Авторам

ДО ВІДОМА АВТОPIВ ЖУРНАЛУ
«ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ»

Журнал пройшов перереєстрацію і внесений до Переліку групи В фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальностей біологічних і медичних наук відповідно до постанови президії ДАК України від 28.12.2019 №1643. Включений до наукометричних баз Crossref (DOI), DOAJ, Google Scolar, Ulrichsweb. Розміщений на онлайновій базі даних Index Copernicus.

У журналі публікуються роботи з усіх розділів сучасної клінічної і експериментальної медицини, а також присвячені фундаментальним проблемам стоматології, біології, біохімії, фізіології, біотехнології, екології і валеології.

У зв’язку з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», у наукових стат­тях повинні бути такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (№ держреєстрації) аналіз останніх дослі­джень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стат­тя; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і пер­спективи подальших досліджень у даному напрямку.

Стаття в електронному вигляді разом із супровідними документами: 

1) передачі авторських прав; ( договір про передачу авторських прав - за посиланням Авторська угода

2) експертне заключення;  (приклад експертного заключення за посиланням експертне заключення

3) довідка про проведення первинної експертизи на наявність плагіату; (приклад довідки про проведення первинної експертизи на наявність плагіату за посиланням: довідка про проведення первинної експертизи на наявність плагіату

надсилається на електронну адресу vpbm@pdmu.edu.ua

Об’єм оригінальних і оглядових статей 8-25 сторінок тексту, включаючи список літератури, таблиці, графіки, резюме. 

Текст і таблиці статті повинні бути набраними тільки на комп’ютері (Word 6.0; 7.0 або Word 97, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Таблиці, графіки і мікрофотографії (чорно-білі обов’язкові для морфологіч­них робіт - 9x12 см) вміщуються на сторінках статті вході викладення матеріалу або компонуються на одній сторінці. Графіки, гістограми (чорно-білі) розміщуються по тексту або компонуються на окремому листі. Сторінки не нумерувати.

Список літератури подається в порядку згадування, транслітерацієюзгідно з вимогами Ванкуверського стилю.Посилання в тексті вказуються цифрами у квадратних дужках. 

Більш детальна інформація, що до оформлення статтей в розілі "Вимоги до статтей"

Статті редагуються і рецензуються членами редакційної ради - провідними фахівцями з відповідних областей стоматології, біології та медицини.

Текст друкується через 1,5 інтервали, на білому папері формату А4, висота рядкових букв не менше 3 мм. На початку з лівого боку друкується УДК, потім у слідуючому рядку прізвище і ініціали авторів, у наступному рядку - назва статті. З нового рядка друкується назва установи, місто. З абзацу (5 знаків) - текст статті. Поля: зліва і справа 2.5 см. зверху і знизу 3.0 см.

Оплата за статтю проводиться з розрахунку: 

85 гривень - за 1 сторінку рукопису;

320 гривень - за авторський примірник журналу (обов'язково);

додатковий примірник (в разі потреби) слід замовити заздалегідь;

120 - гривень за присвоєння DOI (обов'язково).

Журнал веде перевірку всіх матеріалів на ступінь плагіату та запозичень. Статті що не пройшли перевірку до друку не допускаються.

Авторам дозволено та буде дозволятись зберігати всі авторські права без обмежень.

Журнал дозволяє повторно використовувати та змінювати вміст відповідно до ліцензії CC-BY-ND.

 

Матеріали надіслати за електронною адресою:

E-mail: vpbm@pdmu.edu.ua

Контактні телефони:

Полтава -  (0532) 60-96-12, 60-95-84, +380506686851; +380982023431

Проніна Олена Миколаївна

Автори несуть персональну відповідальність за правильність наведеної інформації

Адреса редакції: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, УМСА, кафедра клінічної анатомії і оперативної хірургії.