Севальнев А. И., Волкова Ю. В.

ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОТ ВЛИЯ-НИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ


Об авторе:

Севальнев А. И., Волкова Ю. В.

Рубрика:

ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Учитывая мировой опыт, создана модель использования данных социально-гигиенического мониторинга при разработке и осуществлении целевых программ по снижению риска для здоровья. Со-гласно которой проведено исследование содержания взвешенных твердых частиц в атмосферном возду-хе города Запорожья и их влияния на здоровье экспонированного населения. На основе полученных ре-зультатов создано целевую региональную программу по снижению рисков для здоровья от воздействия данных загрязнителей. Предложено создание межсекторального партнерства при её реализации.

Ключевые слова:

взвешенные твердые частицы, риск для здоровья, профилактика, социально-гиги-енический мониторинг

Список цитируемой литературы:

1. Dementev A.A. Zagryaznenie atmosfernogo vozdukha oblastnogo tsentra veshchestvami, obladaiushchimi kantserogennym
deystviyem / A.A. Dementev // Rossiyskiy mediko-biologicheskiy vestnik im. akademika I.P. Pavlova. – 2014. – № 2. – S. 78-83.
2. Departament VOZ po obshchestvennomu zdravookhraneniiu, okruzhaiushchey srede i sotsialnym determinantam zdorovia.
Urovni zagryazneniia vozdukha povyshaiutsia vo mnogikh samykh bednykh gorodakh mira VOZ 2016. [Eelektronnyy resurs]. –
Rezhim dostupa: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/ru/.
3. Kiriushin V.A. Dinamika i struktura zabolevayemosti rabochikh avtomatizirovannogo proizvodstva miagkoy krovli na ZAO
«Mnogootraslevaia proizvodstvennaia kompaniia «KRZ» v 2009–2013 gg. / V.A. Kiriushin, M.N. Migileva // Nauka molodykh. –
2014. – № 4. – S. 44-54.
4. Kontseptsiya zahalnoderzhavnoi prohramy «Zdorovia – 2020: ukrainskyi vymir» [Elektronyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%D1%80.
5. Liapkalo A.A. Dinamika vozdeystviia transportnykh potokov na prizemnyy sloy atmosfernogo vozdukha v rayone transportnoy
razviazki № 2 «Severnogo obvoda» / A.A. Liapkalo, A.A. Dementev, A.M. Tsurgan // Nauka molodykh. – 2013. – № 4. – S. 112-
116.
6. Povestka dnia na XXI vek. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
agenda21.shtml.
7. Sevalnev A.I. Analiz zakhvoriuvanosti naselennia m. Zaporizhzhia za 2010-2014 rr. v zviazku z zabrudnenniam atmosfernoho
povitria / A.I. Sevalnev, Yu.V. Volkova // Tezy dopovidei IV rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta
molodykh vchenykh «Aktualni problemy i perspektyvy rozvytku medychnykh, farmatsevtychnykh ta pryrodnychykh nauk», m.
Zaporizhzhia. – 2015 rr. – S. 218-220.
8. Sevalnev A.I. Doslidzhennia vmistu zvazhenykh chastok u atmosfernomu povitri m. Zaporizhzhia / A.I. Sevalnev, Yu.V. Volkova //
Suchasni medychni tekhnolohii, Zaporizhzhia. – 2016 r. – № 3 (30). – S. 128-130.
9. Sevalnev A.I. Otsinka zabrudnennia atmosfernoho povitria m. Zaporizhzhia vykydamy pylu / A.I. Sevalnev, Yu.V. Volkova //
Tezy dopovidei Vseukrayinskoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv z mizhnarodnoiu uchastiu,
prysviachena Dnyu nauky «Suchasni aspekty medytsyny ta farmatsii – 2016», Zaporizhzhia. – 2016. – S. 64-65.
10. Uluchshenie sostoianiia okruzhaiushchey sredy i zdorovia v Yevrope: naskolko my prodvinulis v dostizhenii etikh tseley?
Kopengagen: Yevropeyskoe regionalnoe biuro VOZ, 2015 g. [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0019/276103/Improving-environment-health-europe-ru.pdf.
11. Global Reference List of 100 Core Health Indicators [Electronic resource]. – Access mode: – http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf?ua=1.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 87-91 страницы, код УДК 502.3:614.715

DOI: