Чубий И. З., Рожко М. М.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТА НАЧАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ У ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРИКАРПАТЬЯ


Об авторе:

Чубий И. З., Рожко М. М.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Местное применение гель кварцетина который активировали с помощью лазерного облучения больным на генерализованный пародонтит I-й и II-й степени способствовало улучшению показателей про- и антиоксидантной системы в сыворотке крови (ТБК-активных продуктов, активности ферментов глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы).

Ключевые слова:

генерализованный пародонтит, перекисное окисление липидов, система антиоксидантной защиты

Список цитируемой литературы:

 1. Babenko H.O. Vyznachennia mikroelementiv i metalofermentiv u klinichnykh laboratoriiakh / H.O. Babenko. - K.: Zdorovia, 1968.-    S. 137.
 2. Bandrivska N.N. Rezultaty doslidzhennia okremykh pokaznykiv perekysnoho okysnennia lipidiv ta antyoksydantnoho zakhystu u pratsivnykiv tsementnoho vyrobnytstva, khvorykh na heneralizovanyi parodontyt / N.N. Bandrivska. — Implantolohiia Parodontolohiia Osteolohiia. - 2011. — S. 82-83.
 3. Batih V.M. Poshyrenist i intensyvnist zakhvoriuvan parodontu v pratsivnykiv pidpryiemstv khimii orhanichnoho syntezu / V.M. Batih.—    Bukovynskyi medychnyi visnyk. - 2010. — № 1. — S. 9-12.
 4. Bielenichev I.F. Produkty vilnoradykalnoho perokysnoho okyslennia ta metody yikh identyfikatsii (ohliad literatury) / I.F Bielenichev, Ye.L. Levytskyi, S.I. Kovalenko [ta in.] // Sovremennyie problemy toksikologii. - 2002. — № 4. — S. 9-13.
 5. Beloklitskaya G.F Vozmozhnosti antioksidantnoi korrektsii perekisnogo okisleniya lipidov pri zabolevanii parodonta raznoi tyazhest / G.F Beloklitskaya // Sovrem. stomatologiya. - 2000. — № 1. — S. 38-40.
 6. Vishnyak G.N. Kvartsetin i novye lekarstvenno-profilakticheskie sredstva v lechenii zabolevanii parodonta i slizistoi obolochki polosti rta / G.N. Vishnyak, N.P Maksyutina // Visnik stomatologii. - 1997. — № 4. - S. 540-542.
 7. Hereliuk V.I. Rol lipidnykh mediatoriv u perebihu heneralizovanoho parodontytu ta efektyvnist yikh korektsii v kompleksnomu likuvanni: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora med. nauk: 14.01.22 «Stomatolohiia» / V.I. Hereliuk. - Ivano-Frankivsk, 2001. - 36 s.
 8. Hnid R.M. Rezultaty doslidzhennia aktyvnosti fermentiv antyoksydantnoho zakhystu rotovoi ridyny u khvorykh na parodontyt, yaki prozhyvaiut na terytorii zabrudnenii sirkoiu / R.M. Hnid // Visnyk problem biolohii i medytsyny. - 2016. - Vol. 1, Tom 2 (127). — S. 224-227.
 9. Hodovanets O.I. Stan prooksydantnoi systemy ta systemy antyoksydantnoho zakhystu rotovoi ridyny u ditei iz klinichnymy proiavamy hinhivitu za umov nadmirnoho nadkhodzhennia v orhanizm nitrativ / O.I. Hodovanets, M.M. Rozhko, A.M. Ersteniuk // Bukovynskyi medychnyi visnyk. - 2007. - Tom 11. — № 2. — S. 31-33.
 10. Dautov F.F. Vliyanie primeneniya uslovii truda v rezinotekhnicheskom proizvodstve na stomatologicheskuyu zabolevaemost’ rabochikh / F.F. Dautov, M.V. Fillipova // Gigiena i sanitariya. - 2008. — № 2. — S. 57-60.
 11. Dubinina E.E. Aktivnost’ i izofermentnyi spektr superoksiddismutazy eritrotsitov i plazmy krovi cheloveka / E.E. Dubinina, L.A. Sal’nikova, L.F Efimova // Lab. delo. - 1983. — № 10. - S. 30-33.
 12.  Zabolotnyi T.D. Heneralizovanyi parodontyt / T.D. Zabolotnyi, A.V. Borysenko, A.V. Markov, I.V. Shylivskyi. — Lviv: HalDent, 2011. - S.239.
 13. Korobeinikova E.N. Modifikatsiya opredeleniya produktov POL v reaktsii s tiobarbiturovoi kislotoi / E.N. Korobeinikova // Laboratornoe delo. - 1989. - № 7. - S. 8-10.
 14. Levitskii A.P Kvertulin: vitamin R, prebiotik, gepatoprotektor / A.P Levitskii, O.A. Makarenko, I.A. Selivanskaya [i dr.]. - Odessa: KP OGT, 2012. - S. 20.
 15. Riabokon Ye.M. Zastosuvannia kvartsetynu v medytsyni ta stomatolohii / Ye.M. Riabokon // Teoriia i praktyka. - 2010. — S. 48-52.
 16. Xiao Ch. Chow Pharmacokinetics and Modeling of Quercetin and Metabolites Pharmaceutical Research / Ch. Xiao, Q.P Ophelia Yin, Z. Zx, S.S. Moses. - 2005. - № 6. — P 892-901.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 Том 2 (138), 2017 год, 227-231 страницы, код УДК 577.115+577.152+616-08+616.314.18-002.4+504.054