Пелипенко Л. Б., Ерошенко Г. А., Лисаченко О. Д.

ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОЛЬКИ ПОД-ЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ


Об авторе:

Пелипенко Л. Б., Ерошенко Г. А., Лисаченко О. Д.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Поджелудочная железа новорожденного человека – это дефинитивный функциональный орган, который по морфологическим признакам отличается от такового у взрослого человека некоторы-ми чертами, а именно – в относительном преобладании в дольке поджелудочной железы новорожденного человека объема интерстициального пространства. В рамках индивидуальной железистой дольки интер-стициальное пространство представляет собой сложно разветвленный лабиринт, состоящий из взаимос-вязанных между собой межацинарных щелей различной формы и ширины. Широкие и наиболее гидра-тованные из них (узловые интерстициальные «отсеки»), которые рассматриваются, как внесосудистые каналы, расположены вокруг внутридольковых и общедольковых протоков и осуществляют проведение жидкости к соответствующим группам секреторных клеток.

Ключевые слова:

поджелудочная железа, долька, интерстициальное пространство, концевые отде-лы, выводные протоки

Список цитируемой литературы:

1. Bychkov Yu.P. Radionukleotidnaya i ul’trazvukovaya diagnostika zabolevaniy podzheludochnoy zhelezy: avtoreferat dissertatsii na
soiskaniye uchonoy stepeni doktora meditsinskikh nauk: 14.00.05 / Yu.P. Bychkov. – Moskva, 1997. – S. 7-10.
2. Zheleznov L.M. Vnutriorgannaya topografiya sosudistoy i protokovoy sistem podzheludochnoy zhelezy v svete mikrokhirurgicheskikh
vmeshatel’stv / L.M. Zheleznov // Morfologiya. – 1996. – T. 109, № 2. – S. 23-24.
3. Karupu V.Ya. Elektronnaya mikroskopiya / V.Ya. Karupu. – Kiyev: Vishcha shkola, 1984. – 240 s.
4. Kostilenko Yu.P. Metody raboty s polu tonkimi epoksidnymi srezami v gistologicheskoy praktike / Yu.P. Kostilenko, Ye.V. Kovalev //
Arkhiv anat., gistol. i embriologii. – 1978. – T. 75, № 12. – S. 68-72.
5. Kostilenko Yu.P. Predmetnost’ kontseptsii o strukturno-funktsional’nykh yedinitsakh organov / Yu.P. Kostilenko, L.B. Pelipenko,
T.F. Deynega // Vestnik problem biologii i meditsiny. – 1997. – № 28. – S. 31-36.
6. Krutsyak V.N. Izgotovleniye seriy gistologicheskikh preparatov dlya sozdaniya rekonstruktsionnykh modeley / V.N. Krutsyak,
V.I. Pronyayev, YU.P. Akhteremiychuk // Arkhiv anat., gistol. i embriologii. – 1988. – T. 95, № 10. – S. 87-88.
7. Mozheyko L.A. Morfofunktsional’naya kharakteristika podzheludochnoy zhelezy v postnatal’nom ontogeneze / L.A. Mozheyko,
I.V. Gonchar, Ye.L. Anis’ko // Morfologiya. – 2007. – T. 131, № 3. – S. 82b-82.
8. Savishchev A.V. Ul’trastruktura kletok endokrinnoy i ekzokrinnoy chastey podzheludochnoy zhelezy v neonatal’nom periode /
A.V. Savishchev // Fundamental’nyye issledovaniya. – 2010. – № 8. – S. 63-68.
9. Savishchev A.V. Morfogenez podzheludochnoy zhelezy cheloveka i yeye reaktivnost’ v eksperimente: avtoreferat dissertatsii
na soiskaniye uchonoy stepeni doktora meditsinskikh nauk: 14.03.01. 03.03.04 / A.V. Savishchev. – Sankt-Peterburg, 2010. –
S. 5-8.
10. Turkevich N.G. Rekonstruktsiya mikroskopichesikh ob»yektov po gistologicheskim srezam / N.G. Turkevich. – Moskva: Meditsina,
1967. – 173 s.
11. Ul’yanovskaya S.A. Prenatal’nyy i ranniy postnatal’nyy morfogenez podzheludochnoy zhelezy cheloveka / S.A. Ul’yanovskaya //
Fundamental’nyye issledovaniya. – 2013. – № 9-3. – S. 530-534.
12. Ul’yanovskaya S.A. Vnutriorgannaya mikroskopicheskaya topografiya podzheludochnoy zhelezy detey pervogo goda zhizni /
S.A. Ul’yanovskaya, D.V. Bazhenov // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. – 2014. – № 4. – S. 254.
13. Fedina I.Yu. Osobennosti soyedinitel’notkannykh obrazovaniy podzheludochnoy zhelezy cheloveka i ikh rol’ v razvitii oslozhneniy
pri pankreonekroze: avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchonoy stepeni kandidata meditsinskikh nauk: 14.03.01. 14.01.17 /
I.Yu. Fedina. – Barnaul, – 2011. – S. 5-9.
14. Rothwell D. “Ralph” glass knives – their effect on paraffin and resin section / D. Rothwell // N.Z.I. Med. Lab. Technol. – 1981. –
V. 35, № 2. – P. 59-61.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 314-318 страницы, код УДК 616.37:611.74(-053)

DOI: