Орлова Л. Д.

ОНТОГЕНЕТИЧНА МІНЛИВІСТЬ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ЛУЧНИХ РОСЛИН ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ


Об авторе:

Орлова Л. Д.

Рубрика:

БИОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Проводилося фітохімічне дослідження дикорослих лучних рослин Лівобережного Лісостепу України. З’ясовувався вміст золи та кількість калію, кальцію, магнію, фосфору, натрію у надземній масі рос-лин. Встановлено, що у представників різнотрав’я відбувається зменшення всіх мінеральних елементів по проходженні фаз вегетації, хоча загальна насиченість організмів рослин мінеральними елементами у них набагато вища, ніж у Poaceae або Fabaceae. У видів Fabaceae і Poaceae вміст мінеральних речовин не завжди знижується до кінця вегетації, іноді відбувається їх збільшення (кальцію і магнію).

Ключевые слова:

лучні рослини, мінеральний склад, онтогенетична мінливість, Лівобережний Лісостеп України

Список цитируемой литературы:

 1. Акишин Л.И. Слагаемые продуктивности / Л.И. Акишин // Кормопроизводство. – 1984. – № 2. – С. 12-13.
 2. Бегей С.В. Вплив мінеральних добрив на врожай і якість сіножатей та культурних пасовищ Передкарпаття / С.В. Бегей, М.В. Хомик, С.В. Камінська // Землеробство. – 1969. – Вип. 19. – С. 45-55.
 3. Благовещенский Г.В. Формирование энергосберегающих агрозооэкосистем / Г.В. Благовещенский // Кормопроизвод-ство. – 1995. – № 4. – С. 8-11.
 4. Вудмаска В.Ю. Годівля худоби на промислових комплексах / В.Ю. Вудмаска, С.М. Дичко. – К.: Урожай, 1974. – 136 с.
 5. Деталізована поживність кормів зони Лісостепу України: довідник / [М.М. Карпусь, В.П. Славов, М.А. Лапа, Г.М. Марти-нюк]. – К.: Аграрна наука, 1995. – 348 с.
 6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (С основами статистической обработки результатов исследования) / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – 416 с.
 7. Журавльова Е.М. Руководство по зоотехническому анализу кормов / Е.М. Журавльова. – М.: Сельхозиздат, 1969. – 295 с.
 8. Клапп Э. Сенокосы и пастбища / Э. Клапп; пер. с нем. Н.С. Архангельского. – М., 1961. – 614 с.
 9. Ковтун К.П. Наукове обґрунтування технологічних прийомів створення високопродуктивних багаторічних травостоїв при конвеєрному виробництві кормів на орних землях Лісостепу: автореф. дис. … докт. с.-г. наук: спец. 06.01.12 – кормови-робництво і луківництво / К.П. Ковтун. – Вінниця, 2006. – 42 с.
 10. Комп’ютерні методи в сільському господарстві та біології: навч. посіб. / [О.М. Царенко, Ю.А. Злобін, В.Г. Скляр, С.М. Пан-ченко]. – Суми: Університетська книга, 2000. – 203 с.
 11. Кургак В.Г. Продуктивность разнотипных луговых травостоев на пахотных землях Лесостепи в зависимости от систем удобрения и режимов использования / В.Г. Кургак, А.П. Лукьянец // Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 29-35.
 12. Мазаева М.М. Содержание магния в травах при удобрении сенокосов и пастбищ / М.М. Мазаева, О.В. Неугодова, Л.В. Лапшина // Химия в сельском хозяйстве. – 1978. – № 4. – С. 13-16.
 13. Методы биохимического исследования растений / [А.И. Ермаков, В.В. Арасимович, М.И. Смирнова-Иконникова, И.К. Мурри]. – М.; Л.: Гос. изд-во с.-х. лит-ры, 1952. – 520 с.
 14. Орлова Л.Д. Біоекологічні особливості лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України (продуктивність та раціональ-не використання) / Л.Д. Орлова. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – 278 с.
 15. Орлова Л.Д. Динаміка мінерального складу дикорослих кормових рослин / Л.Д. Орлова // Другі Каришинські читання: міжвуз. наук.-метод. конф. з проблем природничих наук: матеріали доп. / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1993. – С. 50-51.
 16. Орлова Л.Д. Кількісні показники вмісту золи лучних рослин Лівобережного Лісостепу України / Л.Д. Орлова // Біологія та екологія. – 2016. – Т. 2, № 1. – С. 23-30.
 17. Ромашов П.И. Удобрение сенокосов и пастбищ / П.И. Ромашов. – М.: Колос, 1969. – 130 с.
 18. Смелов С.П. Теоретические основы луговодства / С.П. Смелов. – М.: Колос, 1966. – 367 с. 
 19. Стахів М.П. Фосфорне живлення рослин та методичні аспекти визначення рухомих сполук фосфору в ґрунт / М.П. Стахів // Ґрунтознавство. – 2010. – Т. 11, № 3-4. – С. 88-95.
 20. Химич А.В. Сапонит и комплексные минеральные добавки в кормлении коров / А.В. Химич, В.В. Химич // Корми і кормо-виробництво. – 2004. – Вип. 53. – С. 185-190.
 21. Шуль Д.І. Сінокоси і пасовища / Д.І. Шуль, Л.І. Рак, Г.П. Дутка. – Тернопіль: Збруч, 2006. – 235 с.
 22. Ярмолюк М.Т. Екобіологічні й агротехнічні основи створення та використання трав’янистих фітоценозів: моногр. / М.Т. Ярмолюк, У.О. Котяш, Н.Б. Демчишин. – Львів: ПАІС, 2010. – 228 с.
 23. Hammond J.P. Changes in gene expression in Arabidopsis shoots during phosphate starvation and potential for developing smart plants / J.P. Hammond, M.J. Bennett, H.C. Bowen [et al.] // Plant Physiol. – 2003. – V. 132, № 2. – Р. 578-596.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 (136), 2017 год, 60-64 страницы, код УДК 581.133.8:581.526.45(477.5)