Балицкая О. Ю.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА


Об авторе:

Балицкая О. Ю.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Цель исследования – выяснить особенности изменений содержания противовоспалительных интерлейкинов (IL-4 и IL-10) в сыворотке крови больных с хроническим генерализованным пародонтитом, сахарным диабетом 2 типа и их сочетанием. Проведено обследование 68 больных с клинически установленным диагнозом сахарный диабет 2 типа, которые находились на стационарном лечении в эндокринологических и терапевтических отделениях больниц г. Тернополя (из них 32 больных имели сопутствующий пародонтит), а также 32 пациентов с подтвержденным хроническим генерализованным пародонтитом. Для определения уровня интерлейкинов 4 и 10 (IL-4 и IL-10) в сыворотке крови использовали иммуноферментный анализ. Полученные результаты данного исследования указывают, что снижение концентрации ИЛ-4 и ИЛ-10 у больных СД 2-го типа и хронический генерализованный пародонтит приводит к дисфункции гуморального и клеточного адаптивного иммунного ответа.

Ключевые слова:

сахарный диабет 2 типа, хронический пародонтит, интерлейкины.

Список цитируемой литературы:

 1. Bakshi D, Kaur G, Singh D, Sahota J, Thakur A, Grover S. Estimation of Plasma Levels of Tumor Necrosis Factor-a, Interleukin-4 and 6 in Patients with Chronic Periodontitis and Type II Diabetes Mellitus. J Contemp Dent Pract. 2018;19(2):166-9.
 2.  Marushchak M, Lisnianska N, Krynytska І, Chornomydz I. The mechanisms of apoptosis initiation in rats with chronic enterocolitis combined with streptozotocin-induced diabetes. Georgian Med News. 2017;270:125-30.
 3. Mesia R, Gholami F, Huang H. Systemic inflammatory responses in patients with type 2 diabetes with chronic periodontitis. BMJ Open Diabetes Research and Care. 2016;4:e000260.
 4. Acharya AB, Thakur S, Muddapur MV, Kulkarni RD. Systemic Cytokines in Type 2 Diabetes Mellitus and Chronic Periodontitis. Curr Diabetes Rev. 2018;14(2):182-8.
 5. Demmer RT, Desvarieux M, Holtfreter B. Periodontal status and A1C change: longitudinal results from the study of health in Pomerania (SHIP). Diabetes Care. 2010;33:1037-43.
 6. Correa FO, Gonçalves D, Figueredo CM. Effect of periodontal treatment on metabolic control, systemic inflammation and cytokines in patients with type 2 diabetes. J Clin Periodontol. 2010;37:53-8.
 7.  Danylevsʹkyy NF, Borysenko AV. Zabolevanyya parodonta. Kyev: Zdorovʹe; 2000. 464 s. [in Russian].
 8. Shalmіn OS, Raznatovska OM. Rol protyzapalnykh tsytokіnіv ta klіtyn leykotsytarnoyi formuly krovі u formuvannі іmunnykh reaktsіy pry khіmіorezystentnomu tuberkulozі legen. Suchasnі med. tekhnologіyi. 2014;2:83-9. [in Russian]
 9. Anirudh BA, Srinath T, Muddapur MV, Kulkarni RDh. Tumor necrosis factor-α, interleukin-4 and -6 in the serum of health, chronic periodontitis, and type 2 diabetes mellitus. J Indian Soc Periodontol. 2016;20(5):509-13.
 10. Hua Y, Shen J, Song Y, Xing Y, Ye X. Interleukin-10 -592C/A, -819C/T and -1082A/G Polymorphisms with Risk of Type 2 Diabetes Mellitus: A HuGE Review and Meta-analysis. PLoS One. 2013;8:e66568.
 11. Anirudh BA, Srinath T, Muddapur MV. Evaluation of serum interleukin-10 levels as a predictor of glycemic alteration in chronic periodontitis and type 2 diabetes mellitus. J Indian Soc Periodontol. 2015;19(4):388-92.

ини – 2019 – Вип. 1, том 2 (149) СТОМАТОЛОГІЯ тирозинкінази рецептора інсуліну, що викликає зниження ліполізу шляхом протидії регулюванню ефектів TNF-α і IL-6 [11]. Тому високі рівні ІЛ-10 могли б забезпечити захист від ЦД 2-го типу, тоді як низькі рівні ІЛ10, які виявлені також у нашому дослідженні, можуть виступати чинником прогресування діабету. Висновок. У хворих із генералізованим пародонтитом та поєднанні його з цукровим діабетом 2-го типу перебіг захворювань супроводжується зниженням у сироватці крові рівня протизапальних цитокінів (IL-4 й IL-10) як ознака недостатності імунно-регулюючих процесів у розрішенні запальної реакції, що сприяє формуванню хронічної патології. Перспективи подальших досліджень. У подальшому планується дослідити також особливості змін концентрації прозапальних цитокінів у крові хворих на хронічний генералізований пародонтит у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу. Порівнюючи отримані дані концентрації IL-4, було встановлено, що у пацієнтів 4-ї групи з ХГП на фоні ЦД 2-го типу виявилися найнижчі її значення. Зокрема, рівень її за даної патології був на 60,9 % меншим від показника 2-ї групи і на 33,4 % відносно 3-ї групи (р<0,001) (рис. 1). Концентрація IL-4 знижувалася також у пацієнтів 4-ї групи з ХГП на фоні ЦД 2-го типу. При цьому величини були менші на 56,7 % відносно результатів 2-ї групи і на 40,6 % відносно 3-ї групи (р<0,001) (рис. 2). Отримані результати даного дослідження вказують, що зниження концентрації ІЛ-4 і ІЛ-10 у хворих на ЦД 2-го типу та хронічний генералізований пародонтит приведе до дисфункції гуморальної та клітинної адаптивної імунної відповіді. Отримані дані свідчать, що хронізація пародонтиту на тлі хронічної гіперглікемії супроводжується саме активацією Th2 типу, яка пов’язана із синтезом антитіл і формуванням імунопатологічних проявів [8]. Варто відмітити той факт, що хоча традиційно ІЛ-4 вважають протизапальним цитокіном, Acharya A. B. та співавт. вказують на позитивний кореляційний зв’язок зниженої концентрації ІЛ-4 з TNF-α за умови ХГП і ЦД [9]. Отже, остаточна протизапальна дія ІЛ-4 за умови ХГП на фоні ЦД не визначена. Відомо, що IL-10 контролює продукцію TNF-α, IL-6 та інших медіаторів. Дослідження Hua Y. та співавт. доводить, що IL-10 пов’язаний з ризиком цукрового діабету 2-го типу [10]. Теоретично, більш високі рівні IL-10 повинні викликати підвищення регуляції активності Таблиця. Концентрація протизапальних інтерлейкінів у сироватці крові хворих на хронічний генералізований пародонтит на фоні цукрового діабету 2-го типу, Me [Q25–Q75] Показник Група обстеження 1 група (контрольна), n=20 2 група (ЦД, 2 тип), n=36 3 група (ХГП), n=32 4 група (ЦД+ХГП), n=32 IL-4, пг/мл 4,49 [4,06;4,88] 4,21 [3,63;4,68] 2,98* [2,76;3,25] 1,48*^# [1,12;1,49] IL-10, пг/мл 8,36 [7,66;8,62] 8,13 [7,12;9,33] 6,79* [6,67;7,19] 3,39*^# [3,10;3,73] Примітки: 1. * – достовірні зміни порівняно з контролем, р<0,001; 2.^ – достовірні зміни у порівнянні між 2 і 4 групами, p<0,05; 3. # – достовірні зміни у порівнянні між 3 і 4 групами, p<0,01. Рис. 1. Співвідношення концентрації IL-4 у сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу та патологію тканин пародонта (* − достовірні зміни порівняно з контролем). Рис. 2. Співвідношення концентрації IL-10 у сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу та патологію тканин пародонта (* - достовірні зміни порівняно з контролем). Література 1

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 2 (149), 2019 год, 331-334 страницы, код УДК 612.12-02:616.314.17-008.1-06:616.379-008.64

DOI: