Патерега Н. И., Шамлян Е. В., Шевчук Л. П.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА АПРОТИНИНА И ФЛЮКТУРИРУЮЩЕГО ТОКА


Об авторе:

Патерега Н. И., Шамлян Е. В., Шевчук Л. П.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В экспериментах на 42 крысах доказано, что введение путем флюктуофореза препарата, основ-ным действующим веществом которого является апротинин, вызывает достоверное торможение развития острой фазы воспалительного процесса, и это было подтверждено уменьшением содержания серотонина в крови и гистамина в тканях брыжейки кишечника на модели острого асептического воспаления (карагени-новый перитонит). Совместное влияние апротинина и флюктурирующего тока вызывало более выраженное уменьшение исследуемых медиаторов воспаления, чем флюктуоризация.

Ключевые слова:

апротинин, флюктуоризация, флюктуофорез, воспалительный процесс, гистамин, серотонин

Список цитируемой литературы:

1. Hadzhyev R.S. Fliuktuoforez meksydola posle provedenyia synuslyftynh u patsyentov s khronycheskymy vospalytelnyimy
protsessamy verkhnecheliustnoi pazukhy / R.S. Hadzhyev, M.Iu. Herasymenko, M.A. Amkhadova, A.H. Khryikova // Fyzyoterapyia.
Balneolohyia. Reabylytatsyia. – 2014. – № 2. – S. 25-30.
2. Dementeva Y.Y. Aprotynyn: bezopasnost prymenenyia v khyrurhycheskoi praktyke: Obzor / Y.Y. Dementeva, M.A. Charnaia,
Yu.A. Morozov // Anestezyolohyia y reanymatolohyia. – 2007. – № 2. – S. 69-71.
3. Kamyishnykov V.S. Spravochnyk po klynyko-byokhymycheskoi laboratornoi dyahnostyke: v 2 t. / V.S. Kamyishnykov. –
M. Belarus, 2002. – 463 s.
4. Klymenko N.A. Rol leikotsytov v reaktsyy tuchnyikh kletok ochaha vospalenyia / N.A. Klymenko // Biul. eksperym. byolohyy y
medytsynyi. – 1993. – T. 116, № 9. – S. 249-253.
5. Ohonovskyi R.Z. Dosvid zastosuvannia fliukturuiuchykh strumiv u stomatolohii i shchelepno-lytsevii khirurhii (Ohliad literatury) /
R.Z. Ohonovskyi, N.I. Patereha // Bukovynskyi medychnyi visnyk, Chernivtsi. – 2015. – T. 19, № 4 (76). – S. 223-226.

6. Palii I.I. Rol kalikrein-kininovoi systemy u rozvytku patolohichnykh staniv v orhanizmi liudyny ta mozhlyvi shliakhy yikh korektsii /
I.I. Palii, S.V. Zaika, D.V. Palii // 3. – 2007. – № 10. – S. 21-25.
7. Ulashchyk V.S. Elektroforez lekarstvennyikh veshchestv: rukovodstvo dlia spetsyalystov / V.S. Ulashchyk. – Mynsk: Navuka, 2010.
– 404 s.
8. Charnaia M.A. Yspolzovanye aprotynyna pry khyrurhycheskykh vmeshatelstvakh, sopriazhennyikh s vyisokym ryskom
hemorrahycheskykh oslozhnenyi / M.A. Charnaia, Y.Y. Dementeva // Khyrurhyia. – 2005. – № 11. – S. 71-76.
9. A randomized clinical trial to compare the efficacy of submucosal aprotinin injection and intravenous dexamethasone in reducing
pain and swelling after third molar surgery: a prospective study / Gururaj Arakeri, Kirthi Kumar Rai, H.R. Shivakumar, Bhushan
Jayade // J Maxillofac Oral Surg. – 2013. – № 12. – Р. 73-79.
10. Di Rosa M. Stadies on the mediators of the acute inflammatory response induced in rats in different sites be carrageenan and
turpentine / M.Di Rosa, J.P.Giroud, D.A. Willoughby // Journal of Pathology. – 1971. – № 104. – Р. 15-29.
11. Morris C.J. Carrageenan-induced paw edema in the rat and mouse / C.J. Morris // Methods Mol Biol. – 2003. – № 225. –
Р. 115-121.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 195-198 страницы, код УДК 616.31-002-085.276-085.844.015.21

DOI: