Любарец С. Ф., Саранча С. Н., Томашивська Л. М.

ОСОБЕННОСТИ ПОРОКОВ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С РАЗНОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ И ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ - ЖИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ


Об авторе:

Любарец С. Ф., Саранча С. Н., Томашивська Л. М.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Статья посвящена изучению особенностей пороков твердых тканей зубов некариозного происхождения у детей с разной соматической и эндокринной патологией - жителей разных регионов Украины. Проведено обследование 294 детей - жителей пяти регионов Украины (Северного, Южного, Восточно- го, Западного, Центрального), которые находились на санаторно-курортном лечении в Государственном учреждении "Детский специализированный (специальный) санаторий "Джерело" МОЗ Украины (г. Трускавец Львовськой области). Обследование детей - жителей разных регионов Украины показало, что пороки твердых тканей зубов преобладали у детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, эндокринной патологией. Гипоплазия эмали имела место у обследованных с патологией ЖКТ и эндокринной системы. Молярно-резцовая гипоминерализация эмали установлена у детей только с заболеваниями ЖКТ. Флюороз зубов имел место у детей с заболеваниями ЖКТ и почек и не был выявлен у детей с эндокринной патологией.

Ключевые слова:

дети, пороки твердых тканей зубов, соматическая патология, эндокринная патология

Список цитируемой литературы:

 1. Біденко Н. В. Особливості клініки, профілактики та лікування карієсу і гінгівіту у дітей з дифузним еутиреоїдним волом: Автореф. дис... канд. мед. наук: (14.01.22) / Н. В. Біденко. - МОЗУ; НМУ імені О. О. Богомольця. - К., 1997. - 18 с.
 2. Білоус І. В. Чинники ризику розвитку та шляхи профілактики системної гіпоплазії емалі зубів у дітей: автореф. дис. на здо- буття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.00.21 "Стоматологія" / І. В. Білоус. - Івано-Франківськ, 2004. - 21 с.
 3. Воляк Л. М. Профілактики та лікування системної гіпоплазії емалі постійних зубів у дітей з ендемічним зобом: автореферат дис. канд. мед. наук : 14.01.22 / Л. М. Воляк. - Одеса. - 2013. - 20 с.
 4. Гастродуоденальная патология у детей: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / Ю. В. Белоусов. - Режим до- ступа: http://www.gastroscan.ru/literature/authors/1934.
 5. Динаміка захворюваності на патологію щитоподібної залози в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Кравченко, С. В. По- стол. - Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/17759.
 6. Дудіна О. О. Ситуаційний аналіз стану здоров'я дитячого населення / О. О. Дудіна, А. В. Терещенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2014. - № 2 (60). - С. 49-57.
 7. Каськова Л. Ф. Показники гомеостазу порожнини рота у дітей із флюорозом регіонів із різним умістом фтору в питній воді / Л. Ф. Каськова, Н. А. Моргун, Л. І. Амосова, С. Ч. Новікова, І. Л. Маковка // Вісник проблем біології і медицини - 2014. - Вип. 3, том 2 (111). - С. 358-360.
 8. Клітинська О. В. Особливості стоматологічного статусу дітей із хронічною гастродуоденальною патологією (огляд літератури) / О. В. Клітинська, Ю. О. Мочалов, Н. В. Пупена // Проблеми клінічної педіатрії. Науково-практичний журнал для педіатрів та лікарів загальної практики − сімейної медицини. - 2014. - № 1 (23). С. 53-59.
 9. Косенко К. Н. Уровень и структура стоматологической заболеваемости у детей г. Киева / К. Н. Косенко, О. В. Деньга, Л. А. Хоменко, В. С. Иванов // Вісник стоматології. - 2004. - № 4. - С. 79-83.
 10. Кріль І. А. Поширеність системної гіпоплазії емалі у школярів м. Івано-Франківська / І. А. Кріль, М. М. Рожко // Гал. лікар. вісник. - 2011. - Т. 18, № 2. - С. 53-55.
 11. Леус П. А. Некариозные болезни твердых тканей зубов: учеб-метод. пособие / П. А. Леус. - Минск : БГМУ, 2008. - 56 с.
 12. Любарець С. Ф. Розповсюдженість вад твердих тканин зубів у дітей, які мають статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС / С. Ф. Любарець // Сучасні аспекти військової стоматології. Збірник наукових праць. Випуск II. - 2013. - Київ. - С. 100 - 103.
 13. Любарець С. Ф. Розповсюдженість вад твердих тканин зубів у дітей м. Києва / С. Ф. Любарець, О. Ф. Кабиш, В. М. Колба- синська // Вісник проблем біології і медицини. - 2013. - Вип. 3, том 2 (103). - С. 324 - 326.
 14. Маковка І. Л. Стан органів ротової порожнини та його корекція у дітей з хронічними гастродуоденітами: автореф. дис. канд. мед. наук / І. Л. Маковка. - Полтава .- 2001.- 18 с.
 15. Новиков Ю. Н. Гигиеническая оценка Московского артезианского бассейна и влияние водного фактора на здоровье на- селения / Ю. Н. Новиков, М. М. Сайфутдинов, Л. А. Денисов // Вестник СПГМА им. И. И. Мечникова. - 2001. - № 1 (2). - С. 61-65.
 16. Садовская Е. Н. Молярно-резцовая гипоминерализация в группе младших школьников г. Минска / Е. Н. Садовская // Ак- туальные проблемы современной медицины. Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых, в двух частях. Часть 1. - 2007. - Минск. - С. 489-490.
 17. Терапевтична стоматологія дитячого віку. Карієс зубів та його ускладнення / За редакцією професора Л. О. Хоменко. - Київ: Книга плюс, 2014. - 432 с.
 18. Тригуб В. І. Вміст фтору в питних водах Одещини та його вплив на захворюваність населення карієсом і флюорозом зубів [Електронний ресурс] / В. І. Тригуб. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/2752/1/71-78.
 19. Федоров Ю. А. Некоторые особенности распространенности и клинического проявления некариозных поражений зубов, развившихся в период их формирования (до прорезывания) / Ю. А. Федоров, И. А. Киброцашвили // Стоматология дет- ского возраста и профилактика. - СПб., - 2007. - № 1 - С. 47-52.
 20. Lygidakis N. A. Molar-incisor-hypomineralisation (MIH). A retrospective clinical study in Greek children. II. Possible medical aetiological factors / N. A Lygidakis, G. Dimou, D. Marinou // Eur. Arch. Paediatr. Dent. - 2008. - № 9. - Р. 207-217.
 21. Weerheijm K. L. Molar incisor hypomineralisation (MIH): clinical presentation, aetiology and management / K. L. Weerheijm // Dent. Update. - 2004. - № 31. - P. 9-12.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (125), 2015 год, 359-365 страницы, код УДК 616.314.1-053.2(477)