Дученко Е. А., Корниенко В. И., Ладогубец Е. В., Пономаренко О. В., Гаркуша И. В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ И АНТИЭКССУДАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ ИЛИДЕНГИДРАЗИДОВ 8-МОРФОЛИНОТЕОФИЛЛИНИЛ-7-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ


Об авторе:

Дученко Е. А., Корниенко В. И., Ладогубец Е. В., Пономаренко О. В., Гаркуша И. В.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Резюме. Цель исследования – экспериментальное изучение острой токсичности и противовоспалительной активности в зависимости от химической структуры производных илиденгидразидов 8-морфолинотеофиллинил-7-уксусной кислоты. Установлено, что ЛД50 производных илиденгидразидов 8-морфолинотеофиллинил-7-уксусной кислоты находится в интервале от 650 до 940 мг/кг. В опытах на крысах изучена зависимость противовоспалительной активности от химической структуры производных илиденгидразидов 8-морфолинотеофиллинил-7уксусной кислоты. Наибольшую антиэкссудативную активность проявило соединение № 1 – 5-нитрофурил-2пропенилиденидразид-8-морфолинотеофиллинил-7-уксусной кислоты, которое у опытных крыс уменьшало экспериментальный каррагениновый отек лапки на 48,7% и по активности не уступало действию препарата сравнения диклофенака натрия. Производные илиденгидразидов 8-морфолинотеофиллинил-7-уксусной кислоты являются перспективной группой органических веществ для проведения дальнейшего целенаправленного синтеза и фармакологического скрининга с целью создания на их основе новых более безопасных нестероидных противовоспалительных фармакологических средств.

Ключевые слова:

илиденгидразиды 8-морфолинотеофиллинил-7-уксусной кислоты, острая токсичность, противовоспалительная активность

Список цитируемой литературы:

 1. Zupanets ІA, Andrieieva EA. Do kharakterystyky hastrotoksychnoi dіi nesteroidnykh protyzapalnykh zasobіv – neselektyvnykh, selektyvnykh і spetsyfіchnykh іnhіbіtorіv TsOH-2. Lіky Ukrainy. 2005;4:113-4. [in Ukrainian].
 2. Drogovoz SM, Gudzenko AP, Butko YA, Drogovoz VV. Pobochnoe dejstvie lekarstv. Xarkov: SIM; 2010. 480 s. [in Russiаn].
 3. Soroczkaya VN, Karateev AE. Zheludochno-kishechnye oslozhneniya kak odna iz prichin smerti bolnyh revmaticheskimi zabolevaniyami. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya. 2005;4:34-7. [in Russiаn].
 4. Mashkovskij MD. Lekarstvennye sredstva. 15 th ed. Moskva: Novaya volna; 2008. 1206 s. [in Russiаn].
 5. Nasonov EL. Primenenie nesteroidnyh protivovospalitelnyh preparatov. Rossijskij medicinskij zhurnal. 2002;10:206-12. [in Russiаn].
 6. Kato M, Nishida S, Kitasato H. Cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2 selectivity of nonsteroidal antiinflammatory drugs: investigation using human peripheral monocytes. J. Pharm. Pharmacol. 2001;53(12):1679-85.
 7. Kornienko VI, Samura BA, Romanenko NI. Protivovospalitelnaya aktivnost ammonievyh solej zameshhennyh 1,3,7-trimetilimidazo[1,2-f] ksantinil-8-butanoata. Liky liudyni. Suchasni problemy stvorennia, doslidzhennia ta aprobatsii likarskykh zasobiv. Materialy XXXІ naukovopraktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. 2013. s. 61-2. [in Russiаn].
 8. Kornienko V, Tarasyavichyus E, Samura B, Romanenko N. Conformity research of antiexudative activity of the chamical structure among 7-benzoyl-8-substituted theophyllines. Medicіnos. 2013;19(2):137-40.
 9. Romanenko NI, Rak TN, Nazarenko MV, Pakhomova OA, Cherchesova AY, Kornienko VI. Synthesis and biological activity of annelated xanthine derivatives. In: Xth International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds Nov; 2013; Tashkent-Bukhara, Republic of Uzbekistan. 2013. р. 268.
 10. Sernov LN, Gaczura VV. Elementy eksperimentalnoj farmakologii. Moskva: Medicina; 2000. 352 s. [in Russiаn].
 11. Stefanov OV, redaktor. Doklіnіchnі doslіdzhennia lіkarskykh zasobіv. Kyiv: Avіtsena; 2001. 528 s. [in Ukrainian].
 12. Mokhort MA, Yakovleva LV, Shapoval OM. Poshuk ta eksperymentalne vyvchennia farmakolohіchnykh rechovyn, yakі proponuiutsia yak nenarkotychnі analhetyky. Doklіnіchnі doslіdzhennia lіkarskykh zasobіv: metodychnі rekomendatsіi. Kyiv; 2001. s. 307-20. [in Ukrainian].
 13. Reznіkov OH, Soloviov AІ, Dobrelia NV, Stefanov OV. Bіoetychna ekspertyza doklіnіchnykh ta іnshykh naukovykh doslіdzhen, shcho vykonuiutsia na tvarynakh: metodychnі rekomendatsіi. Vіsnyk farmakolohіi ta farmatsіi. 2006;7:47-61. [in Ukrainian].
 14. Lapach SN, Chubenko AV. Statisticheskie metody v mediko-biologicheskih issledovaniyah s ispolzovaniem EXCEL. Kiev: Morion; 2000. 320 s. [in Russiаn].
 15. Sidorov KK. O klassifikacii toksichnosti yadov pri parenteralnyh sposobah vvedeniya. Toksikologiya novyh promyshlennyh himicheskih veshhestv. 1973;13:47-51. [in Russiаn]. 

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 1 (148), 2019 год, 117-120 страницы, код УДК 615.324:547.857.4

DOI: