Треумова С. И., Петров Е. Е., Бурмак Ю. Г., Иваницкая Т. А.

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ И ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА: ПРОБЛЕМЫ КОМОРБИДНОСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)


Об авторе:

Треумова С. И., Петров Е. Е., Бурмак Ю. Г., Иваницкая Т. А.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье представлен анализ современных литературных данных коморбидности хроничес-кой обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и ишемической болезни сердца (ИБС) – чрезвычайно актуальной проблемы современности. Установлено, что коморбидность ХОБЛ с кардиоваскулярной патологией оста-ется наиболее важной, она отображает единство кардиореспираторной системы и является суммарным интегральным фактором негативного прогноза. Показано, что эти заболевания рассматриваются как «криминальные партнеры». В статье установлено, что ХОБЛ можно рассматривать как независимый фактор риска ИБС наряду с курением, уровнем холестерина, повышением систолического артериального давления. Значительное внимание следует уделять активному выявлению клинической симптоматики ИБС, безболевой ишемии для своевременной диагностики заболевания и назначения антиангинальной терапии. Установлено, что у больных ХОБЛ развитие ИБС ухудшает легочную гемодинамику, альвеолярный газообмен и его течение. Проанализированы группы риска сочетанной патологии, знание которых даст возможность предупредить прогрессирование каждого из заболеваний, улучшить отдаленный прогноз, качество жизни больных.

Ключевые слова:

хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца, коморбид-ность, сочетанная патология

Список цитируемой литературы:

1. Avramenko L.P. Kliniko-funktsionalnyye kharakteristiki khronicheskoy obstruktivnoy bolezni legkikh u zhenshchin pozhilogo
vozrasta / L.P. Avramenko, T.V. Bolotnova // Tezisy XII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Pozhiloy bolnoy.
Kachestvo zhizni” // Klin. gerontologiya. – 2008. – № 9 (14). – S. 19.
2. Amosova K.M. Diahnostychna tsinnist neinvazyvnykh metodiv diahnostyky IKHS u khvorykh na KHLS v poyednanni z KHOZL /
K.M. Amosova, L.F. Konoplova, D.Sh. Sichinava [ta in.] // Naukovyy visnyk Nats. med. univer. im. O.O. Bohomoltsya. – 2008. –
№ 2-3. – S. 100-107.

3. Belova A.N. Voprosy diagnostiki pri komorbidnosti khronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti i khronicheskogo obstruktivnogo
zabolevaniya legkikh / A.L. Belova, I.I. Knyazkova // Serdechnaya nedostatochnost. – 2013. – № 3. – S. 26-29.
4. Berezin A.Ye. KHOBL i kardiovaskulyarnyy risk / A.Ye. Berezin // Ukr. med. chasopis. – 2009. – № 2. – S. 62-69.
5. Boryak V.P. Vyvchennya faktoriv ryzyku khronichnoho obstruktyvnoho zakhvoryuvannya lehen na foni metabolichnoho syndromu /
V.P. Boryak, T.A. Trybrat, S.I. Treumova [ta in.] // Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. – 2015. – Vyp. 3 (1). – S. 15-17.
6. Gavrisyuk V.K. Printsipy terapii bolnykh s oslozhneniyami KHOZL / V.K. Gavrisyuk // Ukr. pulmonol. zhurn. – 2011. – № 2. –
S. 10-12.
7. Zaremba Ye.Kh. Markery zapalennya ta funktsiyi endoteliyu u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsya / Ye.Kh. Zaremba,
O.V. Smalyukh // Bukovynskyy medychnyy visnyk. – 2014. – № 4. – S. 195-199.
8. Kardiolohiya dlya simeynykh likariv: navch. posib. / Ye.Kh. Zaremba, Yu.H. Kyyak, L.Ya. Babynina [ta in.]; za red. Ye.Kh. Zaremby.
– K.: Polihrafiya, 2011. – 532 s.
9. Karoli N.A. Komorbidnost u bolnykh khronicheskoy obstruktivnoy boleznyu legkikh: mesto kardiovaskulyarnoy patologii /
N.A. Karoli, A.P. Rebrov // Ratsionalnaya farmakoterapiya v kardiologii. – 2009. – № 4. – S. 9-16.
10. Kinyaykin M.F. Vliyaniye gipoksemii i komorbidnosti kardiovaskulyarnoy patologii na kachestvo zhizni i nekotoryye klinikofunktsionalnyye pokazateli u bolnykh KHOBL / M.F. Kinyaykin // Pul’monologiya. – 2011. – № 4. – S. 54-57.
11. Komorbidnost v praktike terapevta: serdtse, mozg, sosudy. XI Natsionalnyy kongress terapevtov // Ter. arkhiv. – 2016. – № 12, T.
88. – S. 6-7.
12. Konoplʹova L.F. Kliniko-patohenetychna rol endotelialnoyi dysfunktsiyi u rozvytku khronichnoho lehenevoho sertsya bronkholehenevoho henezu v poyednanni z ishemichnoyu khvoroboyu sertsya / L.F. Konoplʹova, S.I. Treumova // Visn. prob. biolohiyi i
medytsyny. – Poltava, 2011. – Vyp. 2, T. 3 (86). – S. 119-121.
13. Krakhmalova O.O. Pulmonolohichna reabilitatsiya khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehen /
O.O. Krakhmalova, D.M. Kalashnyk, I.V. Talalay // Ukr. pulmonol. zhurn. – 2013. – № 1. – S. 63-67.
14. Krakhmalova O.O. Vedennya patsiyentiv z khronichnym obstruktyvnym zakhvoryuvannyam lehen ta ishemichnoyu khvoroboyu
sertsya pry nayavnosti syndromu obstruktyvnoho apnoe/hipopnoe snu: nevyrisheni pytannya / O.O. Krakhmalova // Ukr. pulmonol.
zhurn. – 2015. – № 1. – S. 53-57.
15. Krychynska I.V. Metabolichnyy syndrom / I.V. Krychynsʹka, V.V. Dyachenko // Therapia. – 2012. – № 11 (74). – S. 76-77.
16. Litvinova T.A. Osobennosti narusheniy serdechnogo ritma u bolnykh pozhilogo vozrasta s khronicheskoy obstruktivnoy boleznyu
legkikh v assotsiatsii so stenokardiyey napryazheniya i arterialnoy gipertenziyey / T.A. Litvinova, T.V. Bolotnova // Rossiyskiy
natsionalnyy kongress kardiologov “Kardiologiya: ot nauki – k praktike”. – SPb., 2013. – 341 s.
17. Malaya L.T. Endotelialnaya disfunktsiya pri patologii serdechno-sosudistoy sistemy / L.T. Malaya, A.N. Korzh, L.B. Balkovaya. –
Kharkov: Torsing, 2000. – 432 s.
18. Nesen A.O. Polifaktornyy diahnostychno-likuvalnyy pidkhid ta otsinka kardiovaskulyarnoho ryzyku z urakhuvannyam komorbidnosti
/ A.O. Nesen // Ukr. ter. zhurn. – 2013. – № 3. – S. 33-39.
19. Ol’binskaya L.I. Vliyaniye bronkhoobstruktivnogo sindroma na pokazateli sutochnogo monitorirovaniya arterialnogo davleniya /
L.I. Olbinskaya, A.A. Belov, O.A. Tsvetkova, N.A. Lakshina // Pulmonologiya. – 2001. – № 2. – S. 20-25.
20. Pertseva T.A. Narusheniya ritma serdtsa u bolnykh khronicheskim obstruktivnym bronkhitom po dannym sutochnogo
monitorirovaniya EKG / T.A. Pertseva, N.G. Gorovenko, T.S. Onishchenko [i dr.] // Ukr. pulmonol. zhurn. – 2001. – № 4. – S. 22-24.
21. Sidorov D.Yu. Taktika lecheniya bolnykh s obostreniyami khronicheskogo obstruktivnogo zabolevaniya legkikh / D.Yu. Sidorov //
Bolezni i antibiotiki. – 2009. – № 1. – S. 68-73.
22. Treumova S.I. Ekhokardiohrafichni pokaznyky systolichnoyi i diastolichnoyi funktsiyi livoho shlunochka u khvorykh iz syndromom
khronichnoho lehenevoho sertsya / S.I. Treumova // Aktual. probl. suchasn. med. – Poltava. – 2006. – T. 6, № 3. – S. 148-150.
23. Treumova S.I. Systolichna i diastolichna funktsiya miokarda pravoho shlunochka v stadiyi dekompensatsiyi / S.I. Treumova //
Problemy ekolohiyi ta medytsyny. – 2006. – № 2. – S. 35-36.
24. Fadyeyenko H.D. Komorbidnist i vysokyy kardiovaskulyarnyy ryzyk – klyuchovi pytannya suchasnoyi medytsyny / H.D. Fadyeyenko,
O.Ye. Hridnyev, A.O. Nesen [ta in.] // Ukr. ter. zhurn. – 2013. – № 1. – S. 102-107.
25. Feshchenko Yu.I. Khronicheskoye obstruktivnoye zabolevaniye legkikh – aktualnaya mediko-sotsialnaya problema /
Yu.I. Feshchenko // Ukr. pulmon. zhurn. – 2009. – № 2. – S. 38-49.
26. Feshchenko Yu.I. Novaya redaktsiya globalnoy initsiativy po KHOZL / Yu.I. Feshchenko // Ukr. pulmon. zhurn. – 2012. – № 32. –
S. 6-8.
27. Feshchenko Yu.I. Khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehen / Yu.I. Feshchenko, A.V. Basanets, V.K. Havrysyuk [ta in.] //
Adaptovana klinichna postanova, zasnovana na dokazakh // Nakaz Ministerstva okhorony zdorovya vid 27 chervnya 2013 roku
№ 555. – 20 s.
28. Feshchenko Yu.I. Vplyv porushen hazoobminu na parametry yakosti zhyttya u patsiyentiv iz khronichnym obstruktyvnym
zakhvoryuvannyam lehen / Yu.I. Feshchenko, L.O. Yashyna, S.H. Opimakh // Ukr. med. chasopys. – 2014. – № 1 (99). –
S. 140-143.
29. Khristich T.N. Komorbidnost khronicheskogo obstruktivnogo zabolevaniya legkikh i ishemicheskoy bolezni serdtsa: osobennosti
patogeneza i vedeniya bolnykh (Obzor literatury i sobstvennyye dannyye) / T.N. Khristich, Ye.G. Shestakova, Ya.M. Teleki [i dr.] //
Ukr. ter. zhurn. – 2013. – № 2. – S. 101-108.
30. Chuchalin A.G. Khronicheskaya obstruktivnaya bolezn legkikh i soputstvuyushchiye zabolevaniya / A.G. Chuchalin //
Pul’monologiya. – 2008. – № 2. – S. 5-14.
31. Chuchalin A.G. Khronicheskaya obstruktivnaya bolezn legkikh i soputstvuyushchiye zabolevaniya / A.G. Chuchalin // Zdorovya
Ukrayiny. – 2008. – № 15-16. – S. 1-7.
32. Yudina L.V. Khronicheskoye obstruktivnoye zabolevaniye legkikh. Ne vse tak beznadezhno / L.V. Yudina // Ukr. pulmon. zhurn. –
2008. – № 3. – S. 37-39.
33. Yakovleva O.A. Patogeneticheskiye partnery komorbidnosti khronicheskoy obstruktivnoy bolezni legkikh i kardialnoy patologii /
O.A. Yakovleva, T.N. Masloyed, N.V. Shcherbenyuk, A.A. Klekot // Ukr. terapevt. zhurn. – 2015. – № 1. – S. 74-79.

