Сторожук А. Б., Луговской Э. В., Сторожук Л. А., Сторожук Б. Г., Селезнева И. Б.

ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК VД СТАДИИ


Об авторе:

Сторожук А. Б., Луговской Э. В., Сторожук Л. А., Сторожук Б. Г., Селезнева И. Б.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Цель работы – выявить влияние вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ) на некоторые показатели гемостаза у больных с хронической болезнью почек (ХБП) VД ст. и определить возможные факторы риска тромбофилий. Объект и методы. Обследовано 57 больных (31 мужчина и 26 женщин) с ХБП VД ст., лечащихся программным гемодиализом. Параллельно с содержанием Са++, Р++ и паратгормона (ПГ) у больных определяли показатели гемостаза (растворимый фибрин, Д-димер, протеин С и фибриноген). Результаты. Программный гемодиализ у больных ХБП VД ст. в 89% случаев приводит к повышению ПГ. У 40% больных наблюдается гипокальциемия, а у 70% – гиперфосфатемия. Повышение уровня ПГ выше 800 нг/ мл приводит к росту содержания растворимого фибрина и фибриногена в плазме крови на фоне угнетения антикоагулянтного звена гемостаза. Вывод. У больных ХБП VД ст. происходят нарушения минерального обмена, что приводит к ВГПТ и нарушениям гемостаза, способствующим тромбофилии.

Ключевые слова:

хроническая болезнь почек VД ст., программный гемодиализ, вторичный гиперпаратиреоз, гемостаз

Список цитируемой литературы:

  • Shifris IM, Dudar IO. Komorbidnistʹ ta vyzhyvannya khvorykh na khronichnu khvorobu nyrok VD stadiyi. Ukrayinsʹkyy zhurnal nefrolohiyi ta dializu. 2015;4(48):30-9. [in Ukrainian].
  • Lesovoy VN, Andon’yeva NM, Valkovskaya TL. Vliyaniye vtorichnogo giperparatireoza na kal’tsifikatsiyu klapanov serdtsa u bol’nykh s khronicheskoy bolezn’yu pochek VD stadia. Ukraíns’kiy zhurnal nefrologíí ̈ ta díalízu. 2017;3(55):76-80. [in Russiаn]. ̈
  • Lisovyy VM, Andonʺyeva NM, Huts OA, Dubovyk MYа, Hrushka MA. Dyslipidemiya yak faktor prohresuvannya nyrkovoyi osteodystrofiyi ta ishemichnoyi khvoroby sertsya u patsiyentiv z khronichnoyu khvoroboyu nyrok na perytonealʹnomu dializi. Ukrayinsʹkyy zhurnal nefrolohiyi ta dializu. 2017;3(55):67-72. [in Ukrainian].
  • Sirenko YuN. Gipertonicheskaya bolezn’ i arterial’nyye gipertenzii. Donetsk: Zaslavskiy; 2011. 352 s. [in Russiаn].
  • Luhovsʹkyy EV, Komisarenko SV, Platonova TM, Rublenko AM, Fishchenko VO, Kolesnikova IM, ta in. Vyznachennya vmistu rozchynnoho fibrynu ta D-dymeru dlya prohnozuvannya trombotychnykh uskladnenʹ za endoprotezuvannya kulʹshovoho suhloba. Laboratorna diahnostyka. 2013;2(64):3-8. [in Ukrainian].
  • Platonova TN, Zaichko NV, Chernyshenko TM, Gornitskaya OV, Grishchuk VI. Otsenka informativnosti i prognosticheskoy znachimosti traditsionnykh skriningovykh i dopolnitel’nykh laboratornykh testov dlya diagnostiki trombofilii. Laboratorna díagnostika. 2010;4(54):3-10. [in Russiаn].
  • Volkov GL, Platonova TN, Savchuk AN, Gornitskaya OV, Chernyshenko TM, Krasnobrizhaya YeN. Sovremennyye predstavleniya o sisteme gemostaza. Kiív: Naukova dumka; 2005. 296 s. [in Russiаn]. ̈

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 2 (143), 2018 год, 201-204 страницы, код УДК 612.115.3:616.447-008.6:616.61-008.64-036.8

DOI: