Пивторак Е. В., Шевчук Н. А., Пивторак Н. А.

ВЗАИМОСВЯЗЬ АДИПОКИНОВ КРОВИ С МАРКЕРАМИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ


Об авторе:

Пивторак Е. В., Шевчук Н. А., Пивторак Н. А.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Исследованы взаимосвязи уровня адипокинов, маркеров эндотелиальной дисфункции со степенью ожирения, инсулинорезистентностью у пациентов НАЖБП. Развитие болезни ассоциируется с развитием эндотелиальной дисфункции (повышением концентрации эндотелина-1 и активности фактора Виллебранда). Установлена прямая корреляционная связь средней силы между концентрациями эндотелина-1 и С-реактивного белка. Сделан вывод, что у больных НАЖБП с избыточной массой тела и ожирением повышение уровня лептина, снижение уровня адипонектина в сыворотке крови ассоциируется с повышением индекса массы тела, инсулинорезистентностью, увеличением концентрации С-реактивного белка.

Ключевые слова:

неалкогольная жировая болезнь печени, избыточная масса тела, ожирение, адипонектин, лептин, эндотелин-1

Список цитируемой литературы:

 1. Sayiner M, Koenig A, Henry L, Younossi ZM. Epidemiology of Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Nonalcoholic Steatohepatitis in the United States and the Rest of the World. Clin Liver Dis 2016 May 20;(2):205-14. PMID: 27063264 DOI: 10.1016/j.cld.2015.10.001
 2. Anstee QM, McPherson S, Day CP. How big a problem is non-alcoholic fatty liver disease? BMJ 2011 July 18;343:d3897. PMID: 21768191 DOI: 10.1136 / bmj.d3897
 3. Weisberg SP, McCann D, Desai M, Rosenbaum M, Leibel RL, Ferrante AW Jr. Obesity is associated with macrophage accumulation in adipose tissue. J. Clin. Invest. 2003 Dec;112(12):1796-808. PMCID: PMC296995 DOI: 10,1172 / JCI19246
 4. Babak OIa, Kolesnikova OV, Shut IV. Vplyv syrovatkovoho rivnia adyponektynu na vyrazhenist nealkoholnoho steatozu pechinky u khvorykh na tsukrovyi diabet 2 typu z nadlyshkovoiu masoiu tila. Suchasna hastroenterolohiia 2011;1(57):5-11. [in Ukrainian].
 5. Pivtorak KV. The role of systemic inflammation and endothelial dysfunction in pathogenesis of cardiovascular disease in patients with nonalcoholic fatty liver disease. J. Hepatol. 2016 Dec;64(2):S486. DOI: https://doi.org/10.1016/S0168-8278(16)00830-8
 6. Finelli С, Tarantino G. What is the role of adiponectin in obesity related non-alcoholic fatty liver disease? World J Gastroenterol. 2013 Feb 14;19(6):802-12. PMCID: PMC3574877 DOI: 10,3748 / wjg.v19.i6.802
 7. Polyzos SA, Toulis KA, Goulis DG, Zavos C, Kountouras J. Serum total adiponectin in nonalcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis. Metabolism 2011 Mar; 60(3):313-26. PMID: 21040935 DOI: 10,1016 / j.metabol.2010.09.003
 8. Kobyliak NM, Mykhalchyshyn HP, Savcheniuk OA, Falalieieva TM. Patofiziolohichna rol adyponektynu v rozvytku ozhyrinnia ta suputnikh zakhvoriuvan. Svit medytsyny ta biolohii. 2013;3(40):81-7. [in Ukrainian].
 9. Brakenhielm E, Veitonmaki N, Cao R. Kihara Sh, Matsuzawa Yu, Zhivotovsky B, Funahashi T, et al. Adiponectininduced antiangiogenesis and antitumor activity involve caspasemediated endothelial cell apoptosis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2004 Feb 24;101(8):2476-81. PMCID: PMC356975
 10. Koval VIu. Adypotsytokiny ta endotelialna dysfunktsiia pry khronichnomu pankreatyti. Ukraina. Zdorovia natsii. 2015;1(33):144-8. [in Ukrainian].
 11. Federico A, Dallio M, Masarone M, Persico M, Loguercio C. The epidemiology of non-alcoholic fatty liver disease and its connection with cardiovascular disease: role of endothelial dysfunction. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 Nov;20(22):4731-41. PMID: 27906428.
 12. Tsyntar TP, Fediv OI, Stupnytska HIa, Hluhovska SV. Endotelialna dysfunktsiia ta morfofunktsionalni vlastyvosti erytrotsytiv pry nealkoholnomu steatohepatyti, poiednanomu z khronichnym obstruktyvnym zakhvoriuvanniam lehen, u khvorykh na ozhyrinnia. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal. 2017;13(6)415-9. DOI: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0721.13.6.2017.112881 [in Ukrainian].
 13. Skrypnyk IM, Maslova HS, Shcherbak OV. Osoblyvosti porushen stanu oksydu azotu u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia v poiednanni z nealkoholnym steatohepatytom u dynamitsi patohenetychnoho likuvannia. Ukrainskyi terapevtychnyi zhurnal. 2017;(3):20-5. [in Ukrainian].
 14. Svintsitskyi AS, Dzeman MI, Dynnyk NV. Osoblyvosti stanu zahalnoadaptyvnykh reaktsii orhanizmu pry zakhvoriuvanniakh pechinky. Suchasna hastroenterolohiia. 2012;4(66):47-52. [in Ukrainian].
 15. Marsche G, Zelzer S, Meinitze A, Kern S, Meissl S, Pregartne G, et al. Adiponectin Predicts High-Density Lipoprotein Cholesterol Efflux Capacity in Adults Irrespective of Body Mass Index and Fat Distribution. J Clin Endocrinol Metab. 2017 Nov 1;102(11):4117-23. DOI: 10.1210/jc.201700933
 16. Stanislavchuk MA, Al Salim AA, Zaichko NV. Zviazok dysadypokinemii z kardiometabolichnymy chynnykamy ta strukturno-funktsionalnym stanom sertsia u cholovikiv z pisliainfarktnym kardiosklerozom. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2017;21(1):154-9. [in Ukrainian].
 17. Hontsariuk DO, Khrystych TM, Fediv OI, Teleki YaM. Rol S-reaktyvnoho bilka v rozvytku khronichnoi zapalnoi reaktsii, aterosklerozu, insulinorezystentnosti u khvorykh iz poiednanniam aterosklerozu ta khronichnoho pankreatytu. Praktychna anhiolohiia. 2012;3-4(52-53):21-5. [in Ukrainian].
 18. Tereshchenko SN, Zhyrov YV, Malychenko EV, Kazantseva EЭ. Sravnytelnaia kharakterystyka ynhybytorov anhyotenzyn prevrashchaiushcheho fermenta ramypryla y эnalapryla v lechenyy khronycheskoi serdechnoi nedostatochnosty u zhenshchyn. Kardyolohyia. 2010;(4):64-8. [in Russiаn].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 (145), 2018 год, 153-157 страницы, код УДК 616.36-003.826-092:616.175.8

DOI: