Чекаліна Н. І., Казаков Ю. М., Борисова З. О., Івашута І. М., Кіруша І. С.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЦЯ ПРИ ГОСТРОМУ МІОКАРДИТІ, АСОЦІЙОВАНОМУ З КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ (COVID-19)


Про автора:

Чекаліна Н. І., Казаков Ю. М., Борисова З. О., Івашута І. М., Кіруша І. С.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

. Коронавірусна інфекція (COVID-19) зумовлює частий розвиток серцево-судинних порушень. На сьогодні майже у третини осіб, які перенесли COVID-19, виявляють міокардит, на аутопсії частота ураження міокарда складає 59%. Мета роботи: визначити електрокардіографічні та ехокардіографічні показники хворих на гострим міокардитом (ГМ), асоційований з COVID-19, та їхній взаємозв’язок. Об’єкт і методи дослідження. Проведено ретроспективне клінічне дослідження. Об’єктом дослідження були 20 хворих ГМ на тлі COVID-19 з обох статей віком 55,6+2,8 років. Групу контролю склали 15 здорових осіб. Предметом дослідження були результати добового Холтерівського моніторування електрокардіограми (ЕКГ) та протоколи ехокардіографічного дослідження. Статистична обробка даних включала розрахунок середнього арифметичного та середньої похибки, взаємозв’язки між показниками визначали шляхом кореляційного аналізу за Пірсоном. Результати. У хворих на ГМ виявлено збільшення кінцевого діастолічного та систолічного розмірів лівого шлуночка, діаметру правого шлуночка, обох передсердь, порушення діастолічної функції лівого шлуночка за типом порушення релаксації. Визначалися шлуночкові та надшлуночкові екстрасистоли, виявлені епізоди депресії сегменту ST. У 13 хворих відмічалася легенева гіпертензія, у 10 – перикардіальний випіт. Сумарна товщина перикардіального випоту, діаметр нижньої порожнистої вени, кінцевий діастолічний розмір та об’єм лівого шлуночка позитивно корелювали з рівнем тиску у легеневій артерії. Швидкості раннього діастолічного наповнення лівого та правого шлуночків мали між собою прямий кореляційний зв’язок, що свідчить про ідентичні зміни релаксації міокарда обох цих камер в умовах запального процесу при ГМ Тісний прямий кореляційний зв’язок визначено між діаметрами передсердь, між швидкостями раннього діастолічного наповнення лівого та правого шлуночків. Добова кількість шлуночкових екстрасистол корелювала з діаметром правого шлуночка, що, можливо, пов’язано з його перевантаженням в умовах легеневої гіпертензії. Висновки. ГМ, асоційований з COVID-19, характеризується електричною нестабільністю та субендокардіальною ішемією міокарда, об’ємним перевантаженням лівого та правого шлуночків. частим розвитком легеневої гіпертензії, особливо за умов наявності перикардіального випоту.

Ключові слова:

гострий міокардит, COVID-19, добове Холтерівське моніторування ЕКГ, ехокардіографія.

Список цитованої літератури:

  1. Aghagoli G, Gallo MB, Soliman LB, Sellke FW. Cardiac involvement in COVID-19 patients: Risk factors, predictors, and complications: A review. J. Card. Surg. 2020 Jun;35(6):1302-5.
  2. Clerkin KJ, Fried JA, Raikhelkar J, Sayer G, Griffin JM, Masoumi A, et al. COVID-19 and cardiovascular disease. Circulation. 2020 May 19;141(20):1648-55.
  3. Oryshchiv N, Ivaniv Yu. Sertsevo-sudynni uskladnennia u patsiientiv z COVID-19: opys klinichnoho vypadku ta ohliad literatury. Pratsi NTSh Medychni nauky. 2020;62(2):87-98. [in Ukrainian].
  4. Kociol RD, Cooper LT, Fang JC, Moslehi JJ, Pang PS, Sabe MA, et al. Recognition and initial management of fulminant myocarditis: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2020;141:69-92.
  5. Evangelista A, Flachskampf F, Lancellotti P, Badano L, Aguilar R, Monaghan M, et al. European Association of Echocardiography recommendations for standardization of performance, digital storage and reporting of echocardiographic studies. Eur. J. Echocardiogr. 2008 Jul;9(4):438-48.
  6. Syvolap VD, Zemlianyi YaV, Nazarenko OV. Elektrychna aktyvnist miokarda za danymy dobovoho monitoruvannia EKH u khvorykh na sertsevu nedostatnist zi zberezhenoiu fraktsiieiu vykydu ta bezsymptomnoiu diastolichnoiu dysfunktsiieiu. Zaporizkyi medychnyi zhurnal. 2016;1(94):4-7. [in Ukrainian].
  7. Petri A, Sabine K. Nagljadnaja medicinskaja statistika. Moskva: GEOTAR-MED; 2010. 216 s. [in Russiаn].
  8. Vesnina LE, Izmailova OV, Shlykova OA, Kaidashev IP. Features of NF-kB-mediated signal transduction and development of systemic inflammation in patients with diseases of internal organs are determined by microbial factor and individual reactivity of the body (review of own research findings). Problemy ekologii ta medytsyny. 2015;19(3-4):30-7.
  9. Kovalenko VM, Nesukay EG, Cherniuk SV, Giresh II, Titova NS, Kirichenko RM, et al. Porivnialnyi analiz strukturno-funktsionalnoho stanu sertsia u khvorykh iz khronichnym miokardytom ta dylatatsiinoiu kardiomiopatiieiu. Ukrayins`kyy kardiolohichnyy zhurnal. 2019 Apr;26(1):72-8. [in Ukrainian].
  10. Caforio AL, Marcolongo R, Basso C, Iliceto S. Clinical presentation and diagnosis of myocarditis. Heart. 2015;101:1332-44.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (161), 2021 рік , 158-162 сторінки, код УДК 616.127-002:616.98.21/.958.7

DOI: