Орлова Л. Д., Власенко Н. А., Жук М. В.

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛУГОВЫХ ТРАВОСТОЕВ ОКРЕСТНОСТЕЙ с. ВЕСЕЛАЯ ДОЛИНА ГЛОБИНСКОГО РАЙОНА ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ


Об авторе:

Орлова Л. Д., Власенко Н. А., Жук М. В.

Рубрика:

БИОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Проведено исследование видового состава луговой цветочной флоры в окрестностях с. Веселая Долина Глобинского района Полтавской области. Установлено, что флора исследованных луговых фитоценозов насчитывает 68 видов, относящихся к 64 родам и 27 семействам. Среди выявленных покрытосеменных растений двудольные виды преобладают над однодольными. Первое место в спектре флоры принадлежат семейству Asteraceae (23,4% от общего количества). Высокие места занимают такие ведущие семейства флоры: Fabaceae и Poaceae (9,3%), Rosaceae и Lamiaceae (7,8%). Первые 5 семейств включают 60,2% от общего количества видов. Индекс видового богатства на одну семейство луговой флоры составляет 2,5.

Ключевые слова:

флористический состав, луговые травостои, Полтавская область

Список цитируемой литературы:

 • Bohovin AV. Shliakhy zberezhennia stiikosti luchnykh ekosystem za intensyvnoho yikh vykorystannia. Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva UAAN». 2010;3:150-5. [in Ukrainian].
 • Kuzemko AA. Luchna roslynnist lisovoi ta lisostepovoi zon rivnynnoi chastyny Ukrainy: struktura ta antropohenna transformatsiia [avtoreferat]. Kyiv; 2012. 38 s. [in Ukrainian].
 • Orlova LD. Systematychnyi analiz luchnoi flory Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Pytannia stepovoho lisoznavstva ta lisovoi rekultyvatsii zemel. 2014;43:7-13. [in Ukrainian].
 • Smoliar OM. Fitoriznomanitnist Livoberezhnoho Prydniprovia [avtoreferat]. Kyiv; 2000. 36 s. [in Ukrainian].
 • Shevchuk OM. Taksonomichnyi i typolohichnyi analiz flory luchnykh pasovyshch na pivdennomu skhodi Ukrainy. Promуshlennaia botanyka. 2003;3:37-43. [in Ukrainian].
 • Kozak YuV. Ekoloho-tsenotychna dyferentsiatsiia zaplavnoi roslynnosti m. Lutska. Biolohichni systemy. 2017;9(1):108-14. [in Ukrainian].
 • Prokudin YuN, redaktor. Opredelitel vyisshih rasteniy. Kiyiv: Naukova dumka; 1987. 548 s. [in Russiаn].
 • Mosyakin SL, Fedoronchuk MM. Vaskular Plants of Ukraine: A Nomenclatural Checklist. Kiev: Natonal Academy of Sciences of Ukraine M. G. Kholodny Insttute of Botany; 1999. 346 p.
 • Mezhdunarodnyiy kodeks botanicheskoy nomenklaturyi, prinyatyiy XV Mezhdunarodnyim botanicheskim kongressom, (Iokogama, avg.- sent. 1993 g.). Sankt-Peterburg: Mir i semya; 1996. 191 s. [in Russiаn].
 • Knyazyuk OV. Vidovoy sostav rasttelnost lugov basseyna reki Yuzhnyiy Bug. AgrobIologIya. 2013;10:132-6. [in Russiаn].
 • Kuziarin OT. Florystychne ta ftotsenotychne riznomanita zaplavnykh ekosystem baseinu verkhivia Zakhidnoho Buhu. Visnyk Prykarpats koho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka. Ser.: biolohiia. Ivano-Frankivsk: Hostynets. 2008;IX:5-7. [in Ukrainian].
 • Koroviakova TO. Otsinka mozhlyvost vykorystannia ftoriznomanita zaplavnykh luk r. Psel (Sumska obl.) v landshafnomu dyzaini. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ser.: Ahronomiia i biolohiia. 2014;3(27):10-9. [in Ukrainian].
 • Iakubenko BIe. Systematychna struktura flory pryrodnykh ftotsenoziv Lisostepu Ukrainy. Naukovyi visnyk NAU. 2005;83:169-77. [in Ukrainian].
 • Iakubenko BIe. Pryrodni kormovi uhiddia Lisostepu Ukrainy: flora, roslynnist, dynamika, optymizatsiia [avtoreferat]. Kyiv; 2007. 47 s. [in Ukrainian].
 • Iakubenko BIe, Yarmolenko AK, Tertyshnyi AP, Churilov AM. Biomorfolohichnyi analiz flory vidnovliuvalnoi luchnoi roslynnost Lisostepu Ukrainy. Introduktsiia roslyn. 2014;4:31-8. [in Ukrainian].
 • Baranovskyi BO. Ekomorfchnyi ta sozolohichnyi analiz florystychnoho skladu roslynnost baseinu richky Vorona. Pytannia stepovoho lisoz navstva ta lisovoi rekultyvatsii zemel. 2014;43:18-23. [in Ukrainian].
 • Tsukanova HO. Florystychne ta tsenotychne riznomanita ostroviv Dnipra v mezhakh m. Kyieva ta yoho okhorona [avtoreferat]. Kyiv; 2005. 22 s. [in Ukrainian].
 • Bondarieva LM, Kyrylchuk KS. Porivnialnyi analiz flory zaplavnykh luk r. Suly ta r. Psel. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho un-tu: naukovyi zhurnal. Ser.: Ahronomiia i biolohiia. Sumy. 2011;4(21):8-11. [in Ukrainian].
 • Burda RI. Antropogennaya transformatsiya floryi. KiYiv: Naukova dumka; 1991. 167 s. [in Russiаn].
 • Ostapko V, Shevchuk O. Flora ta roslynnist luchnykh pasovyshch Pivdennoho Skhodu Ukrainy. Visnyk Lviv. un-tu. Ser.: biolohichna. 2004;36:57- 62. [in Ukrainian].
 • Tertyshnyi AP. Systematychna struktura flory Pivnichnoho Livoberezhnoho heobotanichnoho okruhu Lisostepu Ukrainy. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 2005;62(3):404-10. [in Ukrainian].
 • Honcharenko IV. Florystychne ta fitotsenotychne riznomanittia pivnichno-skhidnoi chastyny Lisostepu Ukrainy (Sumskyi heobotanichnyi okruh) [avtoreferat]. Kyiv; 2001. 20 s. [in Ukrainian].
 • Sipaylova LM. Poymennyie luga levoberezhnogo Polesya USSR, puti ih uluchsheniya i ratsionalnogo ispolzovaniya [avtoreferat]. KiYiv; 1983. 25 s. [in Russiаn].
 • Bairak OM, Stetsiuk NO. Konspekt flory Poltavskoi oblasti. Vyshchi sudynni roslyny. Poltava: Verstka; 2008. 196 s. [in Ukrainian].
 • Chopyk VI, Bortniak MM, Voitiuk YuO, Pohrebennyk VP, Kucheriava LF, Nechytailo VA, ta in. Konspekt flory Serednoho Prydniprovia. Sudynni roslyny. Kyiv: Fitosotsiotsentr; 1998. 140 s. [in Ukrainian].
 • Kucherevskyi VV. Konspekt flory Pravoberezhnoho stepovoho Prydniprovia. Dnipropetrovsk: Prospekt; 2004. 292 s. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 2 (143), 2018 год, 61-65 страницы, код УДК 581.526.45(477.53)

DOI: