Удод А. А., Кулиш А. С.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА


Об авторе:

Удод А. А., Кулиш А. С.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье приведены результаты клинического обследования 95 больных сахарным диабетом 1-го типа разного возраста. Установлено, что распространенность кариеса зубов у больных составляет 100% при раз-ном показателе его интенсивности. Наибольшее количество зубов, пораженных кариесом, выявлено у больных в возрасте от 18 до 34 лет при продолжительности сахарного диабета 1-го типа более 10 лет. В структуре индек-са интенсивности кариозного поражения у больных в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 52 лет превалировали запломбированные и удаленные зубы. У большинства больных был неудовлетворительный или плохой уровень гигиены полости рта.

Ключевые слова:

сахарный диабет 1-го типа, кариес зубов, распространенность, интенсивность, гигиена полости рта

Список цитируемой литературы:

1. Aleksandrov E.Y. Mykroflora y ymmunolohycheskaya rezystentnost pry karyese zubov y zabolevanyyakh parodonta na fone
sakharnoho dyabeta / E.Y. Aleksandrov // Medyko-sotsialni problemy simyi. –– 2014. – T. 19, № 1. – S. 109-114.
2. Danylevskyy M.F. Terapevtychna stomatolohiya. T.2. Kariyes Pulpit Periodontyt Rotovyy sepsys / M.F. Danylevskyy, A.V. Borysenko,
A.M. Politun [ta in.]. – K.: Medytsyna, 2010. – 544 s.
3. Zelinska N.B. Statystyka tsukrovoho diabetu u ditey v Ukrayini (analiz i prohnoz) / N.B. Zelinska, Ye.V. Hloba, N.L. Pohadayeva //
Klinichna endokrynolohiya ta endokrynna khirurhiya. – 2013. – № 1 (42). – S. 80-83.
4. Yordanyshvyly A.K. Osobennosty patolohyy tverdуkh tkaney zubov u vzroslуkh patsyentov s sakharnуm dyabetom vtoroho typa /
A.K. Yordanyshvyly, E.A. Khromova, N.A. Udaltsova, T.V. Volkova, O.V. Prysyazhnyuk // Ynstytut stomatolohyy. – 2016. – № 3. –
S. 32-34.
5. Kuzmyna Е.M. Sovremennуe podkhodу k profylaktyke karyesa zubov / Е.M. Kuzmyna // DentalForum. – 2011. – № 2 (38). –
S. 2-8.
6. Moroz K.A. Kariyes ta nekariozni urazhennya tverdykh tkanyn zubiv: navchalnyy posibnyk / K.A. Moroz. – Vinnytsya: Nova knyha,
2012. – 240 s.
7. Moroz B.T. Sostoyanye tkaney parodonta y tverdуkh tkaney zubov u patsyentov s sakharnуm dyabetom 2-ho typa / B.T. Moroz,
N.V. Zhavoronkova, E.A. Khromova // Ynstytut stomatolohyy. – 2013. – № 3. – S. 64-65.
8. Naumova V.N. Sakharnуy dyabet y stomatolohycheskoe zdorove: problemу dyahnostyky y lechenyya patsyentov
stomatolohycheskykh klynyk / V.N. Naumova, E.E. Maslak // Praktycheskaya medytsyna. – 2013. – № 4 (72). – S. 10-14.
9. Rumyantseva E.V. Stomatolohycheskoe zdorove u bolnуkh sakharnуm dyabetom 2 / E.V. Rumyantseva, Ya.L. Naumova,
T.V. Kubrushko // Uspekhy sovremennoho estestvoznanyya. – 2014. – № 6. – S. 58-59.
10. Sylvermen S. Zabolevanyya polosty rta / S. Sylvermen, L. Roy Еversoul, Эdmond L. Trulav. – M.: MEDpress-ynform, 2010. – 472 s.
11. Tkachenko V.I. Analiz poshyrenosti ta zakhvoryuvanosti na tsukrovyy diabet i yoho uskladnennya sered naselennya Ukrayiny ta u
Kyyivskiy oblasti za 2004-2013 rr. / V.I. Tkachenko, N.V. Vydyborets, O.F. Kovalenko // Zdobutky klinichnoyi ta eksperymentalnoyi
medytsyny. – 2014. – № 2. – S. 177-182.
12. Trukhan L.Yu. Klynyko-laboratornaya kharakterystyka sostoyanyya polosty rta y urovny rezystentnosty zubov k karyesu u bolnуkh
ynsulynzavysymуm sakharnуm dyabetom: avtoref. dys. ... kand. med. nauk / L.Yu. Trukhan. – Omsk, 1994. – 24 s.
13. Birkner E. Influence of sodium fluoride and caffeine on the concentration of fluoride ions, glucose, and urea in blood serum and
activity of protein metabolism enzymes in rat liver / E. Birkner, E. Grucka-Mamczar, J. Zalejska-Fiolka // BiolTraceElem Res. –
2006. – № 112 (2). – Р. 169-174.
14. Ciglar І. Influence of diet on dental caries in diabetics / I. Ciglar, G. Skaljac, J. Sutalo, J. Keros, B. Jankoviс and A. Knezevic //
Collegium Antropologicum.– 2002. – V. 26, № 1. – Р. 311-317.

15. Canepari P. Lack of correlation between salivary Streptococcus mutans and lactobacilli counts and caries in IDDM children /
P. Canepari, N. Zerman and G. Cavalleri // Minerva Stomatologica. – 1994. – V. 43, № 11. – Р. 501-505.
16. Irmak M.K. Fluoride toxicity and new-onset diabetes in Finland: a hypothesis / M.K. Irmak, I.S. Ozcelik, А. Kaya // J. Experimental
and Integrative Medicine. – 2014. – № 4. – Р. 3-8.
17. Menoyo I. Effect of fluoride on the secretion of insulin in the rat / І. Menoyo, A. Rigalli, R. Puche // Arzneimittel Pub. Med. – 2005.
– № 55 (5). – Р. 55-60.
18. Moore P.A. Type 1 diabetes mellitus and oral health: assessment of coronal and root caries / P.A. Moore, R.J. Weyant, K.R. Etzel
[et al.] // Community Dentistry and Oral Epidemiology. – 2008. – V. 29, № 3. – Р. 183-194.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 379-383 страницы, код УДК 616.31:616.379-008.64]-036.22

DOI: