Сторожук О. Б., Луговський Е. В., Сторожук Л. О., Сторожук Б. Г., Селезньова І. Б.

ВПЛИВ ВТОРИННОГО ГІПЕРПАРАТИРЕОЗУ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК VД СТАДІЇ


Про автора:

Сторожук О. Б., Луговський Е. В., Сторожук Л. О., Сторожук Б. Г., Селезньова І. Б.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета роботи – виявити вплив вторинного гіперпаратиреозу (ВГПТ) на деякі показники гемостазу у хворих з хронічною хворобою нирок (ХХН) VД ст. та визначити можливі фактори ризику тромбофілій. Об’єкт і методи. Обстежено 57 хворих (31 чоловік та 26 жінок) з ХХН VД ст., які лікуються програмним гемодіалізом. Паралельно з вмістом Са++, Р++ та паратгормону (ПГ) у хворих визначали показники гемостазу (розчинний фібрин, Д-димер, протеїн С і фібриноген). Результати. Програмний гемодіаліз у хворих на ХХН VД ст. у 89% випадків призводить до підвищення ПГ. У 40% хворих спостерігається гіпокальциємія, а у 70% – гіперфосфатемія. Підвищення рівня ПГ вище 800 нг/ мл призводить до зростання вмісту розчинного фібрину і фібриногену в плазмі крові на тлі пригнічення антикоагулянтної ланки гемостазу. Висновок. У хворих ХХН VД ст. відбуваються порушення мінерального обміну, що призводить до ВГПТ та порушень гемостазу, які сприяють тромбофілії.

Ключові слова:

хронічна хвороба нирок VД ст., програмний гемодіаліз, вторинний гіперпаратиреоз, гемостаз

Список цитованої літератури:

  • Shifris IM, Dudar IO. Komorbidnistʹ ta vyzhyvannya khvorykh na khronichnu khvorobu nyrok VD stadiyi. Ukrayinsʹkyy zhurnal nefrolohiyi ta dializu. 2015;4(48):30-9. [in Ukrainian].
  • Lesovoy VN, Andon’yeva NM, Valkovskaya TL. Vliyaniye vtorichnogo giperparatireoza na kal’tsifikatsiyu klapanov serdtsa u bol’nykh s khronicheskoy bolezn’yu pochek VD stadia. Ukraíns’kiy zhurnal nefrologíí ̈ ta díalízu. 2017;3(55):76-80. [in Russiаn]. ̈
  • Lisovyy VM, Andonʺyeva NM, Huts OA, Dubovyk MYа, Hrushka MA. Dyslipidemiya yak faktor prohresuvannya nyrkovoyi osteodystrofiyi ta ishemichnoyi khvoroby sertsya u patsiyentiv z khronichnoyu khvoroboyu nyrok na perytonealʹnomu dializi. Ukrayinsʹkyy zhurnal nefrolohiyi ta dializu. 2017;3(55):67-72. [in Ukrainian].
  • Sirenko YuN. Gipertonicheskaya bolezn’ i arterial’nyye gipertenzii. Donetsk: Zaslavskiy; 2011. 352 s. [in Russiаn].
  • Luhovsʹkyy EV, Komisarenko SV, Platonova TM, Rublenko AM, Fishchenko VO, Kolesnikova IM, ta in. Vyznachennya vmistu rozchynnoho fibrynu ta D-dymeru dlya prohnozuvannya trombotychnykh uskladnenʹ za endoprotezuvannya kulʹshovoho suhloba. Laboratorna diahnostyka. 2013;2(64):3-8. [in Ukrainian].
  • Platonova TN, Zaichko NV, Chernyshenko TM, Gornitskaya OV, Grishchuk VI. Otsenka informativnosti i prognosticheskoy znachimosti traditsionnykh skriningovykh i dopolnitel’nykh laboratornykh testov dlya diagnostiki trombofilii. Laboratorna díagnostika. 2010;4(54):3-10. [in Russiаn].
  • Volkov GL, Platonova TN, Savchuk AN, Gornitskaya OV, Chernyshenko TM, Krasnobrizhaya YeN. Sovremennyye predstavleniya o sisteme gemostaza. Kiív: Naukova dumka; 2005. 296 s. [in Russiаn]. ̈

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (143), 2018 рік , 201-204 сторінки, код УДК 612.115.3:616.447-008.6:616.61-008.64-036.8

DOI: