Черкашина Л. В.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ОПЫТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ


Об авторе:

Черкашина Л. В.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

По комплексу информативных акцептор-индикаторов (АИ) изучена эффективность образовательно-поведенческой коррекции (ОПК) среди 60 больных хроническими дерматозами (ХД) и доказано, что на этапе первичной медицинской помощи возможно достижение эффективности ОПК на 8,0÷16,0% (по интегральному показателю). Среди больных псориазом эффективность ОПК проявляется: уменьшением (р<0,05) абсолютного количества лиц с диагностически значимым уровнем снижения уровня самочувствия (до ОПК – (76,7±7,7)%, после – (53,3±9,1)%) и уменьшением выраженности этого АИ з (3,9±0,1)б. до (3,5±0,2)б; уменьшением количества лиц со сниженным уровнем настроения (до ОПК – (83,3±6,8)%, после – (60,0±8,9)%, р<0,01) и сниженным уровнем активности (до ОПК – (63,3±8,8)%, после – (46,7±9,1)%, р<0,01). Среди больных экземой эффективность ОПК проявляется: уменьшением абсолютного количества лиц со сниженным уровнем самочувствия (до ОПК – (70,0±8,4)%, после – (56,7±9,0)%) при уменьшении выраженности этого АИ с (3,7±0,1) б. до (3,4±0,2) б.; уменьшением количества лиц со сниженным уровнем настроения (до ОПК – (80,0±7,7)%, после – (53,3±9,1)%, р<0,01).

Ключевые слова:

общая практика-семейная медицина, хронические дерматозы, образовательно-поведенческая коррекция, эффективность

Список цитируемой литературы:

