Некрасова Н. А.

ИЗУЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ СО СПОНДИЛОГЕННОЙ ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ


Об авторе:

Некрасова Н. А.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

На основании исследования 272 пациентов в условиях клиники (больные ВБН) и в условиях комплексных медицинских осмотров (контрольная группа) по методике MJ Glesby, была проанализирована частота и определена прогностическая ценность фенотипических маркеров недифферинцированной дисплазии соединительной ткани в формировании вертебро-базилярной недостаточности в молодом возрасте. Обоснован скрининговый метод для внедрения на уровне семейного врача.

Ключевые слова:

спондилогенная вертебро-базилярная недостаточность, фенотипические марке¬ры, недифферинцированная дисплазия соединительной ткани

Список цитируемой литературы:

 1. Abakumova L.N. Klynycheskye formi dysplazyy soedynytelnoi tkany u detei / L.N. Abakumova. - SPb., 2006. - 36 s.
 2. Hubler E.V. Klynycheskaia patoynformatyka v pedyatryy / E.V. Hubler. - L.: Medytsyna, 1992. - 211 s.
 3. Evtushenko S.K. Diahnostyka i likuvannia tserebrovaskuliarnykh porushen, zumovlenykh anomaliiamy mahistralnykh arterii pry vrodzhenii slabkosti spoluchnoi tkanyny v ditei: Metod. rekom. / S.K. Evtushenk. — Donetsk: Donetskyi nats. med. univer. im. M. Horkoho, 2006. - 27 s.
 4. Kaduryna T.Y Dysplazyia soedynytelnoi tkany u detei (klynyka, dyahnostyka, lechenye): avtoref. dys... d-ra med. nauk: spets. 45.00.09 «pedyatryia» / T.Y Kaduryna. — Sankt-Peterburh. med. akad. posledypl. obrazovanyia. - SPb., 2003. - 35 s.
 5. Kalashnykov V.Y Osobennosty mozghovoi hemodynamyky pry syndrome pozvonochnoi arteryy u podrostkov / V.Y Kalashnykov // Klynycheskaia fyzyolohyia krovoobrashchenyia. - 2009. — № 3. - S. 59-62.
 6. Kovalenko O.Ie. NedostatnIst krovoobihu u vertebro-bazyliarnomu sudynnomu baseini, pov’iazana z patolohiieiu shyinoho viddilu khrebta / O.Ie. Kovalenko // Zdorovia Ukrainy XXI storichchia. — 2009. — № 11. - S. 4-7.
 7. Paienok A.V. Vertebrobazyliarna nedostatnist mozkovoho krovoobihu i yii zv’iazok iz patolohichnymy zminamy u shyinomu viddili khrebta / A.V. Paienok, O.M. Kozar-Hurina // Bukovynskyi medychnyi visnyk. — 2012. — T 16, № 3 (63). - S. 67-70.
 8. Rudkovskyi A.Y Osobennosty dopplerohrafycheskykh parametrov krovotoka v pozvonochnbikh arteryiakh pry эkstravazalnыkh vozdeistvyiakh / A.Y Rudkovskyi, M.V. Tardov, O.H. Buhrovetskaia // XX yubyleinaia nauchno-praktycheskaia konferentsyia VAMM y MPOMT. — M., 2010. — S. 58-59.
 9. Sytel A.B. Vlyianye deheneratyvno-dystrofycheskykh protsessov v sheinom otdele pozvonochnyka na narushenyia hemodynamyky v vertebralno-bazyliarnoi systeme / A.B. Sytel, K.O. Kuzmynov, M.A. Bakhtadze // Manualnaia terapyia. — 2010. — № 1 (37). -S.   10-21.
 10. Shebatyn A.Y Klynycheskye y ynstrumentalnbie pryznaky syndroma pozvonochnoi arteryy y stadyy eho techenyia / A.Y Shebatyn // Mezhdunarodnbli nevrolohycheskyi zhurnal. - 2009. - № 4. - S. 97-104.
 11. Iaroshevskyi O.A. Systema vidnovliuvalnoho likuvannia reflektornykh m’iazovi-tonichnykh syndromiv u nevrolohii: dys. ... dokt. med. nauk / O.A. Iaroshevskyi. - Kharkiv, 2010. - 42 s.
 12. Baseline information: Global oral epidemiological data bank / WHO. — Geneva: WHO, 1997. - P. 343-396.
 13. Chiang C.L. An index of heals: mathematical models / C.L. Chiang. — Wash. Gov. Print, 1985. - 19 p.
 14. Glesby M.J. Z Association of mitral valve prolapse and systemic abnormalities of connctive tissue: A phenotypic continuum / M.J. Glesby, R.E. Pyeritz // JAMA. — 262. — R 523-528.
 15. Steinmann B. Connective tissue and its heritable disorders: molecular, genetic and medical aspects / B. Steinmann, P.M. Royce. — New York, Wiley-Liss. — P. 351-407.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 Том 1 (137), 2017 год, 187-192 страницы, код УДК 616.31:[616.176.8+617.52]-001-036-07-08-084-092