34. Barmes P.J. Systemic manifestations and comorbidities of COPD / P.J. Barmes, B.R. Celli // Eur. Respir. J. – 2009. –Vol. 33 (5).
– P. 1165-1185.
35. Freixa X. Echocardiographic abnormalities in patients with COPD at their first hospital admission / X. Freixa, K. Portillo, C. Pare [et
al.] // Eur.Respir. J. – 2013. – Vol. 41 (4). – P. 784-791.
36. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive lung disease 2017 Report: COLD Executive
Summary. – European Respiratory Journal. – 2017; DOJ: 10.1183 / 13993003.00214 – 2017.
37. Guilleminault C. The sleep apnea syndromes / C. Guilleminault, A. Tilkian, W.C. Dement // Annue Rev. Med. – 1976. –Vol. 27. –
P. 465-484.
38. Rutten F.H. Recognizing heart failure in elderly patients with stable chronic obstructive pulmonary disease in primary care: cross
sectional diagnostic study / F.H. Rutten. K.G.M. Moons, M.J.M. Gramer [et al.] // Br. Med. J. – 2005. – Vol. 331 (75). – P. 1379.
39. Soriano J.B. Inhaled corticosteroids with / without long – acting – beta agonists reduce the risk of rehospitalisations and death in
COPD patients / J.B. Soriano, V.A. Kiri, N.B. Pride, J. Vestbo // Am. J. Respir. Med. –2003. – Vol. 2 (1). –P. 67-74.
40. Sowers J.R. Treatment of cardiovascular and renal risk factors in the diabetic hypertensive / J.R. Sowers, S. Haffner // Hypertension. – 2002. –Vol. 40 (6).– P. 781-788.
41. Van. Weel. C. Comorbidity and guidelines: conflicting interests / C. Van Weel, F.G. Schellevis // Lancet. – 2006. – Vol. 367. –
P. 550-551.
42. Vestbo J. Global Strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: CJPD Executive Summary / J. Vestbo, S.S. Hurd // Am. J. Respir. Crit Care Med. – 2013. – Vol. 187. –P. 347-365.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 66-72 страницы, код УДК 616.23/24-06:616.127-005.4

DOI: