Удод А. А., Воронина А. С., Драмарецкая С. И.

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


Об авторе:

Удод А. А., Воронина А. С., Драмарецкая С. И.

Рубрика:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Отечественное практическое здравоохранение находится в состоянии реформирования, это требует соответствующих изменений в додипломном обучении и организации практической подготовки соискателей высшего образования по специальности «Стоматология», однако место заведений высшего медицинского образования в процессе преобразования и их взаимоотношения с реформированными лечебными учреждениями остаются юридически неопределенными и неурегулированными.

Ключевые слова:

стоматология, додипломное образование, практическая подготовка, учреждения здравоохранения, реформирование.

Список цитируемой литературы:

  1. Zakon Ukrainy «Pro derzhavni finansovi harantii nadannia medychnykh posluh ta likarskykh zasobiv» vid 19.10.2017 №2168-VIII. [in Ukrainian].
  2.  Shushkova YuV, Shudlo UM. Medychna reforma: osoblyvosti vprovadzhennia ta vplyv na systemu okhorony zdorovia. Ekonomika. Finansy. Pravo. 2018;5(4):22-5. [in Ukrainian].
  3. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 221 «Stomatolohiia» dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity» vid 24.06.2019 №879. [in Ukrainian].
  4. Melnyk NS, Plaviuk LYu, Fedorov SV. Orhanizatsiia vyrobnychoi praktyky v umovakh kredytno-modulnoi systemy u studentiv IV kursu stomatolohichnoho fakultetu. Halyts. likar. visn. 2015;22.4(1):115-21. [in Ukrainian].
  5. Peresta YuYu, Klitynska OV, Kostenko YeYa, Dzhupa Peter. Vyrobnycha praktyka studentiv yak element mizhvuzivskoi intehratsii. Sovrem. Stomatolohyia. 2011;4:144-6. [in Ukrainian].
  6. Voronenko YuV, Mazur IP, Pavlenko OV. Stomatolohichna dopomoha v Ukraini: analiz osnovnykh pokaznykiv diialnosti za 2018 rik: dovidnyk. Kropyvnytskyi: Polium; 2019. 176 s. [in Ukrainian].
  7. Lisovyi VM, Kapustnyk VA, Rezunenko YuK, Korostii VI. Universytetski kliniky v rozvytku vyshchoi medychnoi osvity. Medychna osvita. 2017;3:55-8. [in Ukrainian].
  8. Prymirnyi navchalnyi plan pidhotovky fakhivtsiv druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity haluzi znan 22 «Okhorona zdorovia» u vyshchykh navchalnykh zakladakh MOZ Ukrainy za spetsialnistiu 221 «Stomatolohiia» kvalifikatsii osvitnoi «Mahistr stomatolohii», kvalifikatsii profesiinoi «Likar-stomatoloh». [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 (155), 2020 год, 240-243 страницы, код УДК 378.147.88:614.253.4

DOI: