Билаш В. П., Ерошенко Г. А.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ


Об авторе:

Билаш В. П., Ерошенко Г. А.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В работе проведен количественный и метрический анализ структурных элементов поднижнечелюстных слюнных желез человека, собаки, морской свинки, кролика и крысы. Установленные средние метрические показатели свидетельствуют, что полного совпадения между такими у человека и лабораторных животных нет. При проведении экспериментальных исследований на поднижнечелюстных слюнных железах нужно обязательно учитывать особенности морфометрических характеристик и количественных показателей структурных их компонентов при интерпретации развития патологических процессов в эксперименте.

Ключевые слова:

поднижнечелюстная слюнная железа, ацинусы, протоки, мукоциты, сероциты, секретор¬ные гранулы, миоэпителиоциты, морфометрия

Список цитируемой литературы:

  1.  Afanas'yev V.V. Klasyfikatsiya zakhvoryuvan' i poshkodzhen' slynnykh zaloz / V.V. Afanas'yev // Stomatolohiya. — 2010. — № 1. —S.   63-65.
  2. Bedenyuk O.A. Osoblyvosti topohrafiyi ta krovopostachannya velykykh slinnikh zaloza u shchuriv u normi / O.A. Bedenyuk, V.V. Mahl'ona, I.YE. Herasim’yuk // Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya. — 2015. — T 14, № 1. — S. 29-33.
  3. Kostilenko YU.P. Bazova funktsiya slynnykh zaloz / YU.P. Kostilenko. — Poltava, 1999. — 55 s.
  4. Lisova I.H. Suchasnyy stan rozvytku vchennya pro slynnykh zalozakh i problem pov’yazanykh z yikh khronichnymy zapal'nymy zakhvoryuvannyamy / I.H. Lisova [Elektronnyy resurs] // Stomatolohiya: krok u maybutnye. Zb. mater. Mizhnarodnoho naukovoho e-sympoziumu, 27-31 travnya 2013. — Elektron. st. — Rezhym dostupu: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=itDV BQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B % D0% B9 +% D1% 81% D0% B8% D0% B0% D0% BB% D0% B0% D0% B4% D0% B5% D0% BD% D0% B8% D1% 82 & ots = _L2RyjMdvY & sig = nFPEPoDYcXGEJ1JgqDNxB_ kGiOg & redir_esc = y # v = onepage & q & f = false, vil'nyy. - Zahl. z ekranu. - Data zvernennya: 7.02.16. - Yaz. rus.
  5. Metodyky morfolohichnikh DOSLIDZHEN': monohrafiya / M.M. Bahriy, V.A. Dibrova, O.H. Popadynets', M.I. Hryshchuk; za red. M.M. Bahriya, V.A. Dibrovi. — Vinnytsya: Nova Knyha, 2006. — 328 s.
  6. Paches A.I. Pukhlyny slynnykh zaloz / A.I. Paches, TD. Tabolinovskaya. — M.: Praktychna medytsyna, 2009. — 470 s.
  7.  Sarkisyan KH.P Kserostomiya, yak proyav Porushennya Funktsiyi slinnikh zaloza pry sindromi Shehrena / KH.P Sarkisyan // Aktual'ni pytannya teoretychnoyi ta klinichnoyi medytsyny: zbirnyk tez dopovidey Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsyy studentov ta molodykh vchenykh, m. Sumy, 10-12 kvitnya 2013 r. — suma: SumDU, 2013. — S. 237.
  8. Toporov H.N. Klinichna anatomiya. Osoba / H.N. Toporov // MOZ Ukrayiny, Kharkiv, med. akad. poslediplom. osvity. — Kharkiv: Fakt, 2003. — 223 s.
  9. Mechanisms of Fluid Secretion by Salivary Glands / R.J. Turner // Annals of the New York Academy of Sciences. — 1993. — Vol. 694, № 1. — P 24-35.
  10. Streptozotocin-induced type 1 diabetes mellitus alters the morphology, secretory function and acyl lipid contents in the isolated rat parotid salivary gland / S. Mahay, E. Adeghate, M Lindley [et al.] // Molecular and Cellular Biochemistry. — 2004. — Vol. 261, № 1. — P 175-181.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 Том 2 (138), 2017 год, 42-45 страницы, код УДК 611.316-092.9 ± 611.019