Рябуха О. І.

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОЛІКУЛЯРНИХ ТИРОЦИТІВ ПРИ ПРИЙМАННІ ОРГАНІЧНОГО ЙОДУ В УМОВАХ АЛІМЕНТАРНОГО ЙОДОДЕФІЦИТУ


Про автора:

Рябуха О. І.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджувалися кореляційні зв’язки між гормонопродукувальними органелами тироцитів щи- топодібних залоз білих щурів, які в умовах дефіциту йоду отримували різні кількості органічного йоду. Озна- ками підвищення синтетичної активності були кореляційна узгодженість в будовах субструктур основних гормоносинтезувальних органел, а також їх розмірів і ступеня електронної щільності цитоплазми. Морфо- логічним еквівалентом було збільшення кількості рибосом: на початкових етапах – у цитоплазмі, а при до- сягненні достатнього рівня активності – на мембранах гранулярного цитоплазматичного ретикулуму.

Ключові слова:

щитоподібна залоза, гормональна активність, органічний йод, внутрішньосистемний кореляційний аналіз.

Список цитованої літератури:

1. Balabolkin M.I. Sostoyaniye i perspektivy izucheniya problemy fiziologii i patologii shchitovidnoy zhelezy / M.I. Balabolkin //
Terapevticheskiy arkhiv. – 1997. – № 10. – S. 5-11.
2. Gordiyenko V.M. Ultrastruktura zhelez endokrinnoy sistemy / V.M. Gordiyenko, V.G. Kozyritskiy. – К.: Zdorov’ia, 1978. – 286 s.
3. Dmytrenko O.O. Imunohenetychna kharakterystyka ditei z netoksychnym dyfuznym zobom IA-IB stupeniu zbilshennia
shchytopodibnoi zalozy, yaki poterpily v naslidok avarii na ChAES: avtoref. dys. na zdobuttia vchenoho stupenia kand. biol. nauk:
spets. 14.03.08 «Imunolohiia ta alerholohiia» / O.O. Dmytrenko. – K., 2002. – 20 s.
4. Nikitina O.V. Patomorfolohichni aspekty zakhvoriuvan shchytovydnoi zalozy liudyny u Prydniprovskomu promyslovomu rehioni:
avtoref. dys. na zdobuttia vchenoho stupenia kand. med. nauk: spets. 14.03.02 «Patolohichna anatomiia» / O.V. Nikitina. –
Simferopol, 2001. – 16 s.
5. Orishko Ya.A. Kliniko-eksperymentalne doslidzhennia vplyvu malykh doz radiatsii na shchytovydnu zalozu v endemichnii zoni
Prykarpattia: avtoref. dys. na zdobuttia vchenoho stupenia kand. med. nauk: spets. 14.01.14 «Endokrynolohiia» / Ya.A. Orishko.
– K., 2002. – 19 s.
6. Riabukha O.I. Gistomorfologiya shchitovidnoy zhelezy i nekotoryye pokazateli obmena yoda v organizme pod vliyaniyem
yodbelkovogo preparata iz vodorosli fillofory rebristoy: avtoref. dis. na soiskaniye uch. stepeni kand. med. nauk: spets. 14.00.17
«Normalnaya fiziologiya» / O.I. Riabukha. – Lvov, 1990. – 19 s.
7. Riabukha O.I. Metod napivkilkisnoho analizu elektronohram za Riabukhoiu O.I.: svidotstvo DAASP Ukrainy PA № 2769 /
O.I. Riabukha // Kataloh derzhavnoi reiestratsii. – 2000. – Vyp. 4. – S. 11.
8. Riabukha O.I. Metod Riabukhy O.I. vyznachennia profiliv spetsialnykh mozhlyvostei hormonopoetychnykh klityn: svidotstvo DDIV
Ukrainy № 7966 / O.I. Riabukha // Avtorske pravo i sumizhni prava (ofitsiinyi biuleten). – 2003. – № 4. – S. 72.
9. Slavin M.B. Metody sistemnogo analiza v meditsinskikh issledovaniyakh / M.B. Slavin. – M.: Meditsina. 1989. – 302 s.
10. Shchytovydna zaloza i navkolyshnie seredovyshche / L.V. Herbilskyi, Ye.A. Musiienko, V.M. Pinska, S.I. Pushkar // Endokrynolohiia:
zb. nauk. pr. – K., 1994. – Vyp. 23. – S. 46-48.
11. Shchitovidnaya zheleza. Fundamentalnyye aspekty / pod red. A.I. Kubarko, S. Yamashita. – Minsk; Nagasaki: Omura-Print. 1998.
– 356 s.
12. Dunn J. Iodine deficiency and thyroid function / J. Dunn // The thyroid and iodine / Eds. J. Nauman, D. Glinoer, L.E. Braverman,
U. Hostalek. – Stuttgart; N.Y.: Shattauer, 1996. – P. 3-6.
13. Riabukha Olha. Application of new information technologies for the study of cell activity / Olha Riabukha // Proceeding of the
XIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2015), [IEEE Cat.
No. CFP1564A-PRT]. – Lviv; Polyana (Ukraine), 2015. – P. 69-71.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (140), 2017 рік , 134-139 сторінки, код УДК 616.441-008.64-085.326:546.15]-076:31