Шутова Е. В., Багацкая Н. В.

ОЦЕНКА ЭНДОГЕННЫХ И ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ


Об авторе:

Шутова Е. В., Багацкая Н. В.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В работе представлены результаты сравнительного анкетирования семей детей и подростков с желчнокаменной болезнью и функциональными и воспалительными заболеваниями гепатобилиарной си-стемы. Выявлены экзогенные и эндогенные факторы формирования желчнокаменной болезни в детском и подростковом возрасте: патологическое течение беременности и наличие хронических неинфекционных заболеваний у матерей больных детей, прием лекарственных препаратов матерями больных детей до на-ступления беременности, грудное вскармливание ребенка только до 3-х месяцев, наличие затяжной жел-тухи у детей. На основании полученных результатов разработана таблица формирования неблагоприятного течения патологии гепатобилиарного тракта.

Ключевые слова:

желчнокаменная болезнь, дети, подростки, негативные факторы риска

Список цитируемой литературы:

1. Atramentova L.A. Statisticheskiye metody v biologii / L.A. Atramentova, O.M. Utevskaya. – Gorlovka, 2008. – 247 s.
2. Bagats’ka N.V. Genetichnнfaktori u viniknennнporushen’ statevogo rozvitku u khloptsнv-pнdlнtkнv: avtoref. dis. na zdobuttya
nauk. stupenya doktora bнol. nauk: spets. 03.00.15 «Genetika» / N.V. Bagats’ka. – KH., 2004. – 40 s.
3. Vliyaniye negativnykh prenatal’nykh faktorov na formirovaniye organov polosti rta / M.A. Danilova, I.A. Zakharov, A.P. Sidorova //
Zdorov’ye i obrazovaniye v XXI veke. – 2008. – № 5, T. 10. – S. 234.
4. Glants S. Mediko-biologicheskaya statistika / S. Glants. – M.: Praktika, 1999. – 459 s.
5. Goyda S.M. Tendentsнн̈ poshirenostнzhovchnokam’yanoн̈khvorobi sered naselennya Ukraн̈ni / S.M. Goyda // Ukr. med.
chasopis. – 2011. – № 4. – S. 112-113.
6. Grigor’yeva I.N. Osnovnyye faktory riska zhelchnokamennoy bolezni / I.N. Grigor’yeva // Ros. zhurn. gastroenterol. gepatol.
koloproktol. – 2007. – № 6. – S. 17-21.
7. Gubler Ye.V. Primeneniye neparametricheskikh kriteriyev statistiki v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh / Ye.V. Gubler,
A.A. Genkin. – L.: Meditsina, 1973. – 141 s.
8. Dyubkova T.P. Vliyaniye tabachnogo dyma na reproduktivnoye zdorov’ye zhenshchin / T.P. Dyubkova. – Sofiya. – 2017. – № 1. –
S. 33-42.
9. Zhelchnokamennaya bolezn’. Sovremennyye podkhody k diagnostike, lecheniyu i profilaktike: posobiye dlya vrachey /
T.E. Skvortsova, S.I. Sitkin, V.G. Radchenko [i dr.]. – Moskva: Forte print, 2013. – 32 s.
10. Prognozirovaniye riska razvitiya khronicheskogo gastroduodenita u detey i podrostkov s diffuznym netoksicheskim zobom /
O.B. Anfinogenova, B.I. Davydov, O.V. Shmakova // Mat’ i ditya v Kuzbasse. – 2003. – № 4 (15). – S. 37-39.
11. Prognosticheskoye znacheniye faktorov riska formirovaniya diffuznogo netoksicheskogo zoba u detey i podrostkov,
prozhivayushchikh v usloviyakh legkogo yododefitsita / N.V. Bagatskaya, Ye.I. Plekhova, L.I. Glotka, S.I. Turchina // Ukraн̈ns’kiy
zhurnal dityachoн̈yendokrinologнн̈. – 2014. – № 2 (10). – S. 59-63.
12. Rol’ faktorov okruzhayushchey sredy v perinatal’noy patologii (obzor) / I.R. Vekker, N.P. Setko, B.N. Antonenko // Gigiyena i
sanitariya. – 2001. – № 3. – S. 29-32.
13. Unнfнkovanнklнnнchnнprotokoli medichnoн̈ dopomogi dнtyam нz zakhvoryuvannyami organнv travlennya [Yelektronniy resurs]:
nakaz № 59 vнd 29.01.2013 // Mнnнsterstvo okhoroni zdorov’ya Ukraн̈ni: ofнtsнyniy veb-sayt. – Rezhim dostupu: http://www.
moz.gov.ua/docfiles/dod59_2_2013.pdf (data zvernennya: 15.12.2016 ). – Nazva z yekrana.
14. Shadrin O.G. Otsenka pokazateley apolipoproteinov APO-A1, APO-V, APO-Ye i ikh vzaimosvyaz’ s fenotipom APO-Ye u detey
s zhelchnokamennoy bolezn’yu / O.G. Shadrin, Ye.V. Shutova // East European Scientific Journal. – 2015. – № 4, CH. 1. –
C. 149-153.
15. Shutova Ye.V. Sovremennyye napravleniya sovershenstvovaniya diagnostiki, profilaktiki, patogeneticheskoy korrektsii
kholesterinovogo kholelitiaza v detskom vozraste / Ye.V. Shutova // Sovremennaya pediatriya. – 2012. – № 1 (41). – S. 110-113.
16. Shcherbinina M.B. Zhelchnokamennaya bolezn’: terapevticheskiye aspekty: monografiya / M.B. Shcherbinina.− Kiyev: Medkniga,
2012. – 223 s.
17. Acalovschi M. Genetic factors in cholesterol gallstone disease / M. Acalovschi // A Journal of Clinical Medicine. – 2006. – Vol. 1,
№ 1. – Р. 49-58.
18. Characteristics of pediatric patients with biliary lithiasis. Immediate post-operative evolution / D. Espinosa-Saavedra, J. Flores
Calderуn, B. Gonzбlez-Ortiz, P. Rodrнguez-Gonzбlez // Rev. Med. Inst. Mex. Seguro Soc. – 2014. – Vol. 52, Suppl. 2. – P. 74-77.
19. Gallstone Disease: Diagnosis and Management of Cholelithiasis, Cholecystitis and Choledocholithiasis: Clinical Guidelines 188,
2014 Oct. / Internal Clinical Guidelines Team. – London: National Institute for Health and Care Excellence (UK), 2014. – 102 p.
20. EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones / European Association for the Study of
the Liver (EASL) // J. Hepatol. – 2016. – Vol. 65, № 1. – P. 146-181.−doi: 10.1016/2016.03.005.
21. Effects of cigarette smoking on reproduction [Electronic resource] / C. Dechanet [et al.] // Hum. Reprod. Update. – 2010. – Mode
of access: http://humupd.oxfordjournals.org/content/early/2010/08/03/humupd. – Date of access: 29.01.2016.
22. Svensson J. Gallstone disease in children / J. Svensson, E. Makin // Semin. Pediatr. Surg. – 2012. – Vol. 21, № 3. – P. 255-265.
23. The genetic background of gallstone formation: an update / H.U. Marschall, D. Katsika, M. Rudling, C. Einarsson // Biochem.
Biophys. Res. Commun. – 2010. – Vol. 396, № 1. – Р. 58-62.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 245-249 страницы, код УДК 616.366-003.7-053.2/.5

DOI: