Калиниченко С. В., Коротких Е. О., Антушева Т. И.

ПРОТИВОИНФЕКЦИОННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ


Об авторе:

Калиниченко С. В., Коротких Е. О., Антушева Т. И.

Рубрика:

МИКРОБИОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Изучена противоинфекционная резистентность слизистых оболочек верхних дыхательных путей кроликов породы «Шиншилла» до моделирования хронических заболеваний верхних дыхательных путей стафилококкового генеза, после моделирования и после санации. Установлено, что при моделировании хронического тонзиллита (ХТ) и хронического ринита (ХР) стафилококкового генеза у животных снижается степень заселения слизистых оболочек лактобациллами, в среднем, в 1,8-2,1 раза (р<0,05), уровень лизоцима — в 3,9-4,4 раза (р<0,01), уровень sIgA — в 1,8-2,0 раза (р<0,05) по сравнению с исходными показателями. Использование для санации смеси лактобацилл приводило к восстановлению всех показателей, которые исследовались.

Ключевые слова:

Lactobacillus spp. лизоцим, sIgA, верхние дыхательные пути

Список цитируемой литературы:

 1. Бабенко Л.П. Вплив пробіотичних штамів лактобацил та біфідобактерій на спектр мікробіоти та імунологічну реактивність організму при стафілококовій інфекції урогенітального тракту [Текст]: автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.07 / Бабенко Лідія Павлівна; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. — Київ, 2015. – 28 с.
 2. Баснакьян И.А. Культивирование микроорганизмов с заданными свойствами [Текст] / И.А. Баснакьян. – М.: Медицина, 1992. – С. 29-59.
 3. Баснакьян И.А. Стресс у бактерий [Текст] / И.А. Баснакьян. – М.: Медицина, 2003. – 136 с.: ил.
 4. Бобир В.В. Кишковий віром та нормальна мікрофлора людини: особливості взаємодії [Tекст] / В.В. Бобир [та ін.] // Ан-нали Мечниковського інституту. — 2015. — № 2. — С. 25-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ami_2015_2_3.pdf.
 5. Бондаренко В.М. Анализ профилактического и лечебного действия пробиотических препаратов с позиций новых научных технологий [Tекст] / В.М. Бондаренко, О.В. Рыбальченко // Журнал микробиол. – 2015. — № 2. – С. 90-104.
 6. Боровиков В.П. Statistica. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows [Текст] / В.П. Боровиков, И.П. Боровиков. – М.: Филинъ, 1998. – 592 с.
 7. Бухарин О.В. Некоторые особенности микрофлоры миндалин и межмикробного взаимодействия (в норме и при патоло-гии) [Текст] / О.В. Бухарин, Б.Я. Усвяцов, Л.М. Хуснутдинова // Журн. микробиол., эпидемиол., иммунобиол. – 2000. — № 4 (прил.). – С. 82-85.
 8. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум [Текст] / В.Я. Гельман. – [2-е изд.]. – СПб.: Питер, 2002. – 480 с.
 9. Заявка u 2016 07616 Спосіб одерження лабораторної моделі хронічного назального носійства стафілококового генезу у кролів / Калініченко С.В., Коротких О.О., Бабич Є.М., Антушева Т.І.; заявл. 11.07.2016.
 10. Калініченко С.В. Хроматографічний аналіз екзометаболітів Lactobacillus plantarum, отриманих за різних умов газового складу атмосфери культивування та впливу фізичних чинників [Текст] / С.В. Калініченко [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – № 3, Т. 2 (123). – C. 283-289.
 11. Осолодченко Т.П. Роль мікрофлори дистальних відділів кишкового тракту в підтримці оксалатного гомеостазу [Tекст] / Т.П. Осолодченко [та ін.] // Аннали Мечниковського інституту. — 2015. — № 2. — С. 42-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/j-pdf/ami_2015_2_6.pdf.
 12. Патент на корисну модель № 70957 U «Спосіб одержання моделі хронічного тонзиліту» МПК G09B 23/28 (2006.01) / Жу-равльов А.С., Мані Ханс, Скляр Н.І., Калініченко С.В.; № заявки u 2012 00081; дата подання заявки 03.01.2012; дата, з якої є чинним права на корисну модель 25.06.2012; дата публікації 25.06.2012, Бюл. № 12.
 13. Рижкова Т.А. Особливості конкурентної активності пробіотичних та вилучених з різних еконіш штамів лактобацил за різних умов газового складу атмосфери культивування [Текст] / Т.А. Рижкова [та ін.] // Аннали Мечниковського інституту. – 2014.– № 2. – C. 64-69.
 14. Самуйлов Ю.Ю. Определение состояния местного иммунитета слизистой оболочки полости носа в ринологической прак-тике [Текст] / Ю.Ю. Самуйлов // Российская оториноларингология. — 2007. — № 1 (26). – С. 151-156.
 15. Сішел Л.М. Імуномодулювальна активність пробіотичних штамів лакто- та біфідобактерій in vitro та in vivo [Текст] / Л.М. Сішел [та ін.] // Тези доповідей ХІІІ з’їзду товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського. – Ялта, 2013. – С. 278.
 16. Сішел Л.М. Імунобіотики – група новітніх біотехнологічних препаратів із антибактеріальними та імуномодулювальними властивостями [Текст] / Л.М. Сішел, М.Я. Співак // Тези доповідей ХІІІ з’їзду товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського. – Ялта, 2013. – С. 279.
 17. Стандартизація приготування мікробних суспензій [Текст]: Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 163-2006 К.: (Укрмедпатентінформ), 2006. – 10 с. – (Нормативний документ. МОЗ України; Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. Інформаційний лист).
 18. Gollwitzer E.S. Microbiota abnormalities in inflammatory airway diseases — Potential for therapy [Text] / E.S. Gollwitzer, B.J. Marsland // Pharmacol Ther. – 2014. – Jan. – № 141 (1). – P. 32-39.
 19. Kalinichenko S.V. Microecological disorders and their modern correction / S.V. Kalinichenko, O.O. Korotkykh, I.Yu. Tishchenko // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. — № 2 (43). – Р. 6-12.
 20. Tojo R. Intestinal microbiota in health and disease: role of bifidobacteria in gut homeostasis [Text] / R. Tojo, A. Suárez, M.G. Clemente, C.G. de los Reyes-Gavilán, A. Margolles, M. Gueimonde, P. Ruas-Madiedo // World J. Gastroenterol. – 2014. – Nov. 7. – № 20 (41). – P. 15163-15176.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 1 (133), 2016 год, 269-273 страницы, код УДК 615.331:579.871.1(0.041)