 1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy №53-09/5 vid 01.07.2010 r. «Pro zatverdzhennia pasportu naukovoi spetsialnosti 14.01.38 – zahalna praktyka-simeina medytsyna. [in Ukrainian].
 2. Mavrov II, Shkliar SP, Savenkova VV, Cherkashyna LV. Poshyrenist systemnykh zakhvoriuvan spoluchnoi tkanyny (z perevazhnym urazhenniam shkiry) u Kharkivskomu rehioni zalezhno vid faktoriv dovkillia. Dermatolohiia ta venerolohiia. 2009;1:3-18. [in Ukrainian].
 3. Cherkashyna LV, Shkliar SP, Bilovol AM. Vilnoradykalne okyslennia pry systemnykh dermatozakh: stan ta patohenetychna korektsiia pry psoriazi. Kharkiv: FOP Shlёmych S.F.; 2008. 184 s. [in Ukrainian].
 4. Bilovol AM, Shkliar SP, Cherkashyna LV. Kontaktno-zakhysni systemy pry systemnykh dermatozakh: stan ta patohenetychna korektsiia pry ekzemi. FOP Shlёmych S.F.; 2008. 187 s. [in Ukrainian].
 5. Cherkashyna LV, Mavrov II, Miasoiedov VV. Metodyka otsinky ryzyku psykhohennoho zakhvoriuvannia shkiry za kompleksom konstytutsiinobiolohichnykh faktoriv. Reiestr haluzevykh novovveden MOZ Ukrainy. 2009; №72/30/09. [in Ukrainian].
 6. Cherkashyna LV, Shkliar SP. Ekoloho-etiolohichni chynnyky poshyrennia systemnykh urazhen spoluchnoi tkanyny: rehionalno-populiatsiina otsinka. Hihiiena naselenykh mists. 2008;52:475-81. [in Ukrainian].
 7. Cherkashyna LV, Shkliar SP. Ekoloho-etiolohichni chynnyky poshyrennia systemnykh urazhen spoluchnoi tkanyny: viko-statevi osoblyvosti zakhvoriuvanosti ta tiazhkosti perebihu okremykh dermatoziv. Hihiiena naselenykh mists. 2008;53:498-505. [in Ukrainian].
 8. Shkliar SP, Kravchenko IM, Cherkashyna LV. Metodyka vyvchennia vyrobnychykh funktsii medychnoho personalu ambulatorii zahalnoi praktyky-simeinoi medytsyny. Metodychni rekomendatsii MOZ Ukrainy. Kyiv, 2013. 16 s. [in Ukrainian].
 9. Shkliar SP, Kravchenko IM, Cherkashyna LV. Metodyka otsinky efektyvnosti medychnykh marshrutiv patsiientiv v ambulatoriiakh zahalnoi praktyky-simeinoi medytsyny. Metodychni rekomendatsii MOZ Ukrainy. Kyiv, 2013. 16 s. [in Ukrainian].
 10. Cherkashyna LV. Psykhosotsialne zabezpechennia patsiientiv z khronichnymy dermatozamy: stratehiia personifikatsii osvitno-povedinkovoi korektsii ta yii realizatsiia na etapi pervynnoi medychnoi dopomohy. Visnyk problem biolohii і medytsyny. 2018;3(145):194-9. [in Ukrainian].
 11. Cherkashyna LV, vynakhidnyk; Kharkivska medychna akademiia pisliadyplomnoi osvity, patentovlasnyk. Sposib otsinky rivnia psykhosotsialnoi znachymosti dermatozu. Patent Ukrainy №.40546. 2009 Kvi 10. [in Ukrainian].
 12. Cherkashyna LV, vynakhidnyk; Kharkivska medychna akademiia pisliadyplomnoi osvity, patentovlasnyk. Sposib otsinky rivnia psykhotravmatyzatsii khvorykh dermatozom. Patent Ukrainy №.40547. 2009 Lyp 15. [in Ukrainian].
 13. Cherkashyna LV. Psykhohenni dermatozy: otsinka psykhosotsialnoi znachymosti na etapakh dermatolohichnoho monitorynhu. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka. 2012;21:122-30. [in Ukrainian].
 14. Cherkashyna LV. Endohenni tryhery zahostrennia psoriatychnoi khvoroby: kliniko-anamnestychnyi kontekst. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia: Hender, ekolohiia, zdorovia; 2008 Zhov 10; Kharkiv: KhNMU: 2008:38-9. [in Ukrainian].
 15. Cherkashyna LV. Somatohenii sered patsiientiv dermatolohichnoho profiliu: innovatsiine zabezpechennia diahnostychnykh tekhnolohii. Problemy ekolohichnoi ta medychnoi henetyky i klinichnoi imunolohii. 2013;2(116):345-58. [in Ukrainian].
 16. Cherkashyna LV, Asriieva TF. Psykhosomatychni osoblyvosti perebihu poiednanykh zakhvoriuvan. Ukrainskyi zhurnal ekstremalnoi medytsyny im. H.O. Mozhaieva. 2017;3:86-9. [in Ukrainian].
 17. Serdiuk AY, Mykhailov BV, Korop AF, Chuhunov VV. Metodika ob»yektivizatsii effektivnosti psikhoterapii somaticheskikh bol’nykh. Metodicheskiye rekomendatsii. Khar’kov, 1998. 28 s. [in Russiаn].
 18. Harnyk TP, Mykhailov BV, Cherkashyna LV, Shkliar SP, Serdiuk OI. Otsinka rivnia somatohennoi astenizatsii pry khronichnykh zakhvoriuvanniakh ta dermatozakh riznoho henezu. Reiestr haluzevykh novovveden MOZ Ukrainy. 2010; №477/33/10. [in Ukrainian].
 19. Moskalenko VM, redaktor. Sotsialna medytsyna ta orhanizatsiia okhorony zdorovia. Ternopil: 2002. s. 50-75. [in Ukrainian].
 20. Hubler EV. Ynformatyka v patolohyy, klynycheskoi medytsyne y pedyatryy. Lenynhrad: Medytsyna; 1990. 176 s. [in Russiаn]. 

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 1 (146), 2018 год, 130-134 страницы, код УДК 616.517-092: 616.1/8 – 036.12 – 06: 616.85:612.26.015.11

DOI: