Шипко А. Ф.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, КОТОРАЯ ВОСПИТЫВАЕТ РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА: РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ (НА ПРИМЕРЕ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ)


Об авторе:

Шипко А. Ф.

Рубрика:

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Приведено авторське нормативно-правовое обеспечение структурно-функциональной модели по медицинской помощи детям c бронхолёгочной дисплазией, в частности относительно социальной поддержки семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Для совершенствования законодательного и нормативно-правового обеспечения в течении 2014-2017 г. определены направления реализации законодательной инициативы. Совершенствовано социально-медицинскую помощь: усилено социальную защиту родителей таких детей, индивидуализирована длительность их рабочего времени при уходе за больным членом семьи, установлено удешевление пищевых продуктов для специального питания таких детей, обосновано создание системы помощи, ориентированной на пациента, созданы предпосылки для улучшения экономического состояния лиц, воспитывающих детей при одновременном повышении взаимной ответственности родителей в материальной помощи и другое, чем совершенствовано нормативно-правовое обеспечение этого компонента структурно-функциональной модели медицинской помощи детям c бронхолёгочной дисплазией.

Ключевые слова:

социальная медицина, нормативно-правовое обеспечение, структурно-функцио-нальная модель, социальная поддержка семьи

Список цитируемой литературы:

 1. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України «Про внесення змін до За-кону України «Про зайнятість населення» щодо надання права на отримання додаткових гарантій у сприянні працев-лаштуванню одному з батьків або особі, яка їх замінює і має на утриманні дитину віком до шести років Закон України «Про зайнятість населення» (534-VIII) (реєстр. № 1266 від 04.12.2014 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?id=&pf3511=52720. Назва з екрану.
 2. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України «Про внесення змін до Кодек-су законів про працю України щодо створення рівних умов для реалізації прав працівників, які виховують дітей або доглядають за хворим членом сім’ї» (реєстр. № 2235 від 25.02.2016 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?id=&pf3511=54190. Назва з екрану.
 3. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України «Про внесення змін до Податко-вого кодексу України (щодо можливості здешевлення харчових продуктів)» (реєстр. № 2038 від 05.02.2015 р.) // Доступ: http: //w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53847. Назва з екрану.
 4. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України «Про внесення змін до деяких за-конодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» (реєстр. № 2309а-д від 10.12.2015 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57374. Назва з екрану.
 5. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України «Про внесення змін до По-даткового кодексу України (щодо фінансової підтримки батьків, діти яких навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах)» (реєстр. № 2347а від 14.07.2015 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56004. Назва з екрану.
 6. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту змін до деяких законів України «Щодо відновлення соціальної справедливості в пенсійному забезпеченні незахищених верств населення» (реєстр. № 2780 від 05.05.2015 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55022. Назва з екрану.
 7. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України «Про внесення доповнень до Сімейного кодексу України (щодо впровадження відповідальності батьків у наданні матеріальної допомоги на отриман-ня освіти повнолітніми дочкою, сином) (реєстр. № 2939 від 21.05.2015 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?id=&pf3511=55304. Назва з екрану.
 8. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (щодо автоматичного нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам)» (реєстр. № 2676 від 20.04.2015 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54835. Назва з екрану.
 9. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України «Про внесення змін до За-кону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (щодо встановлення обов’язкового мінімуму виплат на дітей одиноким матерям (батькам)» (реєстр. № 4207 від 11.03.2016 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?id=&pf3511=58380. Назва з екрану.
 10. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України «Про внесення змін до де-яких законів України щодо соціальних гарантій педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам, які пра-цюють в сільській місцевості» (реєстр. № 1273 від 08.12.2014 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?id=&pf3511=52738. Назва з екрану.
 11. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)» (реєстр. № 1332 від 10.12.2014 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52796. Назва з екрану.
 12. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України «Про внесення змін до Зако-ну України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо перерахунку пенсій) (реєстр. № 4981 від 14.07.2016 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59745. Назва з екрану.
 13. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо розміру допомоги при народженні дитини та порядку її виплати з метою підвищення народжуваності в Україні» (реєстр. № 5709 від 24.01.2017 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60998. Назва з екрану.
 14. Соціально-медичне обгрунтування (пояснювальна записка) по проекту Закону України «Про внесення змін до дея-ких законів України щодо забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та встановлення спра-ведливих соціальних гарантій дітям» (реєстр. № 4981 від 09.02.2017 р.) // Доступ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?id=&pf3511=61095. Назва з екрану.
 15. Шипко А.Ф. Міжсекторальна складова структурно-функціональної моделі профілактики диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи у дітей: методологія розробки регіональних програм та алгоритм оцінки ефективності / А.Ф. Шипко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Укр. медичної стоматологічної академії. — 2016. — Том 16, Вип. 2 (54). — С. 196-201.
 16. Шипко А.Ф. Опыт экономически развитых стран в организации педиатрической помощи населению / А.Ф. Шипко, А.С. Сенаторова, Т.В. Чайченко // Педиатрия. Восточная Европа. – 2014. – № 3 (07). — С. 10-19.
 17. Шипко А.Ф. Розробка моделі системи етапної медичної допомоги хворим на бронхолегеневу дисплазію. Етап І: визначен-ня потреби в регіональних центрах діагностики та лікування / А.Ф. Шипко // Галицький лікарський вісник. — 2016. — Том 23, № 1. — С. 112-116.
 18. Шипко А.Ф. Стратегія реформування організації педіатричної допомоги населенню на сучасному етапі / А.Ф. Шипко, А.С. Сенаторова, Т.В. Чайченко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Т. IV, № 3 (13). — С. 15-19.
 19. Shypko A.F. Antenatal and genealogical risk factors for bronchopulmonary dysplasia and dysplastic dependent pathology of bronchopulmonary system in children / A.F. Shypko // Archive of clinical medicine. — 2016. — Vol. 22, № 1. — P. 31-35.
 20. Shypko A.F. Determination of the need and assessment algorithms of the scope of activity of regional centers for diagnosis and treatment of bronchopulmonary dysplasia / A.F. Shypko // Galician medical journal. — 2016. — Vol. 23, № 2. — P. 1-9.
 21. Shypko A.F. Estimation of the risk developing dysplastic dependent pathology of bronchopulmonary system in children considering the cоmplex of regional and enviromental as well as social and medical factors / A.F. Shypko // Galician medical journal. — 2016.— Vol. 23, № 2. — P. 32-39.
 22. Shypko A.F. Population-based estimation of the prevalens of dysplastic dependent pathology of bronchopulmonary system among children and the risk of its development considering the complex of antenatal and genealogical factors / A.F. Shypko // Archive of clinical medicine. — 2016. — Vol. 22, № 1. — P. 36-42.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 (135), 2017 год, 328-332 страницы, код УДК 616-053.2: 614.2