Любарец С. Ф.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭМАЛИ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ


Об авторе:

Любарец С. Ф.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Проанализированы показатели теста эмалевой резистентности и кислотной биопсии эмали постоянных зубов у детей с нарушениями их формирования и разным состоянием соматического здоровья. Превалировала средняя степень ТЭР, более выражена у детей с МРГ, что может свидетельствовать о большей вероятности возникновения кариеса зубов у них как осложнения нарушений формирования зубов (НФЗ). В участках пораженной эмали постоянных зубов у детей з НФЗ содержание Са и Р было достоверно снижено, в большей степени при МРГ по сравнению с СГЭ, достоверно у детей с 3‑й группой здоровья по сравнению с лицами со 2‑й группой здоровья.

Ключевые слова:

дети, зубы, гипоплазия, кальций, фосфаты

Список цитируемой литературы:

 1. Bіlous ІV. Chinniki riziku rozvitku ta shljahi profіlaktiki sistemnoу gіpoplazіі emalі zubіv u dіtej [avtoreferat]. Іvano Frankіvs’k; 2004. 21 s. [in Ukrainian].
 2. Bеlіkov OB, Buchok RA. Poshirenіst’ nekarіoznih urazhen’ tverdih tkanin zubіv sered studentіv і molodі ta prichinno naslіdkovі zv’jazki уh viniknennja. Bukovins’kij medichnij vіsnik. 2012;16(64):26‑30. [in Ukrainian].
 3. Liubarets SF, Sarancha SM, Tomashivska LM. Osoblyvosti vad tverdykh tkanyn zubiv u ditei z riznoiu somatychnoiu ta endokrynnoiu patolohiieiu – meshkantsiv riznykh rehioniv Ukrainy. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2015;2(125):359‑66. [in Ukrainian].
 4. Liubarets SF, Kopylova OV, Belinhio TO, Kolbasynska VM, Siechyna IM. Rezystentnist tverdykh tkanyn zubiv u ditei z systemnoiu hipoplaziieiu emali. Suchasna stomatolohiia ta shchelepno lytseva khirurhiia: materialy naukovo praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 90 richchiu z dnia narodzhennia veteraniv Velykoi Vitchyznianoi viiny, spivrobitnykiv kafedry khirurhichnoi stomatolohii ta shchelepno lytsevoi khirurhii Natsionalnoho medychnoho universytetu imeni O. O. Bohomoltsia, Korolenko Oleksandra Markovycha ta Koval Niny Sydorivny. Kyiv; 2013. 157‑9. [in Ukrainian].
 5. Liubarets SF. Prohnozuvannia rozvytku kariiesu yak uskladnennia porushen formuvannia zubiv u ditei. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2018;1(142):367‑70. DOI: 10.29254/2077‑4214‑2018‑1‑1‑142‑367‑370
 6. Tadikonda AN, Acharya S, Pentapati KC. Prevalence of molar incisor hypomineralization and its relation with dental caries in school children of Udupi District, South India. World Journal of Dentistry. 2015;6(3):143‑6. DOI: 10.5005/jp‑journals‑10015‑1330
 7. Liubarets SF, Kopylova OV, Belinhio TO, Kolbasynska VM, Siechyna IM, Liubarets TF. Hihiienichnyi stan porozhnyny rota, riven sIgA, mineralni skladovi rotovoi ridyny ta optymizatsiia profilaktychnykh zakhodiv u ditei z hipoplaziieiu emali zubiv na tli komorbidnoi patolohii. Problemy radiatsiinoi medytsyny ta radiobiolohii. 2015;20:125‑35. [in Ukrainian].
 8. Liubarets S. The role of complex of prophylactic arrangements with the use of remineralizing preparation as to enamel resistance in children with disorders of teeth formation. Eureka: Health Sciences. 2016;5:38‑43. DOI: 10.21303/2504‑5679.2016.00183
 9. Padalka AI. Rezystentnist emali postiinykh zubiv do kariiesu ta osnovni sposoby yii diahnostyky (ohliad). «Molodyi vchenyi». 2015;2:644‑7. [in Ukrainian].
 10. Klomin VA, Borysenko AV, Ishchenko PV, Klomina VV. Morfofunktsionalna ta klinichna otsinka zubiv z defektamy tverdykh tkanyn. Vinnytsia: Nova Knyha; 2005. s. 55‑7. [in Ukrainian].
 11. Borovskyi EV, Leontev VK. Byolohyia polosty rta. M.: Medytsynskaia knyha; 2001. 304 s. [in Russian].
 12. Labii YuA. Shliakhy pidvyshchennia rezystentnosti emali zubiv u ditei, khvorykh na systemnu hipoplaziiu emali, shcho prozhyvaiut v raionakh iz riznym antropohennym zabrudnenniam [avtoreferat dysertatsii]. Iv. ‑ Frankivsk: Iv. Fran. nats. med. un ‑ t; 2016. 15 s. [in Ukrainian].
 13. Sorochenko HV. Kliniko eksperymentalne obhruntuvannia shliakhiv ta metodiv pidvyshchennia kariiesrezystentnosti emali postiinykh zubiv z riznym rivnem mineralizatsii [avtoreferat]. Kyiv: Nats. med. un ‑ t im. O. O. Bohomoltsia; 2017. 31 s. [in Ukrainian].
 14. de Menezes Oliveira MАH, Torres CP, Gom JM, Borsatto MC. Microstructure and mineral composition of dental enamel of permanent and deciduous teeth. Available from: https://www.researchgate.net/publication/40030973
 15. Yshutko YF. Opredelenye khymycheskoho sostava еmaly postoiannуkh zubov na raznуkh еtapakh razvytyia u detei. Visnyk stomatolohii. 2013;4:128‑9. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 1 (146), 2018 год, 287‑290 страницы, код УДК 616.314.13.‑053.2:616.314.‑007.1

DOI: