsitov. Problemy kriobiologii. 1995;4:50-1. [in Russiаn]. 

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 2 (143), 2018 год, 379-382 страницы, код УДК 57.043:615.21/.26:547.426.1:612.111

DOI: