Любович О. Е., Клищ И. Н.

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ КРОВИ КРЫС В ДИНАМИКЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА НА ФОНЕ ГИПОТИРЕОЗА


Об авторе:

Любович О. Е., Клищ И. Н.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Целью нашего исследования было изучить особенности цитокинового профиля крови у крыс при иммобилизационном стрессе, что реализуется на фоне гипотиреоза. Исследование проведено на 84 половозрелых белых крысах-самцах линии Вистар. Концентрацию TNF-α, IL-1β и IL-6 изучали методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов «RayBio» производства «RayBiotech» (США). Установлено, что моделирование иммобилизационного стресса у крыс сопровождается гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, что играет важную роль в инициации патологического процесса и запуска метаболических каскадных реакций. За соотношением IL 1β к TNF α установлено преобладание воспалительного компонента на стадии тревоги, адаптацию к действию стресса через 48 часов в стадии резистентности с последующим прогрессированием на стадии истощения, что сопровождалось достоверным повышением индекса деструкции. У животных с дефицитом йодсодержащих гормонов щитовидной железы моделирование иммобилизационного стресса также сопровождается гиперпродукцией провоспалительных цитокинов. За соотношением IL 1β к TNF α установлено преобладание деструктивных процессов на стадии тревоги относительно эутиреоидных крыс, адаптацию к действию стресса через 48 часов в стадии резистентности с последующим преобладанием воспалительного компонента на стадии истощения.

Ключевые слова:

иммобилизационный стресс, гипотиреоз, цитокины, эксперимент

Список цитируемой литературы:

 1. Syvolap VD, Hura EYu. Osnovy diahnostyky zakhvoriuvan shchytopodibnoi zalozy: navch. posib. Zaporizhzhia: ZDMU; 2018. 91 s. [in Ukrainian].
 2. Horodynska OYu, Bobyrova LYe. Prohnostychna kharakterystyka poshyrenosti hipotyreozu v poltavskii oblasti ta v ukraini v tsilomu za umov yodnoho defitsytu. Mezhdunarodnyi endokrinologicheskii zhurnal. 2016;2(74):44-9. [in Ukrainian].
 3. Aparicio-Claure AL, Rayo-Mares JD, Nishimura-Meguro E, Herrera-Márquez JR, Muñoz-Montúfar JP, Núñez-Enríquez JC. Prevalence of subclinical hypothyroidism in pediatric patients with drug-resistant epilepsy. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55(5):579-86.
 4. Klein JR. The immune system as a regulator of thyroid hormone activity. Exp. Biol. Med. 2006;231(3):229-36.
 5. Sokolenko VL. Pokazateli kletochnogo immuniteta u litc s opredelennymi osobennostiami tireoidnogo statusa v usloviiakh khronicheskogo oblucheniia v malykh dozakh. Vestnik problem biologii i meditciny. 2016;1(126):403-6. [in Russian].
 6. Popova NV, Kudelia LM, Bondar IA. Immunnyi status u bolnykh bronkhialnoi astmoi s zabolevaniiami shchitovidnoi zhelezy. Meditsina i obrazovaniye v Sibiri. 2011;3:27-33. [in Russian].
 7. Nikolaeva AV, Pavlova AA, Sirenko VA, Kovaltcova MV, Sulkhdost IA, Dobrovolskaia AN. Vliianie immobilizatcionnogo stressa na sostoianie zdorovia krys v eksperimente. Aktualnye problemy transportnoi meditciny. 2017;2(48):145-8. [in Russian].
 8. Basha RH. β-Caryophyllene, a natural sesquiterpene lactone attenuates hyperglycemia mediated oxidative and inflammatory stress in experimental diabetic rats. Chem. Biol. Interact. 2017;5(245):50-8.
 9. Kuzmenko AV, Nikiforova NA, Ivanenko MO. Individualnye osobennosti vosstanovleniia pokazatelei immuniteta krys posle obshchego odnokratnogo rentgenovskogo oblucheniia. URZh. 2009;17:206-10. [in Russian].
 10. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Council of Europe. Strasbourg. 1986;123:52.
 11. Rom-Bugoslavskaia OS, Bozhko TS, Komarova IV. Doklinicheskoe izuchenie tireostaticheskikh i tireoid-stimuliruiushchikh lekarstvennykh sredstv. Doklinicheskie issledovanie lekarstvennykh sredstv: Metod. Rekomendatcii. 2001. s. 409-20. [in Russian].
 12. Bondarenko SN, Bondarenko NA, Manukhina EB. Vliianie razlichnykh metodik stressirovaniia i adaptatcii na povedencheskie i somaticheskie pokazateli u krys. Biulleten eksperimentalnoi biologii i meditciny. 1999;128(8):157-60. [in Russian].
 13. Chekalina NI. Pokaznyky endotelialnoi dysfunktsii u khvorykh na avtoimunnyi tyreoidyt u poiednanni z ishemichnoiu khvoroboiu sertsia. Zhurnal klinichnykh ta eksperymentalnykh medychnykh doslidzhen. 2016;4(2):293-302. [in Ukrainian].
 14. Orlova MM, Rodionova TI. Soderzhanie immunoreguliatornykh tcitokinov v syvorotke krovi bolnykh manifestnym gipotireozom. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. 2012;8(2):333-8. [in Russian].
 15. Ziablov EV, Chesnokova NP, Barsukov VIu. Zakonomernosti izmenenii tcitokinovogo statusa u bolnykh follikuliarnoi i papilliarnoi formami raka shchitovidnoi zhelezy v dinamike rasprostraneniia neoplazii. Fundamentalnye issledovaniia. 2011;5:62-7. [in Russian].
 16. Zaletskyi MP. Riven interleikinu 1β ta TNF α v syrovattsi krovi khvorykh na abdominalnyi tuberkuloz. Medychna ta klinichna khimiia. 2015;17;3:63-5. [in Ukrainian].
 17. Jakobs TC. Proinflammatory cytokines inhibit the expression and function of human type I 5’-deiodinase in HepG2 hepatocarcinoma cells. Eur. J. Endocrinol. 2002;4:559-66.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 1 (148), 2019 год, 140-144 страницы, код УДК 615.15-097-02:612.766.2-06:616.441-008.64]-092.9

DOI: