Лобурець А. В.

ДИНАМІКА ЕКСПРЕСІЇ МАРКЕРА ПРОЛІФЕРАЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ЛОБОВОЇ ПАЗУХИ ЛЮДИНИ В НОРМІ ТА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ФРОНТИТІ


Об авторе:

Лобурець А. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Дослідження морфології слизової оболонки лобової пазухи людини в нормі та при хронічному фронтиті встановивши особливості проліферативної активності її структурних елементів. Встановлено, що слизова оболонка лобової пазухи людини в нормі гістологічно представлена слизовою оболонкою та підслизовою основою, які тісно зрощені з кістковими елементами пазухи. Серед клітинних елементів візуалізувались в епітеліальному шарі: базальні, вставні, війкові та келихоподібні епітеліоцити. В підслизовій основі, яка була побудована з пухкої волокнистої сполучної тканини, виявлялись елементи гемо-мікроциркуляторного русла глибокої сітки. При хронічному фронтиті на гістологічних препаратах візуалізувались морфологічні прояви запального процесу. Артеріоли і венули були розширені, а венули звужені. В підслизовій основі та під базальною мемб-раною епітеліального шару виявлено збільшення клітин лейкоцитарного ряду та мастоцитів в стадії дегра-нуляції. Імуногістохімічно встановлено, що при хронічному фронтиті індекс проліферативної активності був високим.

Ключевые слова:

морфологія, слизова оболонка лобової пазухи, норма, фронтити

Список цитируемой литературы:

 1. Балабанова М.Л. Рентгенологическое исследование позднесарматских черепов / М.Л. Балабанова, А.В. Сычева // Ис-кусственная деформация головы человека в прошлом Евразии. OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии.– М.: ИА РАН, 2006. – Вып. 5. – С. 152-163. 
 2. Володин Н.Н. Показатели смертности и рождаемости в Российской Федерации / Н.Н. Володин // Педиатрия. – 2006. – № 1. – С. 5-8.
 3. Горшков А.Н. Индивидуальные особенности лобных пазух как критерий идентификации личности: автореф. дис. на соис-кание учен. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.02 «Анатомия человека» / А.Н. Горшков. – С.-Пб., 2003. – 15 с.
 4. Дерюгина О.В. Оториноларингология на рубеже тысячелетий / О.В. Дерюгина, Ф.М. Чумаков, Л.Ю. Мусатенко // 16-й Съезд оториноларингологов РФ: Материалы. – Сочи, 2001. – С. 549-553.
 5. Коленко Ю.Г. Імуногістохімічні маркери в діагностиці уражень слизової оболонки порожнини рота / Ю.Г. Коленко, О.В. Каленська // Український науково-медичний журнал. – 2016. – № 2 (95). – С. 70-75.
 6. Кучмин В.Н. Хирургические особенности лобной пазухи в системе черепа / В.Н. Кучмин // Бюллетень медицинских интер-нет-конференций. – 2014. – Т. 4, № 5. – С. 668.
 7. Методики морфологічних досліджень: Монографія / М.М. Багрій, В.А. Діброва, О.Г. Попадинець, М.І. Грищук; за ред. М.М. Багрія, В.А. Діброви. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 328 с.
 8. Проніна О.М. Імуногістохімічне дослідження макрофагальної ланки місцевого захисту слизової оболонки клиноподібної пазухи у людей зрілого віку за допомогою маркера CD 68 / О.М. Проніна, С.М. Совгиря, А.В. Пирог-Заказнікова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, Т. 2 (108) – С. 102-104.
 9. Шпонька І.С. Експресія маркерів CD117 та КІ-67 у гастроінтестинальних стромальних пухлинах різних морфологічних ва-ріантів і локалізації / І.С. Шпонька, В.Р. Яковенко // Морфологія. – 2014. – Т. 8, № 1. – С. 104-108.
 10. Hamilton S.R. World Health Organization classification of tumors: Pathology and genetics of tumors of the digestive system / S.R. Hamilton, L.A. Aaltonen // Lyon: IARC Press. – 2000. – P. 314.
 11. Kalinkin A.A. Quantitative histologic and histochemical research of reaction of the mucos membrane glands of the nose cavity and maxillary sinus on irrigation of secretolytical drugs / A.A. Kalinkin // Folia Otorhinolaryngologica. – 2008. – Vol. 14, № 1-2. – P. 68.
 12. Sahlstrand-Johnson P. Computed tomography measurements of different dimensions of maxillary and frontal sinuses / Р. Sahlstrand-Johnson, М. Jannert, А. Strömbeck [et al.] // BMC Med Imaging. – 2011. – № 11. – P. 8.
 13. Tian Y. Three-dimensional reconstruction and visualization of the fronto-ethmoidal cells based on CT images / Y. Tian, B. Cui // Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. – 2014. – Vol. 28, № 20. – P. 1573-1576.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 (136), 2017 год, 299-302 страницы, код УДК 611.216.2+616.216.2-002]-018.25-07