Удод А. А., Зинкович И. И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРИРОСТА ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ


Об авторе:

Удод А. А., Зинкович И. И.

Рубрика:

СОДЕРЖАНИЕ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В исследовании была разработана математическая модель, которая позволяет прогнозиро-вать прирост интенсивности кариеса молочных зубов на основе стоматологических и биохимических пока-зателей ротовой жидкости. Проведенный многофакторный анализ показал, что наиболее значимыми пара-метрами в модели прогнозирования являются следующие клинико-лабораторные показатели: показатель ТЭР, индекс кп, гигиенический индекс, показатель кислотности ротовой жидкости, уровень в ротовой жид-кости триглицеридов, кальция и фосфора.

Ключевые слова:

кариес, дети, прогнозирование, ротовая жидкость

Список цитируемой литературы:

  • Губина Л. К. Прогнозирование развития кариеса у детей с помощью компьютерной программы анализа факторов риска / Л. К. Губина // Российский стоматологический журнал. – 2009. – №2. – С. 37–39.
  • Епідеміологічні дослідження – основа планування заходів профілактики стоматологічних хвороб у дітей / Л. Ф. Кась-кова,
  • Н. В. Левченко, О. Ю. Андріанова [та ін.] // Український стоматологічний альманах. – 2011. – №2. – С. 25–26.
  • Моніторинг захворюваності на карієс зубів у дітей Донецького регіону / І. В. Чижевський, С. В. Першин, І. Д. Єрмакова [та ін.] // Інноваційні технології – в стоматологічну практику. Матеріали ІІІ(Х) з’їзду Асоціації стоматологів України, 16-18 жовтня 2008 р., м. Полтава. – 2008. – С. 118-119.
  • Окушко В. Р. Методика выделения диспансерных групп школьников на основе донозологической диагностики карие-са / В. Р. Окушко, Л. И. Косарева // Стоматология. – 1983. –№6. – С. 8–10.
  • Патент №21138 U Україна А 61 В 5/107. Спосіб прогнозування інтенсивності карієсу зубів у осіб юнацького віку за-лежно від статі та дерматогліфічних показників / Вінницький нац. мед. ун-т. ім. М. І. Пірогова; І. В. Гунас, Е. В. Бєляєв, М. О. Дмітрієв /UA/. – №200613965; Заявлено 28. 12. 2006; Опубл. 15. 02. 2007 // Промислова власність. – Бюл. №2. – 2007.
  • Патент №60050 А Україна G 01 N 33/48, G 01 T 1/16, A 61 B 10/00. Спосіб прогнозування карієсу постійних зубів у дітей віком 10-15 років, які проживають на територіях, забруднених радіонуклідами/ Національний мед. ун-т. ім. О. О. Бого-мольця; І. І. Якубова /UA/. – №2003010426; Заявлено 17. 01. 2003; Опубл. 15. 09. 2003 // Промислова власність. – Бюл. №9. – 2003.
  • Савичук Н. О. Шляхи підвищення рівня стоматологічного здоров’я дитячого населення України / Н. О. Савичук // Інноваційні технології – в стоматологічну практику. Матеріали ІІІ(Х) з’їзду Асоціації стоматологів України, 16-18 жовтня 2008 р., м. Полтава. – 2008. – С. 107.
  • Состояние стоматологического статуса детей различных регионов Крыма / А. И. Райда, Н. С. Бабушкина, Е. А. Крас-нова [та ін] // Інноваційні технології – в стоматологічну практику. Матеріали ІІІ(Х) з’їзду Асоціації стоматологів України, 16–18 жовтня 2008 р., м. Полтава. – 2008. – С. 103.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 2 (108), 2014 год, 183-186 страницы, код УДК 616. 314. 9-002-0037-079