Некрасова Н. А.

ИНДИКАТИВНАЯ ОЦЕНКА ТКАНЕВОЙ ГИПОКСИИ У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА СО СПОНДИЛОГЕННОЙ ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ


Об авторе:

Некрасова Н. А.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В результате обследования 240 больных с верифицированным диагнозом вертебрально-ба-зилярная недостаточность (ВБН) спондилогенного происхождения были изучены закономерности изме-нения систоло-диастолического индекса в каузальной позвоночной артерии на этапах прогрессирования ВБН. Выявленные закономерности увеличения содержания 2,3-ДФГ на фоне роста систоло-диастоличе-ского индекса отражали наличие тканевой гипоксии у данного контингента больных. Изучение содержания 2,3-ДФГ позволяет расширить представление о патогенетических механизмах формирования и развития ВБН на фоне спондилогенных нарушений и может быть использовано в качестве прогностически-диагно-стического критерия с целью выбора дальнейшей лечебной тактики для данной категории пациентов.

Ключевые слова:

тканевая гипоксия, спондилогенная вертебро-базилярная недостаточность

Список цитируемой литературы:

1. Bayshukurova A.K. Obrazovaniye 2,3-DFG v eritrotsitakh pri eksperimentalnykh vozdeystviyakh, izmenyayushchikh usloviya
transporta kisloroda: avtoref. dis. ...kand. biol. Nauk / A.K. Bayshukurova. – Leningrad, 1966. – 20 s.
2. Grishchenko V.I. Zagotovka i kriokonservirovaniye eritrotsitov platsentarnoy krovi dlya transfuzy / V.I. Grishchenko, O.S. Prokopyuk,
M.I. Shrago // Problemy kriobiologii. – 1989. – № 2. – S. 31-33.
3. Zozulya І.S. Tranzitornі ishemichni ataki u vertebro-bazilyarnіy sistemі zumovlenі patologіеyu shynogo vіddіlu khrebta / І.S. Zozulya,
V.G. Nesukay // Lіki Ukraуni. – 2013. – № 3. – S. 4-9.
4. Kalashnikov V.I. Sindrom pozvonochnoy arterii / V.I. Kalashnikov // Therapia. – 2007. – № 10. – S. 31-33.
5. Kamchatnov P.R. Vertebralno-bazilyarnaya nedostatochnost – problemy diagnostiki i terapii / P.R. Kamchatnov, A.V. Chugunov,
N.A. Mikhaylova // Meditsinsky sovet. – 2013. – № 1. – S. 69-73.
6. Kandyba D.V. Spondilogenny sindrom pozvonochnoy arterii: posobiye dlya vrachey / D.V. Kandyba. – SPb.: SPbMAPO, 2009. – 64 s.
7. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. Natsionalnoye rukovodstvo. – M.: GEOTAR-Media, 2012. – T. 1. – 928 s.
8. Kovalenko O.Ye. Fenotipicheskaya kharakteristika bolnykh s tservikovertebrogennymi vertebralno-bazilyarnymi narusheniyami /
O.Ye. Kovalenko, L.P. Sheyko // Sb. nauchnykh rabot sotrudnikov KMAPO im. P.L. Shupika. – K., 2005. – Vip. 14, kn. 1. – S. 39-46.
9. Kukes V.G. Vliyaniye antioksidantov na napryazheniye kisloroda v krovi u patsiyentov s khronicheskoy serdechnoy nedostatochnostyu
/ V.G. Kukes, A.B. Prokofyev, O.A. Checha, O.A. Goroshko, I.A. Mazerkina, Ye.Yu. Demchenkova // Mezhdunarodny zhurnal
prikladnykh i fundamentalnykh issledovany. – 2016. – № 6-1. – S. 56-58.
10. Melkumyants A.M. Mekhanochuvstvitelnost arterialnogo endoteliya / A.M. Melkumyants, S.A. Balashov. – M.: Triada, 2005. – 205 s.
11. Nekrasova N.A. Izucheniye nekotorykh pokazateley metabolizma u patsiyentov molodogo vozrasta so spondilogennoy vertebralnobazilyarnoy nedostatochnostyu / N.A. Nekrasova // Zhurnal Grodnenskogo Gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. – 2015.
– № 2 (50). – S. 73-75.
12. Paеnok A.V. Vertebrobazilyarna nedostatnіst mozkovogo krovoobіgu іі zv’yazok iz patologіchnimi zmіnami u shynomu vіddіlі khrebta
/ A.V. Paеnok, O.M. Kozar-Gursha // Bukovinsky medichny vіsnik. – 2012. – T. 16, № 3 (63). – S. 67-70.
13. Sitel A.B. Vliyaniye degenerativno-distroficheskikh protsessov v sheynom otdele pozvonochnika na narusheniya gemodinamiki v
vertebralno-bazilyarnoy sisteme / A.B. Sitel, K.O. Kuzminov, M.A. Bakhtadze // Manualnaya terapiya. – 2010. – № 1 (37). – S. 10-21.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 173-176 страницы, код УДК 616.31:[616.831-008.6-02:616.134.9/.93-018.74-008.1]-07

DOI: