Рябуха О. И.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ ТИРОЦИТОВ ПРИ ПРИЁМЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ЙОДА В УСЛОВИЯХ АЛИМЕНТАРНОГО ЙОДОДЕФИЦИТА


Об авторе:

Рябуха О. И.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Исследовались особенности взаимосвязей между гормонпродуцирующими ультраструктура-ми фолликулярных тироцитов щитовидных желез белых крыс-самцов, которые в условиях алиментарного йододефицита принимали разные количества неорганического йода. Установлено особенности гормональной деятельности от факта приёма и дозы потребляемого йода. Приём неорганического йода в не-значительной, умеренной и значительной дозах сопровождается функциональным напряжением протеин-синтезирующих ультраструктур и не вызывает нормализации синтетической деятельности фолликулярных тироцитов. Особенности корреляционных связей рибосом с другими протеинсинтезирующими ультра-структурами тироцита предложено считать цитофизиологическими биомаркерами воздействия йодсодер-жащих веществ.

Ключевые слова:

щитовидная железа, тироцит, неорганический йод, внутрисистемный корреляцион-ный анализ, цитофизиологические биомаркеры

Список цитируемой литературы:

1. Esipenko B.F. Obmen yoda v organakh i tkanyakh belykh krys v period rosta / B.F. Esipenko, N.V. Marsakova // Fiziologicheskiy
zhurnal. – 1986. – T. 32, № 3. – S. 332-340.
2. Laboratornyye zhivotnyye. Razvedeniye, soderzhaniye, ispolzovaniye v eksperimente / I.P. Zapadnyuk, V.I. Zapadnyuk,
E.A. Zakhariya, B.V. Zapadnyuk. – Izd. 3-e, pererab. i dop. – K.: Vishcha shkola, 1983. – 383 s.
3. Riabukha O.I. Metod napivkilkisnoho analizu elektronohram za Riabukhoiu O.I.: svidotstvo DAASP Ukrainy PA № 2769 /
O.I. Riabukha // Kataloh derzhavnoi reiestratsii. – 2000. – Vyp. 4. – S. 11.
4. Riabukha O.I. Metod Riabukhy O.I. vyznachennia profiliv spetsialnykh mozhlyvostei hormonopoetychnykh klityn: svidotstvo DDIV
Ukrainy № 7966 / O.I. Riabukha // Avtorske pravo i sumizhni prava (ofitsiinyi biuleten). – 2003. – № 4. – S. 72.
5. Riabukha O.I. Ob’iektyvizatsiia morfofunktsionalnoho stanu tyrotsyta shliakhom vyznachennia profiliv yoho spetsialnykh
mozhlyvostei / O.I. Riabukha // Tavrycheskyi medyko-byolohycheskyi vestnyk. – 2006. – T. 9, № 3, Ch. III. – S. 156-158.
6. Riabukha O.I. Ultrastrukturni osoblyvosti syntetychnoi diialnosti folikuliarnykh tyrotsytiv pry pryimanni orhanichnoho yodu v
umovakh alimentarnoho yododefitsytu / O.I. Riabukha // Visnyk problem biolohii i medytsyny. – 2017. – Vyp. 4, T. 2 (140). –
S. 134-139.
7. Slavin M.B. Metody sistemnogo analiza v meditsinskikh issledovaniyakh / M.B. Slavin. – M.: Meditsina, 1989. – 302 s.
8. Teppermen Dzh. Fiziologiya obmena veshchestv i endokrinnoy sistemy: per. s angl. / Dzh. Teppermen, Kh. Teppermen. – M.: Mir,
1989. – 653 s.
9. Tymchenko A.M. Dynamika rozpovsiudzhennia tyreoidnoi patolohii sered naselennia v rehionakh z riznym stupenem yodnoho
defitsytu ta napriamky profilaktyky / A.M. Tymchenko, K.V. Misiura // Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal. – 2007. – № 3.
– S. 32-35.
10. Shchytovydna zaloza i navkolyshnie seredovyshche / L.V. Herbilskyi, Ye.A. Musiienko, V.M. Pinska, S.I. Pushkar // Endokrynolohiia:
respublik. mizhvidomch. zbirnyk. – К.: Zdorov’ia, 1994. – Vyp. 23. – S. 46-48.
11. Dunn J. Iodine deficiency and thyroid function / J. Dunn // The thyroid and iodine / Eds. J. Nauman, D. Glinoer, L.E. Braverman,
U. Hostalek. – Stuttgart; N.Y.: Shattauer, 1996. – P. 3-6.
12. Riabukha Olha. Application of new information technologies for the study of cell activity / Olha Riabukha // Proceeding of the
XI
th
International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2015), [IEEE Cat.
No. CFP1564A-PRT]. – Lviv; Polyana (Ukraine), 2015. – P. 69-71.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 218-223 страницы, код УДК 616.441-008.64-085.326:546.15]-072.7-079

DOI: