Авторам

ДО ВІДОМА АВТОPIВ ЖУРНАЛУ
«ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ»

Журнал пройшов перереєстрацію і внесений до Переліку групи В фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальностей біологічних і медичних наук відповідно до постанови президії ДАК України від 28.12.2019 №1643. Включений до наукометричних баз World Cat, Національна бібліотека ім. Вернадського, Crossref (DOI), DOAJ, Google Scolar, Ulrichsweb, Journals Pedia, ADL. Розміщений на онлайновій базі даних Index Copernicus.

У журналі публікуються роботи з усіх розділів сучасної клінічної і експериментальної медицини, а також присвячені фундаментальним проблемам стоматології, біології, біохімії, фізіології, біотехнології, екології і валеології.

У зв’язку з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», у наукових стат­тях повинні бути такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (№ держреєстрації) аналіз останніх дослі­джень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стат­тя; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і пер­спективи подальших досліджень у даному напрямку.

Стаття в електронному вигляді разом із супровідними документами: 

1) передачі авторських прав; ( договір про передачу авторських прав - за посиланням Авторська угода

2) експертне заключення;  (приклад експертного заключення за посиланням експертне заключення

3) довідка про проведення первинної експертизи на наявність плагіату; (приклад довідки про проведення первинної експертизи на наявність плагіату за посиланням: довідка про проведення первинної експертизи на наявність плагіату

надсилається на електронну адресу vpbm@pdmu.edu.ua

Об’єм оригінальних і оглядових статей 8-25 сторінок тексту, включаючи список літератури, таблиці, графіки, резюме. 

Текст і таблиці статті повинні бути набраними тільки на комп’ютері (Word 6.0; 7.0 або Word 97, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Таблиці, графіки і мікрофотографії (чорно-білі обов’язкові для морфологіч­них робіт - 9x12 см) вміщуються на сторінках статті вході викладення матеріалу або компонуються на одній сторінці. Графіки, гістограми (чорно-білі) розміщуються по тексту або компонуються на окремому листі. Сторінки не нумерувати.

Список літератури подається в порядку згадування, транслітерацієюзгідно з вимогами Ванкуверського стилю.Посилання в тексті вказуються цифрами у квадратних дужках. 

Більш детальна інформація, що до оформлення статтей в розілі "Вимоги до статтей"

Статті редагуються і рецензуються членами редакційної ради - провідними фахівцями з відповідних областей стоматології, біології та медицини.

Текст друкується через 1,5 інтервали, на білому папері формату А4, висота рядкових букв не менше 3 мм. На початку з лівого боку друкується УДК, потім у слідуючому рядку прізвище і ініціали авторів, у наступному рядку - назва статті. З нового рядка друкується назва установи, місто. З абзацу (5 знаків) - текст статті. Поля: зліва і справа 2.5 см. зверху і знизу 3.0 см.

Оплата за статтю проводиться з розрахунку: 

85 гривень - за 1 сторінку рукопису;

320 гривень - за авторський примірник журналу (обов'язково);

додатковий примірник (в разі потреби) слід замовити заздалегідь;

120 - гривень за присвоєння DOI (обов'язково).

Журнал веде перевірку всіх матеріалів на ступінь плагіату та запозичень. Статті що не пройшли перевірку до друку не допускаються.

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

    1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
    2. Лицензия Creative Commons
    3. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
    4. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open) Access).

 

Матеріали надіслати за електронною адресою:

E-mail: vpbm@pdmu.edu.ua

Контактні телефони:

Полтава -  (0532) 60-96-12, 60-95-84, +380506686851; +380982023431

Проніна Олена Миколаївна

Автори несуть персональну відповідальність за правильність наведеної інформації

Адреса редакції: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, УМСА, кафедра клінічної анатомії і оперативної хірургії.