Девяткина Т. А., Важничая Е. М., Власенко Н. А.

СТРЕССОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ И ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ


Об авторе:

Девяткина Т. А., Важничая Е. М., Власенко Н. А.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В экспериментах на белых крысах показано, что острая кровопотеря с удалением 25% цирку-лирующей крови сопровождается формированием триады Селье с гипертрофией надпочечников, инволю-цией тимуса и слабым повреждением слизистой оболочки желудка. Максимально выраженные нарушения показателей «красной» крови приходятся на стадию тревоги, а их восстановление – на стадию резистент-ности стресс-синдрома, вызванного потерей крови. Стресспротективные средства мексидол (100 мг/кг) и натрия оксибутират (100 мг/кг), введенные за 30 минут до кровопотери, предупреждают полномасштабную активацию стресс-реализующих систем, что подтверждается меньшей выраженностью триады Селье, и ос-лабляют проявления постгеморрагической анемии.

Ключевые слова:

острая кровопотеря, стресс-синдром, мексидол, натрия оксибутират

Список цитируемой литературы:

1. Vazhnycha O.M. Adaptyvni reaktsiyi systemy krovi pry diyi na orhanizm nadzvychaynykh podraznykiv / O.M. Vazhnycha // Aktualʹni
problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. – 2012. – T. 12, vyp. 4 (40). –
S. 209-213.
2. Vlyyanye meksydola na mahnyy-kalʹtsyevoe ravnovesye y йndotelyalʹnuyu dysfunktsyyu pry operatsyonnom stresse / V.A. Baturyn,
V.V. Fysher, S.A. Serheev [y dr.] // Saratovskyy nauchno-medytsynskyy zhurnal. – 2014. – T. 10, № 1. – S. 167-170.
3. Voronyna T.A. Antyoksydant meksydol. Osnovnye neyropsykhotropnye йffekty y mekhanyzm deystvyya / T.A. Voronyna //
Psykhofarmakolohyya y byolohycheskaya narkolohyya. – 2001. – № 1. – S. 2-12.
4. Horyzontov P.D. Stress y systema krovy / P.D. Horyzontov, O.Y. Belousova, M.Y. Fedotova. – M.: Medytsyna, 1983. – 240 s.
5. Doklinichni doslidzhennya likarsʹkykh zasobiv: metod. rekomendatsiyi / nauk. red. O.V. Stefanov. – K.: Avitsena, 2001. – 527 s.
6. Kryukova N.O. Éffektyvnostʹmeksydola y dyosmyna pry stresse u zhyvotnykh / N.O. Kryukova, V.E. Novykov // Vestnyk Smolenskoy
hosudarstvennoy medytsynskoy akademyy. – 2012. – № 2. – S. 27-30.
7. Laboratornye zhyvotnye. Razvedenye, soderzhanye, yspolʹzovanye v йksperymente / Y.P. Zapadnyuk, V.Y. Zapadnyuk,
E.A. Zakharyya, V.V. Zapadnyuk. – K.: Vyshcha shkola, 1983. – 383 s.
8. Laryonov L.P. Osobennosty vremennoy orhanyzatsyy bolevoy chuvstvytelʹnosty laboratornykh zhyvotnykh v йksperymente na
fone proyzvodnoho g-oksymaslyanoy kysloty (HOMK) natryya oksybutyrata / L.P. Laryonov, H.F. Fylyppova, Y.M. Fatykhov //
Vladykavkazskyy medyko-byolohycheskyy vestnyk. – 2013. – T. 16, № 24-25. – S. 30-34.
9. Mashkovskyy M.D. Lekarstvennye sredstva (16-e yzd.) / M.D. Mashkovskyy. – M.: Novaya Volna, 2017. – 1216 s.
10. Patent na yzobretenye № 2302664, RF, MPK G09B23/28, A61P25, A61K38/19. Sposob korrektsyy narushenyy йrytropoйza
pry йksperymentalʹnoy йntsefalopatyy / Holʹdberh E.D., Dyhay A.M. Zyuzʹkov H.N.; zayavytelʹy patentoobladatelʹ: HU NYY
farmakolohyy TNTS SO RAMN.
11. Patofyzyolohyya. Uchebnyk v 2 tomakh. Tom 1 / Pod red. V.V. Novytskoho, E.D. Holʹdberha, O.Y. Urazovoy. – M.: HÉOTAR-Medya,
2012. – 848 s.
12. Povzun S.A. Vazhneyshye syndromy: patohenez y patolohycheskaya anatomyya / S.A. Povzun. – SPb.: OOO «YPK «KOSTA», 2009.
– 480 s.
13. Problema normy v toksykolohyy (sovremennye predstavlenyya y metodycheskye podkhody, osnovnye parametry y konstanty) /
Y.M. Trakhtenberh, R.E. Sova, V.O. Sheftelʹ[y dr.]; pod red. Y.M. Trakhtenberha. – M.: Medytsyna, 1991. – 208 s.
14. Pshennykova M.H. Fenomen stressa. Émotsyonalʹnyy stress y eho rolʹv patolohyy // Aktualʹnye problemy patofyzyolohyy:
yzbrannye lektsyy / pod red. B.B. Moroza. – M.: Medytsyna, 2001. – S. 220-353.
15. Rukovodstvo k praktycheskym zanyatyyam po klynycheskoy laboratornoy dyahnostyke / M.A. Bazarnova, V.T. Morozova,
Y.N. Zayka [y dr.]; pod red. M.A. Bazarnovoy, V.T. Morozovoy. – K.: Vysh. shk., 1988. – 318 s.
16. A systematic review of neuroprotective strategies during hypovolemia and hemorrhagic shock / M. Nistor, W. Behringer,
M. Schmidt [et al.] // Int. J. Mol. Sci. – 2017. – Vol. 18, № 11. – P. E2247.
17. Hurwitz A. Acquired Bleeding Disorders / A. Hurwitz, R. Massone, B.L. Lopez // Hematol. Oncol. Clin. North. Am. – 2017. –
Vol. 32, № 6. – P. 1123-1145.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 117-122 страницы, код УДК 616.45-001.1/3:616-005.1-036.11:615.001.5

DOI: