Ткаченко І. М.

Морфологічний стан емалі зубів із фізіологічною та підвищеною стертістю


Про автора:

Ткаченко І. М.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Автором статті проведено вивчення морфологічного стану емалі зубів із фізіологічною та під- вищеною стертістю. При цьому було застосовано методику вивчення емалі шляхом отримання сколів із ро- бочої поверхні (горбик зуба або частки емалі на наявній жувальній поверхні) і з ділянки екватора зубів у зоні апроксимального контакту. Аналізу підлягали зразки безпосередньо з поверхні та з підповерхневої ділянки, насамперед для того, щоб дослідити різницю як в морфології так і в мікроелементному складі емалі цих шарів. Була доведена відмінність у будові емалі, зокрема в кількості призм, товщині проміжків між ними, а отже, зменшення товщини емалі зубів на контактних поверхнях (жувальних і апроксимальних).

Ключові слова:

емаль зуба, фізіологічна стертість, патологічна стертість, товщина емалі.

Список цитованої літератури:

  • Гранин А. В. Минерализация эмали и дентина зубов человека в норме и при кариесе (рентгеновское микроскопиче- ское и микрорентгенографическое исследование) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец.14. 01. 21 «Стоматология» / А. В. гранин. – М.,1966. – 17 с.
  • Грохольский А. П. Возрастные особенности химического состава зуба человека / А. П. грохольский // Терапевтиче- ская стоматология. – 1977. – С. 111-114.
  • Драгомирецька М. С. Розповсюдженість зубощелепних деформацій і захворювань тканин пародонта в дорослих у різні вікові періоди / М. С. Драгомирецька, Б. М. Мірчук, О. В. Дєньга // Український стоматологічний альманах. – 2010.– Т. 1, № 2. – С. 51-57.
  • Дроздов В. А. Текстурные характеристики эмали зуба и её резистентность к кариесу / В. А. Дроздов, И. Л. горбунова, В. Б. Недосько // Стоматология. – 2002. – № 4. – С. 4-9.
  • Костиленко Ю. П. Структура зубной эмали и ее связь с дентином / Ю. П. Костиленко, И. В. Бойко // Стоматология: двухмесячный научно-практический журнал. – 2005. – Т. 84, № 5. – С. 10-13.
  • Луцкая И. К. Возрастная физиология зуба. Сообщение 1. Возрастная морфология эмали и дентина постоянных зубов человека / И. К. Луцкая // Современная стоматология. – 1997. – №3. – С. 7-12.
  • Ткаченко І. М. Використання ультразвукового вимірювального приладу в стоматологічній практиці / І. М. Ткаченко, О. А. Писаренко, Н. В. Цветкова // Матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. «Інноваційні технології в медицині. Проблеми та їх вирішення», 23 березня 2012 р. // Проблеми екології та медицини. – Полтава, 2012. – № 1-2, Т. 17. – С. 34.
  • Simmelink J. W. Theory for the sequence of human and rat enamel dissolution by acid and by EDTA: a correlated scanning and transmission electron microscope study / Simmelink J. W., Nygaard V. K., Scott D. B. // Arch. Oral Biol. – 1974. – Vol. 19. – P. 183-197.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 347-350 сторінки, код УДК 616. 314-001. 4