Погребняк А. В.

АЛИМЕНТАРНЫЕ ВАРИАНТЫ МОДЕЛИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА У САМОК КРЫС


Об авторе:

Погребняк А. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В работе обоснована возможность создания алиментарных вариантов модели хронического пародонтита у самок крыс в условиях избытка в сбалансированном рационе кормления, отдельно, легко-усваеваемых углеводов и жира растительного происхождения. Алиментарный углеводный вариант модели хронического пародонтита характеризуется наличием при-знаков инсулинорезистентности в исследуемых тканях пародонта которые определяли по достоверному (Р≤0,01–0,05) увеличению содержания триглицеридов в костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти, десневой ткани и сопровождаются процессом интенсивной резорбции (2-3 балла). При алимен-тарном липидном варианте модели хронического пародонтита установлена более высокая активность экс-периментальных признаков хронического пародонтита с проявлениями высокой интенсивности резорбции костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти (до 4-х баллов).

Ключевые слова:

модели хронического пародонтита, самки крыс, углеводы, жиры, альвеолярный от-росток, десневая ткань, триглицериды, резорбция

Список цитируемой литературы:

1. Anokhina G.A. Insulinorezistentnost’, yeye rol’ v razvitii nealkogol’noy zhirovoy bolezni pecheni u bol’nykh s metabolicheskim
sindromom, puti korrektsii / G.A. Anokhina, V.V. Kharchenko, I.A. Korulya, I.A. Yakubovskaya // Gastroenterologiya. – 2014. –
№ 3 (53). – S. 79-84.
2. Bнloklits’ka G.F. Vpliv ratsнonнv kharchuvannya z rнznim mнkroyelementnim skladom na stan al’veolyarnoн̈ta tazovoн̈kнstok u
shchurнv / G.F. Bнloklits’ka, G.V. Pogrebnyak, KhalнlнDzhafar // Fнzнologнchniy zhurnal. – 2008. – Tom 54, № 1. – S. 74-78.
3. 3. Buyeverova Ye.L. Narusheniye lipidnogo obmena u bol’nykh metabolicheskim sindromom: diss. na soiskaniye uchenoy stepeni
kandidata med. nauk: spets. 14.01.22 „Stomatologiya” / Ye.L. Buyeverova. – Moskva, 2009. – 174 s.
4. Gordyunina S.V. Insulinorezistentnost’ i regulyatsiya metabolizma / S.V. Gordyunina // Problemy endokrinologii. – 2012. – № 3. –
S. 31-34.
5. Gudar’yan A.A. Chastota i osobennosti klinicheskogo proyavleniya generalizovannogo parodontita pri razlichnykh komponentakh
metabolicheskogo sindroma / A.A. Gudar’yan // Vestnik stomatologii. – 2003. – № 1. – S. 20-25.
6. Dzhurayeva SH.V. Assotsiirovannyye paralleli v techenii osnovnykh stomatologicheskikh zabolevaniy i sakharnogo diabeta: avtoref.
diss. na soiskaniye nauchn. ctepeni kand. med. nauk: spets. 14.01.22 «Stomatologiya» / SH.V. Dzhurayeva. – M., 2010. – 189 s.
7. Zapadnyuk I.P. Laboratornyye zhivotnyye. Razvedeniye, soderzhaniye, ispol’zovaniye v eksperimente / I.P. Zapadnyuk,
V.I. Zapadnyuk, Ye.A. Zakhariya. – K.: Vishcha shkola, 1974. – 304 s.
8. Ivashkin V.T. Klinicheskiye varianty metabolicheskogo sindroma / V.T. Ivashkin, O.M. Drapkina, O.N. Korneyeva. – M.:
OOO «Izdatel’stvo Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo», 2011. – 220 s.: il.
9. Mel’nik A.A. Klinicheskiye laboratornyye testy dlya prakticheskoy meditsiny, ikh interpretatsiya / A.A. Mel’nik. – K.: Kniga-plyus,
2013. – 288 s.
10. Pakhomova V.A. Rol’ metabolicheskogo atsidoza v patogeneze parodontita i puti yego korrektsii: avtoref. diss. na soiskaniye
nauchn. stepeni doktora med. nauk: spets. 14.01.22 «Stomatologiya» / V.A. Pakhomova. – K., 1992. – 51 s.
11. Povnotsнnniy korm dlya laboratornikh tvarin (shchurнv) K-12-4. Sertifнkat yakostн№ 35/12 (bez obmezhennya termнnu dнн̈).
12. Reagenty firmy «HUMAN», Germaniya, 2012. – S. 77-78.
13. Kharchenko N.V. Sotsнal’no-yevolyutsнyne ta patogenetichne obgruntuvannya natsнonal’noн̈pнramнdi kharchuvannya /
N.V. Kharchenko, G.A. Anokhнna, V.V. Kharchenko // http // health-ua.com / article / 4530-solcainoevolyutcjne – ta –
patogenetichne – obruntuvannya – natconalno –pramidi – harch. – 13.11.2017. – 10 s.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 367-370 страницы, код УДК 616.314.17-008.1-002.2:599.23.001.57.

DOI: