Orlova L. D., Zhuk M. V.

STATE OF THE STUDY OF SUBSTANCES CYCLE IN THE SYSTEM «SOIL–PLANT» OF DIFFERENT PHYTOCENOSES OF UKRAINE IN THE XXI CENTURY


About the author:

Orlova L. D., Zhuk M. V.

Heading:

LITERATURE REVIEWS

Type of article:

Scentific article

Annotation:

The life on the planet depends on the circulation of substances: plants use solar energy and chemical elements, and then enrich the soil with dead residues, forming a suitable environment for plants and animals. The article analyzes the literature data on the state of the study of the circulation of substances in the system «soil– plant» of various phytocenoses of Ukraine in the XXI century. Study of substances migration in natural and artificial phytocenoses is carried out in many directions, however we have singled out three main ones: study of influence of radioactive elements, heavy metals, organogenic and mineral substances on «soil–plant» system. The first direction is conditioned by the fact that as a result of the accident at the Chornobyl NPP a large amount of radionuclides got into the environment, which was included in the biological cycle. Since a large part of Ukraine is contaminated with radioactive releases, extensive research has been carried out to study the content of radioactive elements in soils and plants, their migration routes and ways of reducing the accumulation of contaminants. The second direction is conditioned by the fact that the environment is polluted by harmful chemical wastes of industry, which are easily included in the biological cycle and have a negative impact on human and animal life and health. Therefore, research is carried out to study the peculiarities of accumulation of heavy metals in soils and plants, to determine the intensity of migration, and to assess the anthropogenic impact on the «soil–plant» system. The third direction is caused by the fact that the negative anthropogenic impact on the environment has disturbed the mechanisms of migration of organogenic and mineral elements in the system «soil–plant». Therefore, scientists study the intensity of the biological cycle of elements, their content in above-ground and underground phytomass, soils, study the impact of fertilizers on the migration of organogenic and mineral elements. It is established that the main attention of researchers in the XXI century is focused on the study of the intensity of absorption and dynamics of migration of chemical elements in agrolandscapes, forest and park biogeocenoses, but the data on meadow biogeocenoses are partial and incomplete.

Tags:

substance cycle, soil-plant system, soil-plant system migration.

Bibliography:

 1. Bohovin AV. Rol vzaiemovidnosyn roslyn u stanovlenni ta funktsionuvanni ekosystem. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva UAAN». 2008;1:3-19. [in Ukrainian].
 2. Rodyn LE, Bazylevych NY. Dynamyka orhanycheskoho veshchestva y byolohycheskyi kruhovorot v osnovnуkh typakh rastytelnosty. Moskva, Lenynhrad: Nauka; 1965. 247 s. [in Russian].
 3. Pronevych VA. Mihratsiia 137Ss u lisovykh biotsenozakh Polissia. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2014;24(7):145-50. [in Ukrainian].
 4. Dolhilevych MI, Vinichuk MM. Polisakharydy orhanichnoi rechovyny gruntiv lisovykh ekosystem yak inkorporatory 137Ss. Visnyk DAU. 2005;1(14):29-34. [in Ukrainian].
 5. Zaimenko NV, Sliusarenko OM, Yunosheva OP. Vplyv kremniievmisnykh sumishei na mihratsiiu radionuklidiv u systemi grunt–roslyna. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2017;27(1):106-8. [in Ukrainian].
 6. Liashenko O, Piskun O, Khrystenko Yu, Peredrii V, Soldatkina I. Transformatsiia 137Cs ta Sr u systemi grunt–roslyna na dernovo-pidzolystomu grunti pid vplyvom dobryv ta meliorantiv. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia fizychna. 2010;45:78-85. [in Ukrainian].
 7. Troitskyi MO, Dmytriieva LA. Mihratsiia vazhkykh metaliv u lantsi «grunt-roslyny» v ahrolandshaftakh stepu Ukrainy. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Seriia: Ekolohiia. 2012;179(167):37-40. [in Ukrainian].
 8. Povorotnia MM. Ekoloho-fiziolohichnyi analiz stiikosti vydiv rodu Acer u tekhnohennykh umovakh teplovykh elektrostantsii Dnipropetrovshchyny [avtoreferat]. Dnipropetrovsk: Dnipropetr. nats. un-t im. Olesia Honchara; 2016. 24 s. [in Ukrainian].
 9. Anisimova LB. Osoblyvosti biohennoi mihratsii marhantsiu, zaliza, nikeliu, midi, tsynku i svyntsiu u biloakatsiievykh (Robinia pseudoacacia L.) kulturbioheotsenozakh stepovoho Prydniprovia [avtoreferat]. Dnipropetrovsk; 2006. 20 s. [in Ukrainian].
 10. Skopetska OV. Ekoloho-fiziolohichna otsinka svyntsevoho navantazhennia v systemi «hrunt–roslyna» ta prohnozuvannia stupenia zabrudnennia ahrotsenoziv [avtoreferat]. Kyiv: Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka; 2001. 20 s. [in Ukrainian].
 11. Sytina OM. Mihratsiia vazhkykh metaliv u systemi grunt–roslyna tekhnohennykh landshaftiv (na prykladi m. Luhanska) [avtoreferat]. Kharkiv: NNTs «In-t gruntoznavstva ta ahrokhimii im. O. Sokolovskoho»; 2010. 22 s. [in Ukrainian].
 12. Diadkova K, Romaniuk N, Kozlovskyi V. Bioheokhimiia Cu, Zn, Cd, Mn, Fe, Co v zelenykh zonakh mista Melitopol (Zaporizka oblast, Ukraina). Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser.: Biolohichna. 2013;62:188-95. [in Ukrainian].
 13. Lutsyshyn OH, Radchenko VH, Palapa NV, Yavorovskyi PP. Monitorynh zabrudnennia system hrunt–roslyna fitotoksychnymy elementamy v zelenykh zonakh m. Kyiv. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 2010;2:194-9. [in Ukrainian].
 14. Saranenko II. Vplyv vazhkykh metaliv na pidsystemu «hrunt-roslyna» v lisovykh kulturbioheotsenozakh m. Kremenchuka [avtoreferat]. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovskyi natsionalnyi un-t; 2006. 20 s. [in Ukrainian].
 15. Herasymchuk LO, Valerko RA. Mihratsiia Cu, Zn, Pb, Cd U systemi «grunt–roslyna». Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ser.: Hruntoznavstvo, ahrokhimiia, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo. 2013;1:244-8. [in Ukrainian].
 16. Matviichuk BV, Riabchuk OP. Kruhoobih orhanichnoho vuhletsiu v ahrotsenozi Pivnichnoho Lisostepu. Visnyk ZhNAEU. 2011;1(1):136-44. [in Ukrainian].
 17. Bobrus SV, Matviichuk BV. Osoblyvosti kruhoobihu orhanichnoho vuhletsiu v ahrotsenozakh Polissia. Visnyk DAU. 2006;2(17):181-93. [in Ukrainian].
 18. Demydenko OV, Shapoval IS, Boiko PI, Litvinov DV. Kruhoobih orhanichnoho vuhletsiu v ahrotsenozakh riznorotatsiinykh sivozmin Livoberezhnoho Lisostepu. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva NAAN». 2017;2:3-20. [in Ukrainian].
 19. Kupchyk VI, Prymak ID, Kolesnyk TV. Biolohichnyi kruhoobih elementiv zhyvlennia v korotkorotatsiinii sivozmini. Ahrobiolohiia. 2013;11:34-9. [in Ukrainian].
 20. Tsvietkova NM, Yakuba MS. Biokruhoobih rechovyn u bioheotsenozakh Prysamaria Dniprovskoho. Dnipropetrovsk: RVV DNU; 2008. 112 s. [in Ukrainian].
 21. Iehorova TM, Mokliachuk LI. Ekoloho-heokhimichni protsesy mihratsii molibdenu v ahrolandshaftakh Ukrainy. Ahroekolohichnyi zhurnal. 2014;2:17-25. [in Ukrainian].
 22. Sytnikova IO. Transformatsiia spoluk azotu v lantsiuhu hrunt–roslyna Sbornyk nauchnуkh trudov SWORLD. 2013;50(4):32-5. [in Ukrainian].
 23. Bondar IV. Kruhoobih pozhyvnykh rechovyn ta yoho vplyv na grunty lisostaniv Kyivskoho Polissia. Naukovyi visnyk Ukrainskoho derzhavnoho lisotekhnichnoho universytetu. 2003;13.3:63-9. [in Ukrainian].
 24. Rozhak V, Kozlovskyi V. Zapasy y elementnyi sklad opadu ta pidstylky v lisovykh ekosystemakh Stryisko-Sianskoi Verkhovyny (Ukrainski Karpaty). Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser.: Biolohichna. 2013;62:160-9. [in Ukrainian].
 25. Perepelytsia OO. Autekolohichni osoblyvosti pohlynannia fluorydiv roslynamy luchnykh biotopiv Chernivetskoi oblasti [avtoreferat]. Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t im. Yu. Fedkovycha; 2009. 19 s. [in Ukrainian].
 26. Orlova LD. Bioekolohichni osoblyvosti luchnykh fitotsenoziv Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy (produktyvnist ta ratsionalne vykorystannia) [monohrafiia]. Poltava: PNPU imeni V.H. Korolenka; 2011. 278 s. [in Ukrainian].
 27. Orlova LD. Formuvannia zapasiv pidstylky na sukhodilnykh lukakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Visnyk Dnipropetrov. un-tu. 2011;1(19):130-6. [in Ukrainian].
 28. Orlova LD. Zapasy pidstylky na zaplavnykh lukakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 2012;5:652-61. [in Ukrainian].
 29. Kovtun KP, Veklenko YuA, Kopaihorodska HO. Khimichnyi sklad ta yakist kormu vyrodzhenoho starosiianoho travostoiu luchnykh uhid pry riznykh sposobakh yikh polipshennia v umovakh Lisostepu Pravoberezhnoho. Kormy i kormovyrobnytstvo. 2016;82:204-9. [in Ukrainian].
 30. Kotiash UO, Panakhyd HIa. Khimichnyi sklad kormu luchnykh travostoiv za riznykh system udobrennia ta strokiv skoshuvannia. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo. 2010;52(1):50-4. [in Ukrainian].
 31. Bohovin AV, Ptashnik MM, Bodnar OV. Vplyv udobrennia i chastoty skoshuvannia na strukturu y produktyvnist spontanno vidnovliuvalnykh fitotsenoziv. Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva UAAN». 2009;1-2:152-63. [in Ukrainian].
 32. Kurhak VH, Voloshyn VM. Mineralnyi sklad kormu riznotypnykh luchnykh travostoiv zalezhno vid udobrennia ta rezhymiv vykorystannia. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva NAAN». 2018;1:110-9. [in Ukrainian].
 33. Mashchak YaI, Liubchenko LM, Vyhovskyi IV. Vplyv udobrennia i stymuliatoriv rostu na vydovyi ta mineralnyi sklad travostoiu. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo. 2011;53(2):77-82. [in Ukrainian].

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 4 Part 2 (154), 2019 year, 37-41 pages, index UDK 631.41:631.811]:581.55(477)«20»

DOI: