Рутгайзер В. Г

ПОВРЕЖДЕНИЕ МИОКАРДА КРЫС НА ФОНЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ


Об авторе:

Рутгайзер В. Г

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Анализ данных литературы касался изучения влияния сверхвысоких частот электромагнитного излучения, развития и строения сердца крыс, расстройств сердечно-сосудистой системы при клинически выраженной дисфункции щитовидной железы, и закономерностей влияния излучения на кардиогенез млекопитающих. Анализ проблемы влияния электромагнитного излучения на кардиогенез, а также закономерности формирования пороков развития сердца при воздействии сверхвысоких частот электромагнитного излучения. В доступной литературе мы также не обнаружили сведений о влиянии СВЧ-излучения на мор-фогенез сердца крыс с учетом тиреоидного статуса, поэтому проведение комплексного морфологического исследования, оценивает морфогенез сердца у крыс в норме и при гипотиреозе вследствие тиреоидэктомии, прогнозирования аномалий и сердечно-сосудистых патологий влиянием радиочастотного излучения является важным и актуальным.

Ключевые слова:

сердце, миокард, щитовидная железа, гипотиреоз, СВЧ-электромагнитный излучения, кровь.

Список цитируемой литературы:

 1. Kosharnyy VV, Kozlovsʹka HO, Vykhrystenko KM. Diya elektromahnitnoho vyprominyuvannya na orhanizm. Suchasni problemy patolohichnoyi anatomiyi: VIII mizhnar. konhres patolohiv Ukrayiny i materialy konhresu. Poltava, 2008. s. 33. [in Ukrainian].
 2. Kosharnyy VV. Dynamika zminy strukturnykh parametriv klapaniv aorty y lehenevo stovbura u postnatalʹnomu ontohenezi. Visnyk VDNZU «Ukrayinsʹka medychna stomatolohichna akademiya». 2015;3(51):337-44. [in Ukrainian].
 3. Duka RV, Kosharna VV, Kushnarʹova KA. Morfometrychni zminy sertsya pry ozhirinni ta pislya yoho khirurhichnoho likuvannya. Visnyk problem biolohiyi y medytsyny. 2018;3.2(145):282-4. [in Ukrainian].
 4. Lushnikov KV, Hapeev AB, Sadovnikov VB, Chemerys NK. Vplyv vysokochastotnoho elektromahnitnoho vyprominyuvannya nyzʹkoyi intensivnosty na pokaznyky humoralʹnoho imunitetu zdorovykh malyukiv. Biofizyka. 2001;46.4:753-60. [in Ukrainian].
 5. Kosharnyy VV, Ruthayzer VH, Abdul-Ohly LV, Mahro VI, Kumchenko VV. Zmina pokaznykiv krovi u shchuriv pislya diyi elektromahnitnoho vyprominyuvannya. Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya. 2017;XVI.2(60),2:28-32. [in Ukrainian].
 6. Abdul-Ohly LV, Snisar ES, Ruthayzer VH, Vykhrystenko KN, Esaulov AH. Vrodzheni vady rozvytku klapaniv sertsya pry porushenni formuvannya khoriona. Visnyk problem biolohiyi y medytsyny. 2014;1(106):224-9. [in Ukrainian].
 7. Duka RV, Kosharna VV, Aleksyuk LO, Sobolyeva TO. Zminy biofizichnikh ta morfolohichnikh vlastivostey miokarda pry ozhirinni. Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya. 2018;1(63),17:67-71. [in Ukrainian].
 8. Holovachova TV, Afanasʹyeva TN, Parshyna SS, Karchenova EV. Aktualʹni pytannya ta osoblyvosti zastosuvannya elektromahnitnoho vyprominyuvannya MM-diapazonu u khvorykh z sertsevo-sudynnoyu patolohiyeyu. Biomedychna tekhnolohiya i radioelektronika. 2002;1:58-63. [in Ukrainian].
 9. Kosharnyy VV, Shatornaya VF, Savenkova EA. Vplyv elektromahnitnoho vyprominyuvannya na orhanohenez. Dnipropetrovsʹk: 2012. 235 s. [in Ukrainian].
 10. Bolʹshakov MA. Fiziolohichni mekhanizmy diyi radiochastotnykh elektromahnitnykh vyprominyuvanʹ na bioob’yekty riznykh rivniv [avtoreferat]. 2002. 31 s. [in Ukrainian].
 11. Akhtemiychuk YuT. Narysy embriotopohrafiyi. Chernivtsi: Bukrest; 2008. 200 s. [in Ukrainian].
 12. Kosharna VV, Sarman YaI. Vplyv elektromahnitnoho vyprominyuvannya NVCh diapazonu na pokaznyky peryferychnoyi krovi. Materialy V mizhnar. nauk.-prakt. korf. «Naukovyy potentsial na svitla-2009». Sofiya: 17-25 Septemvry 2009. Sofiya. 2009;7:20-1. [in Ukrainian].
 13. Hlushkova OV, Novosʹolova EH, Ohay VB. Vplyv nyzʹkointensyvnykh elektromahnitnykh khvylʹ santymetrovoho diapazonu na rivenʹ antytiloutvorennya u myshey. Biofizyka. 2001;46.1:126-30. [in Ukrainian].
 14. Kosharnyy VV, Abdul-Ohly LV, Dem’yanenko IA, Kozlovsʹka AA, Snisar ES. Morfohenetychny zminy orhaniv embrioniv shchuriv pid vplyvom elektromahnitnoho vyprominyuvannya. Visnyk problem biolohiyi y medytsyny. 2011;3.3:139-42. [in Ukrainian].
 15. Kosharnyy VV. Morfohenetychny zminy orhaniv embrioniv shchuriv pid vplyvom elektromahnitnoho vyprominyuvannya [avtoreferat]. Kharkiv: 2012. 24 s. [in Ukrainian].
 16. Abdul-Ohly LV, Suponʹko YuV, Proskurnya NH, Doshchenko AM, Sydorova OA. Formuvannya vad rozvytku sertsya pry morfolohichnykh zminakh v platsenti. Visnyk problem biolohiyi y medytsyny. 2012;2.2(93):124-6. [in Ukrainian].
 17. Didiv II, Melʹnychenko HA, Troshyna EA. Profilaktyka i likuvannya yododefitsytnykh zakhvoryuvanʹ v hrupakh pidvyshchenoho ryzyku. M.: 2004. 120 s. [in Ukrainian].
 18. Tarasova ZhS. Klinicheskaya strukturno-funktsional’naya kharakteristika porazheniya serdtsa pri gipotireoze i assotsiirovannykh s nim sostoyaniyakh [avtoreferat]. Chelyabinsk: 2006. 22 s. [in Russiаn].
 19. Horchakova OV. Funktsionalʹna morfolohiya shchytovydnoyi zalozy i rehionarnoho limfatychnoho vuzla pry hipotyreozi v period vidnovlennya i fitoreabilitatsii [avtoreferat]. 2010. [in Ukrainian].
 20. Fadyeyev VV. Zakhvoryuvannya shchytovydnoyi zalozy u rehioni lehkoho yodnoho defitsytu: epidemiolohiya, diahnostyka likuvannya. M.: Vidar-M; 2005. 240 s. [in Ukrainian].
 21. Huber G, Staub JJ, Meier C. Prospective study of the spontaneous course of subclinical hypothyroidism: prognostic value of thyrotropin, thyroid reserve, and thyroid antibodies. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002;87(7):3221-6.
 22. Klein I, Ojamaa K. Thyroid hormone and the cardiovascular system. N. Engl. J. Med. 2001;344(7):501-9.
 23. Rodondi N, Aujesky D, Vittinghoff E. Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary heart disease: a meta-analysis. Am. J. Med. 2006;119(7):541-51.
 24. Ametov AS, Konieva MYu, Luk’yanova IV. Sertsevo-sudynna systema pry tyreotoksykozi. Consilium medicum. 2003;11:660-3. [in Ukrainian].
 25. Serebryakova OV. Patohenetychni mekhanizmy formuvannya kardiomiopatiyi pry tyreotoksykozi i hipotyreozi [avtoreferat]. 2008. [in Ukrainian].
 26. Cooper D. An ounce of prevention: a pound of cure. Thyroworld. 2002;5(1):10.
 27. Batchaev EO. Osoblyvosti urazhennya sertsya pry pervynnomu hipotyreozi [avtoreferat]. 2005. [in Ukrainian].
 28. Klein I, Ojamaa K. Thyroid hormone and cardiovascular system. N. Engl. J. Med. 2001;344:501-9.
 29. Balabolkyn MI, Klebanova EH, Kreminsʹka VM. Dyferentsialʹna diahnostyka ta likuvannya endokrynnykh zakhvoryuvan. M.: Medytsyna; 2002. 168 s. [in Ukrainian].
 30. Harkunova JIB, Ametov AC. Stan sertsevo-sudynnoyi systemy u khvorykh na hipotyreoz v litnʹomu vitsi. Terapevtychnyy arkhiv. 2004;12:97- 9. [in Ukrainian].
 31. Ivanov KM, Rybchynsʹka II, Chumakova NS. Likuvannya sertsevoyi nedostatnosti pry pervynnomu hipotyreozi, uskladnenomu hidroperykard. Kardyovaskulyarnaya terapiya i profilaktyka. 2005;4(4):133-4. [in Ukrainian].
 32. Tereshchenko IV, Holdyreva TP. Stan sertsya u khvorykh na hipotyreoz za rezulʹtatamy ekhokardiohrafiyi. Klinichna medytsyna. 2000;1:28- 30. [in Ukrainian].
 33. Tereshchenko IV. Tyreoyidni kardyopatyy. Med. haz. 2001;6:88-9. [in Ukrainian].
 34. Bezdah L, Slimene H, Kammoun M. Hypothyroid dilated cardiomyopathy. Ann. Cardiol. Angeiol. (Paris). 2004;53(4):217-20.
 35. Biondi B, Palmieri EA, Lombardi G. Subclinical hypothyroidism and cardiac function. Thyroid. 2002;12(6):505-10.
 36. Dimmick S, Badawi N, Randell T. Thyroid hormone supplementation for the prevention of morbidity and mortality in infants undergoing cardiac surgery. Cochrane Database Syst. Rev. 2004;3.CD004220. DOI: 10.1002/14651858.CD004220.pub2
 37. Weiss RE, Korcarz C, Chassande O. Thyroid hormone and cardiac function in mice deficient in thyroid hormone receptor-alpha or -beta: an echocardiograph study. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2002;283(3):428-35.
 38. Fatourechi V. Subclinical thyroid disease. Mayo. Clin. Proc. 2001;76(4):413-16.
 39. Osman F, Gammage MD, Franklyn JA. Thyroid disease and its treatment: short-term and long-term cardiovascular consequences. Curr. Opin. Pharmacol. 2001;1(6):626-31.
 40. Karasʹ AS. Izmeneniye metabolizma, struktury i funktsii serdtsa pri gipotireoze i gipertireoze [avtoreferat]. Sankt-Peterburh: 2011. [in Russiаn].
 41. Bishop S, McCabe S, Gittoes N. Tissue-specific regulation of thyroid hormone receptor mRNA isoforms and target gene proteins in domestic ducks. Journal of Endocrinology. 2000;165(3):607-15.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 (156), 2020 год, 53-59 страницы, код УДК 616.12–008.1:576.31:528.811:616.441–002–089.87:611–092.9

DOI: