Загоруйко Г. Е., Загоруйко Ю. В., Шмулич А. В.

КИНЕТИКА ПРОЦЕССОВ РОСТА ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ И ЧИСЛЕННОСТИ КАРДИОМИОЦИТОВ В МИОКАРДЕ КОМПЛЕКСА (ЛЖ+МЖП) ДО И ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ КРЫС


Об авторе:

Загоруйко Г. Е., Загоруйко Ю. В., Шмулич А. В.

Рубрика:

БИОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Проведено морфометрическое исследование роста размеров и численности КМЦ в комплексе (межжелудочковая перегородка + левый желудочек) до и после рождения крыс. Установлено, что в интервале 15 суток до и 45 суток после рождения крыс, происходит непрерывный рост продольного и поперечного размеров КМЦ. Тотальная численность КМЦ в комплексе (ЛЖ + МЖП) возрастает в 4,3 раза, от 0,36 х 107 до 1,56 х 107.

Ключевые слова:

крысы Вистар, онтогенез, сердце, кардиомиоциты

Список цитируемой литературы:

 1. Dovgal HV, Shevchenko IV. Yltrastrukturni osnovi kardiotoksichnoy dii acetaty svincy na morfogenez serdca. Visnik probl. biol. i med. 2018;2(144);306-10. [in Ukrainian].
 2. Lushnikova EL, Nepomnyashchikh LM, Young NA. Strukturnaya reorganizaciya miokarda krys i chislennost’ kardiomiocitov pri deystvii doksorybicina і triterpenoidov. Fundаmentalnie issledovaniya. 2011;6;98-102. [in Russian].
 3. Postnikova OA. Gisto-stereologicheskiy i ultrastrukturniy analiz gipertrofii miokarda krys. Wistar, SHR, W\SSM [avtoreferat]. Novosibirsk, 1999. 27 s. [in Russian].
 4. Gnatyuk MS, Tatarchuk LV, Prishlyak AM. Víkoví osoblivostí zmín yaderno-tsitoplazmatichnikh vídnoshen v kardíomíotsitakh sertsya doslídnikh tvarin. Tavrich. mediko-biol. vestnik. 2010;13(4);29-32. [in Ukrainian].
 5. Nepomnyashchikh LM, Lushnikova YeL. Morfometriya i stereologiya gipertrofii serdtsa. Novosibirsk: «Nauka»; 1986. 304 s. [in Russian].
 6. Avtandilov GG. Osnovy kolichestvennoy patologicheskoy anatomii. M.: «Meditsina»; 2002. 240 s. [in Russian].
 7. Zahoruiko GE, Zahoruiko YuV. Vozrastnye izmeneniya razmerov i chisla kardiomiocitov, ix yader v processe prenatalnogo i rannego postnatalnogo razvitiya serdca krys. Visnik probl. biol. i med. 2017;3(141):304-11. [in Ukrainian].
 8. Najdich AM. Neodnorodnost levogo zheludochka i remodelirovanie miokarda. Byull. Sibir. mediciny. 2006;1;38-45. [in Russian].
 9. Scheider W, Portfeld T. Physiol. Med. Biol. 2000;45:459-78.
 10. Zahoruiko GE, Zahoruiko YuV, Shmulich AV. Zakonomernosti kinetiki rosta massy serdca, kompleksa (LZh+MZhP) i parenximy miokarda v prenatalnom i postnatalnom ontogeneze krys. Visnik probl. biol. i med. 2018;2(144);87-90. [in Russian].
 11. Rumyantsev PP. Kardiomiotsity v protsessakh reproduktsii, differentsirovki i regeneratsii. L.: «Nauka»; 1982. 288 s. [in Russian].
 12. Zahoruiko GYe, Zahoruiko YuV. Morfometricheskiy analiz prenatalnogo i postnatalnogo sozrevaniya kardiomiotsitov krys. Vísnik problem bíol. í med. 2017;2(136):290-4. [in Russian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 1 (146), 2018 год, 36-39 страницы, код УДК 612.172 : 611.127-018

DOI: