Хмиль Е. В., Каськова Л. Ф., Ващенко И. Ю.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ЗУБНЫХ ПАСТ НА АКТИВАЦИЮ ВТОРИЧНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ИХ ПРОРЕЗЫВАНИЯ


Об авторе:

Хмиль Е. В., Каськова Л. Ф., Ващенко И. Ю.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Кальцийсодержащие зубные пасты способствуют ускорению вторичной минерализации эмали постоянных зубов в ранние сроки после их прорезывания и регулируют вторичную минерализацию эмали постоянных зубов у детей. Полученные результаты свидетельствуют о значительной роли гигиены полости рта в процессах вторичной минерализации твердых тканей зубов после их прорезывания. Назначение зубных паст пациентам должно проводиться врачом-стоматологом с учетом свойств их составляющих и сроков прорезывания зубов. Это позволит повысить эффективность профилактических и лечебных мероприятий у детей разных категорий и диспансерных групп.

Ключевые слова:

минерализация эмали, зубные пасты, гигиена полости рта

Список цитируемой литературы:

  1. Voevoda E.A. Endohennaia profylaktyka karyesa postoianny'kh zubov u detei mladsheho shkolnoho vozrasta: avtoref. dyss. na soyskanye nauch. stepeny k. med. n. / E.A. Voevoda. - Kyev, 2015.
  2. Dy'chko E.N. Dynamyka pokazatelei myneralyzuiushchei funktsyy rotovoi zhydkosty u detei pod vlyianyem lechebno- profylaktycheskoho kompleksa / E.N. Dy'chko, A.V. Verbytskaia, YV. Kovach // Visnyk stomatolohii. — 2006. — № 1. — S. 101-104.
  3. Kaskova L.F. Urazhenist kariiesom postiinykh zubiv u ditei 6-7 rokiv mista Poltavy / L.F. Kaskova, O.S. Pavlenkova // Innovatsiini tekhnolohii v suchasnii stomatolohii: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. - Ivano-Frankivsk, 19-21 bereznia 2015 roku. - 2015. - S. 69-71.
  4. Kaskova L.F Efektyvnist provedenykh profilaktychnykh zakhodiv v pershykh postiinykh moliarakh u ditei / L.F Kaskova, Yu.I. Soloshenko, L.I. Amosova, O.E. Berezhna, O.V. Khmil // Visnyk problem biolohii i medytsyny. - 2016. - Vyp. 3, Tom 2 (132). - S. 119-122.
  5. Kyselnykova L.P Rol hyhyeny' polosty rta v profylaktyke stomatolohycheskykh zabolevanyi u detei shkolnoho vozrasta / L.P Kyselnykova, E.N. Tabolova, M.V. Myroshkyna // Stomatolohyia dlia vsekh. — 2008. — № 1. — S. 52-56.
  6. Ostapko E.Y Sostoianye osnovny'kh pokazatelei myneralnoho obmena y kaltsyirehulyruiushchykh system pry karyese u detei / E.Y Ostapko, YN. Holubeva, E.A. Voevoda // Materyaly' nauch.-prakt. konferentsyy «Suchasna stomatolohiia ta shchelepno- lytseva khirurhiia». — K., 2013. — S. 151-153.
  7. Smoliar N.I. Problemy orhanizatsii hihiienichnoho vykhovannia naselennia u kompleksi pervynnoi profilaktyky stomatolohichnykh zakhvoriuvan / N.I. Smoliar, E.V. Bezvushko, N.L. Chukhrai // Novyny stomatolohii. — 2006. — № 4. — S. 61-64.
  8. Khomenko L.A. Profylaktycheskaia stratehyia sokhranenyia stomatolohycheskoho zdorovia u detei mladsheho shkolnoho vozrasta / L.A. Khomenko, E.Y Ostapko, YN. Holubeva, E.A. Voevoda // Vostochnoevropeiskyi zhurnal obshchestvennoho zdorovia. — 2013. — № 1 (21). — S. 269-270.
  9. Khomenko L.O. Sostoianye stomatolohycheskoho zdorovia y otsenka faktorov ryska otnosytelno razvytyia karyesa postoianny'kh zubov / L.O. Khomenko, Yu.M. Trachuk // Dentalny'e tekhnolohyy. — 2006. — № 1-2 (26-27). — S. 31-33.
  10. Khomenko L.A. Laboratornaia otsenka effektyvnosty protyvokaryozny'kh lechebno-profylaktycheskykh zubny'kh past / A. Khomenko, H.H. Hryhorenko, L.M. Kapytanchuk, H.V. Sorochenko // Sb. tezysov IV nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastyem [«Aktualny'e voprosy' stomatolohyy detskoho vozrasta y profylaktyky stomatolohycheskykh zabolevanyi»], (Sankt- Peterburh, 2008 h.). — Spb., 2008. — S. 75-76.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 Том 2 (138), 2017 год, 215-217 страницы, код УДК 616.31-083:615.454.1:546.41[- 07:616.314.13]-053.2