Гнатюк М. С., Татарчук Л. В.

MОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МЫШЕЧНОЙ ОБОЛОЧКИ ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ ПРИ ПОСТРЕЗЕКЦИОННОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ


Об авторе:

Гнатюк М. С., Татарчук Л. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Комплексом морфологических методов были исследованы особенности ремоделирования мышечной оболочки подвздошной кишки в условиях пострезекционной портальной гипертензии, которую мо- делировали путем удаления у лабораторных белых крыс-самцов левой и правой боковых долей печени – 58,1 % объема ее паренхимы. Выявлено, что пострезекционная портальная гипертензия приводит к выраженной морфологической перестройке (ремоделированию) структур внутреннего и внешнего слоев мышечной обо- лочки подвздошной кишки, которая характеризуется диспропорциональными неравномерными изменениями морфометрических параметров гладких миоцитов, их ядер, нарушениями ядерно-цитоплазматических отно- шений у этих клетках, атрофией, увеличением стромальных структур и относительных объемов поврежденных миоцитов в мышечной оболочке, что может осложнятся дисфункцией поврежденного органа.

Ключевые слова:

пострезекционная портальная гипертензия, подвздошная кишка, мышечная оболочка, ремоделирование.

Список цитируемой литературы:

 1. Vishnievskii VA, Yefanov MG, Kazakov IV. Segmentarnyye rezektsyi, otdaliennyye rezultaty pri zlokachestvennykh opukholiakh piechieni. Ukr. zhurnal khirurgii. 2012;1(16):5-15. [in Russian].
 2. Fiodorov VD, Vishnievskiy VA, Nazarienko NA. Osnovnyi oslozhnieniya obshyrnykh rezekcyi pecheni i puti ikh preduprezhdeniya. Biulleten Sibirskoi mieditsyny. 2007;4:16-24. [in Russian].
 3. Shulgai AH, Tatarchuk LV, Hnatjuk MS. Osoblyvosty remodeliuvanja sudyn hemomicrocyrculatornogo rusla klubovoi kyshky pry resekcyy riznych objemiv pechinky. Visnyk naukovyi doslidgen. 2017;4:145-9. DOI: 10.11603/2415-8798.2017.4.8355 [in Ukrainian].
 4. Nanashima A, Sumida Y, Abo T. A modified grading system for posthepatectomy metastatic liver сancer originating form colorectal carcinoma. J. Surg. Oncol. 2008 Jun 12;98:363-70.
 5. Reznikov OH. Zahalni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh. Endokrynolohiia. 2003;8(1):142-5. [in Ukrainian].
 6. Sorochinnikov AG, Dorosievich AYe. Gistologichieskaya i mikroskopicheskaya tiekhnika. Moskva: Medicyna; 2007. 448 s. [in Russian].
 7. Avtadnilov GG. Osnovy kolichestvennoy patologicheskoy anatomii. Moskva: Medicyna; 2002. 240 s. [in Russian].
 8. Lapach SN, Gubenko AV, Babich PN. Statistichieskiie metody v medico-biologicheskikh issledovaniyakh Excell. Kyev: Morion; 2001. 410 s. [in Russian].
 9. Mosyychuk LN, Zak MY. Khronichnyy hastryt. Novosty medytsyny y farmatsyy. 2010;21(349):12-5. [in Ukrainian].
 10. Sarkisov DS. Strukturnyie osnovy adaptatsyy y kompensatsyy narushennykh funktsyy. Moskva: Medicyna; 1998. 230 s. [in Russian].
 11. Makarov MA, Avdieiev SH, Chuchalin AG. Rol disfunktsyy endotelyya y regidnosti arteriy v patogenezie khronicheskoy obstruktivnoy boliezni liegkikh. Terapevtichieskyy arkhiv. 2012;3:74-80. [in Russian].
 12. Khukhlina OS, Dudka TV, Shumki HI. Bronkhialʹna astma ta khronichniy kholetsystyt: оsoblyvosti klitinnyy perebihu, mekhanizmy vzayemoobtyazhennya, shlyakhy patohennoyi korektsiyi. Chernivtsi: BDMU; 2018. 194 s. [in Ukrainian].
 13. Kimakovych VY, Chop′yak VV, Brodyk OV. Imunna systema shlunkovo-kyshkovoho traktu v normi ta patolohyy. Ternopil: Ukrmedknyha; 1999. 100 s. [in Ukrainian].
 14. Benedykt VV. Pro znachennya protsesiv enerhozabezpechennya tonkoyi kyshky v patohenezi yiyi funktsionalʹnoyi neprkhidnosti pry poshyrenomu perytoniti i kyshkoviy neprokhidnosty. Shpytalʹna khyrurhiya. 2010;2(50):59-62. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (147), 2018 год, 258-261 страницы, код УДК 616.36-089.87-06:616-091]-092.9

DOI: