Мануша Ю. І., Казаков Ю. М., Мамонтова Т. В., Шликова О. А., Чекаліна Н. І.

ЗАСТОСУВАННЯ БЕТАРГІНУ В ЛІКУВАННІ СТАБІЛЬНОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ


Про автора:

Мануша Ю. І., Казаков Ю. М., Мамонтова Т. В., Шликова О. А., Чекаліна Н. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета: вивчення впливу бетаргіну на клінічний перебіг стабільної ІХС та НАЖХП, показники ХСЗ (TNFα, ІL-6 та ІL-10), ендотеліальної дисфункції, на стан центральної гемодинаміки та кровотоку вен печінки. Об’єкт і методи: у відкритому клінічному дослідженні взяло участь 83 особи хворих на ІХС: стенокардію напруги стабільну, ІІ ФК, СН 0-І у поєднанні з НАЖХП (стеатогепатозом). Хворим були проведені лабораторні дослідження з визначенням концентрації цитокінів у крові: TNFα, ІL-6 та ІL-10, експресії гену інгібітору каппа В α (IkBα), кількості циркулюючих ендотеліальних мікрочастинок (ЦЕМ) CD32 та CD40, й інструментальні: ЕхоКГ, з метою дослідження показників центральної гемодинаміки, та ультразвукову імпульсну доплерографію печінки для визначення швидкостей кровотоку у ворітній та печінкових венах. Результати: дослідження продемонструвало зниження рівнів прозапальних цитокінів, зменшення експресії гену інгібітору каппа В α (IkBα) та кількості циркулюючих ендотеліальних мікрочастинок (ЦЕМ) CD32 та CD40 в крові, покращення систолічної та діастолічної функції лівого шлуночку та зниження швидкості кровотоку у ворітній та печінкових венах. Висновки: отримані результати обумовлюють доцільність рекомендувати застосування в практиці лікувального засобу бетаргін у хворих на ІХС у поєднанні з патологією гепато-біліарної системи, а саме з НАЖХП.

Ключові слова:

ішемічна хвороба серця, неалкогольна жирова хвороба печінки, хронічне системне запалення, ендотеліальна дисфункція, центральна гемодинаміка, кровотік у ворітній та печінкових венах

Список цитованої літератури:

 1. Shi A, Tao Z, Wei P, Zhao J. Epidemiological aspects of heart. Exp Ther Med diseases. 2016;12(3):1645-50.
 2. Drapkina OM. Nealkogol’naya zhirovaya bolezn’ pecheni kak komponent metabolicheskogo sindroma. Rossiyskiye meditsinskiye vesti. 2010;2:72-8. [in Russiаn].
 3. Vakalyuk II, Virstyuk NH. Perebih stabilʹnoyi ishemichnoyi khvoroby sertsya na tli nealkoholʹnoyi zhyrovoyi khvoroby pechinky v reabilitatsiynomu periodi pislya revaskulyaryzatsiynykh vtruchanʹ. Visnyk naukovykh doslidzhenʹ. 2016;4:23-5. [in Ukrainian].
 4. Shul’pekova YuO. Patogeneticheskoye znacheniye lipidov pri nealkogol’noy zhirovoy bolezni pecheni. Rossiyskiy zhurnal gastroenterologii gepatologii koloproktologii. 2012;1:45-56. [in Russiаn].
 5. Galkina E, Ley K. Immune and inflammatory mechanisms of atherosclerosis. Annu Rev Immunol. 2009;27:165-97.
 6. Chekalina NI. Pokaznyk endotelialʹnoyi dysfunktsiyi u khvorykh na avtoimunnyy tyreoyidyt u poyednanni z ishemichnoyu khvoroboyu sertsya. J Clin Exp Med Res. 2016;4(2):293-302. [in Ukrainian].
 7. Shchukin YuV, Medvedyeva EA. Korektsiya okysnoho stresu i zapalennya u patsiyentiv z aterosklerozom pry sudynnykh rekonstruktsiyakh. Naukovyy visnyk natsionalʹnoho medychnoho universytetu imeni O. O. Bohomolʹtsya. 2013;3(2/3):206-12. [in Ukrainian].
 8. Kaidashev IP. Aktivaciya yadernogo faktora kB kak molekulyarnoj osnovy patogeneza metabolicheskogo syndroma. Pathol Physiol and Experim Ther. 2013;(3):65-72. [in Russiаn].
 9. Hashizume M, Mihara M. Atherogenic effects of TNF-α and IL-6 via up-regulation of scavenger receptors. Cytokine. 2012;58(3):424-30.
 10. Kharchenko NV, Anokhina HA, Kharchenko VV. Pechinkovi ta pozapechinkovi efekty likuvalʹnoho kompleksu z L-arhininom ta betayinom u khvorykh iz metabolichnym syndromom. Suchasna hastroenterolohiya. 2015;3(83):42-9. [in Ukrainian].
 11. Kolesnikova YeV. Sovremennyy patsiyent s zabolevaniyem pecheni i patologiyey serdechno-sosudistoy sistemy: kakoy vybor sdelat’? Suchasna gastroyenterologíya. 2014;2(76):85-94. [in Russiаn].
 12. Icksoo Lee. Betaine is a positive regulator of mitochondrial respiration. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2015;456:621-5.
 13. Stepanov YuM. Arginin v meditsinskoy praktike. Suchasna gastroyenterologíya. 2005;4:121-7. [in Russiаn].
 14. Strutynskiy AV. Ekhokardiohrama: analiz i interpretatsiya: Moskva: MED; 2001. 208 s. [in Russiаn].
 15. Unifikovaniy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi) ta tretinnoyi (visokospetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy. Stabilʹna ishemichna khvoroba sertsya. Novyny medytsyny i farmatsiyi. Kardiolohiya i revmatolohiya (tematychnyy nomer). 2016;572:27-60. [in Ukrainian].
 16. Sennikov SV, Silkov AN. Metody opredeleniya tsitokinov. Tsitokiny i vospaleniye. 2005;1(4):22-7. [in Russiаn].
 17. Kutsenko NL, Savchenko LG, Kaydasheva EI, Kutsenko LA, Solochina IL, Kaydashev IP. Determination of circulating CD32+ CD40+- microparticles – modification of degradation assessment of endothelial cells. Clinical Laboratory Dіagnostics. 2011;7:20-3.
 18. Martin RDe, Hoeth M, Hofer-Warbinek R. The transcription factor NF-kappa B and the regulation of vascular cell function. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2000;20(11):83-8.
 19. Amosova KM, Stremenyuk OT, Andryeyev YeV. Rolʹ endotelialʹnoyi dysfunktsiyi ta systemnoho imunnoho zapalennya u vynyknenni ishemiyi miokarda pry fizychnomu navantazhenni u khvorykh z hemodynamichno neznachushchym aterosklerozom vintsevykh arteriy sertsya. Ukrayinsʹkyy kardiolohichnyy zhurnal. 2011;4:14-9. [in Ukrainian].
 20. Bode-Bоger SM. Effect of L-arginine supplementation on NO production in man. Eur J Clin Pharmacol. 2006;62(13):91-9.
 21. Neri I. Effects of acute L-arginine infusion on non-stress test in hypertensive pregnant women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2004;16:23-8.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (146), 2018 рік , 102-106 сторінки, код УДК 616.12-005.4+616.36-08

DOI: