Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б., Долинко Н. П., Поливкан М. И., Халло А. Е.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ПАХОВОГО КАНАЛА ПРИ КОСОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕ


Об авторе:

Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б., Долинко Н. П., Поливкан М. И., Халло А. Е.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Методами ультразвукового сканирования, цветной ультразвуковой ангиографии, гистологии, морфометрии и статистики исследовано особенности гемодинамики и структурно-функционального состояния предстательной железы мужчин возрастом 22-36 лет после пластики задней стенки пахового канала по поводу косой паховой грыжи. Установлено, что спустя 5-8 лет после операции объем предстательной железы составляет (31,6±1,5) см³, а её масса – (37,3±2,0) г, против (26,5±1,0) см³ и (27,8±1,6) г до операции. К 52,04% уменьшается площадь волокнисто-мышечно-эластической стромы, против 56,02% и 43,98% при наличии косой паховой грыжи. В этих условиях достоверно снижаются показатели гемодинамики в предстательной железе.

Ключевые слова:

предстательная железа параметры, гемодинамика.

Список цитируемой литературы:

  1. Hrytsuliak BV, Hrytsuliak VB, Lytvynets YeA, Kostenko LV, Polyvkan MI. Hemodynamichni zminy u krovonosnykh sudynakh simianoho kanatyka ta yaiechka v umovakh kosoi pakhvynnoi hryzhi i pislia plastyky pakhvynnoho kanalu. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2015;14(1):45-7. [in Ukrainian].
  2. Hrytsuliak BV, Hrytsuliak VB, Dolynko NP, Ivasiuk II, Polyvkan MI, Spaska AM, ta in. Klinichna anatomiia prostaty. Ivano-Frankivsk: Yaryna; 2016. 100 s. [in Ukrainian].
  3. Lopatkyn NA, Kachalov AA. Muzhskye bolezny. Moskva: MYA; 2008. 320 s. [in Russian].
  4. Polyvkan MY. Pokazately hemodynamyky y strukturnye yzmenenyia v yaychke v uslovyiakh kosoi pakhovoi hryzhy. Vestnyk RUDN. 2014; 1(seryia Medytsyna): 39-45. [in Russian].
  5. Hrytsuliak BV, Popadynets OH, Hrytsuliak VB, Dolynko NP, Spaska AM. Kharakter tsytolohichnykh zmin v peredmikhurovii zalozi v umovakh etanolovoi intoksykatsii ta yikh korektsiia. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016;2(134):189-92. [in Ukrainian].
  6. Chaikovskyi YuB, Polyvkan MI. Zminy hemodynamiky ta spermatohenezu u ne operovanykh cholovikiv v umovakh kosoi pakhvynnoi hryzhi. Svit medytsyny ta biolohii. 2017;1(59):87-9. [in Ukrainian].
  7. Horpynchenko YY, Klymenko PM, Pavlovskyi YuE. Hemodynamycheskaia klassyfykatsyia prostatytov. Zdorove muzhchynу. 2004;1:44-8. [in Russian].
  8. Lytvynets YeA, Khallo OIe. Strukturno-funktsionalni osoblyvosti krovonosnoho rusla i parenkhimy peredmikhurovoi zalozy pry khronichnomu prostatyti. Klinichna anatomiia i operatyvna khirurhiia. 2011;10(2):25-8. [in Ukrainian].
  9. Astrakhantsev AF, Arystarkhov VH, Solovev AA. Osobennosty yaychkovoho krovotoka u bolnykh posle pakhovoho hryzhesechenyia. Androlohyia y henytalnaia khyrurhyia. 2009;2:52-7. [in Russian].
  10. Khallo OIe. Morfofunktsionalna kharakterystyka peredmikhurovoi zalozy i yaiechka u cholovikiv reproduktyvnoho viku pislia hernioplastyky. Halytskyi likarskyi visnyk. 2011;2:121-3. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 (145), 2018 год, 279-281 страницы, код УДК 591.463 : 616.65-002+611.631

DOI: