Харченко О. В.

Діагностика диспластичних змін слизової оболонки шлунка за допомогою методу ISSR-PCR у хворих на хронічну виразку дванадцятипалої кишки


Про автора:

Харченко О. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Діагностика, яка проведена за допомогою реакції ISSR-PCR показала зміни ДНК епітелію сли- зової оболонки характерні для дисплазії епітелію різного ступеня тяжкості в слизовій оболонці шлунка у па- цієнтів, щ які хворіють на хронічну виразку дванадцятипалої кишки. У випадках із указаними дисплазіями відбулися зміни у вигляді збільшення розмірів ампліконів, які характерні для кожної з груп. Указані зміни мають характер мікросателітних експансій. Існує сильний кореляційний зв’язок між ступенем дисплазії, що виявлена за фенотипічними ознаками та показниками характерними для ДНК-типування епітелію слизо-вої оболонки шлунка. Коефіцієнт кореляції Пірсона rxy.склав відповідно 0,863 та 0,917. Загальний результат свідчить про існування статистично достовірної залежності з ймовірністю 0,99.

Ключові слова:

ДНК, амплікони, фенотип

Список цитованої літератури:

  • Абрамов Д. Д. Точность метода полимеразной цепной реакции «в реальном времени» / Д. Д. Абрамов, Д. Ю. Трофи- мов, Д. В Ребриков // Прикл. биохимия и микробиология. – 2006. – Т. 42. – С. 485–488.
  • Аруин Л. И. Новая Международная классификация дисплазий слизистой оболочки желудка / Л. И. Аруин // Росс. журн. гастроэнтерол., гепатол., колонопроктол. – 2002. – № 3. – С. 15–17.
  • Канцерогенез / Под ред Д. г. Заридзе. – Москва : Медицина, 2004. – 576 с.
  • Карселадзе А. И. Некоторые основополагающие понятия онкоморфологии в свете достижений современной молеку- лярной биологии / А. И. Карселадзе // Арх. пат. – 2009. – Вып. 5. – С. 17–21.
  • Серов В. В. Ранний рак желудка: морфология, гисто- и морфогенез / В. В. Серов, В. Б. Золотаревский, А. В. Берестова// Арх. патол. – 1990. – № 5. – С. 70–74.
  • Baldi P. Sequence analysis by additive scales: DNA structure for sequences and repeats lengths / P. Baldi, P. F. Baisnee // Bioinformatics. – 2000. – Vol. 16. – P. 865–889.
  • Freimer N. B. Microsatellites: evolution and mutational process / N. B. Freimer, M. Slatkin // Ciba Found Symp. – 1996. –№ 197. – Р. 51–67.
  • Mullis K. B. Specific syntesis of DNA in vitro via a polymerase catalyzed chain reaction / K. B. Mullis, F. Faloona // Meth. Ensy- mol. – 1987. – № 155. – C. 335–350.
  • Tsanev R. Molecular mechanisms of cancer cells survival / R. Tsanev // J. BUON. – 2005. – № 10. -P. 309–318.
  • Wooster R. Instability of short tandem repeats (microsatellites) in human cancers / R. Wooster, A. M. Cleton-Jansen, N. Collins [et al.] // Nat. Genet. – 1999. – № 6. – Р. 152–156.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 199-203 сторінки, код УДК 616 – 07: 616. 33 – 008. 3