Волошина Л. І., Рибалов О. В., Скікевич м. Г., Соколова Н. А.

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТА СЕРРАТА В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦИЕНТІВ З ТРАВМАТИЧНИМ ОСТЕОМІЄЛІТОМ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ


Про автора:

Волошина Л. І., Рибалов О. В., Скікевич м. Г., Соколова Н. А.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

До теперішнього часу не зменшується інтерес до проблеми профілактики і лікування пацієнтів з травматичним остеомієлітом нижньої щелепи, частота якого становить до 10-20%. В статті викладені матеріали вивчення впливу на місцеві та загальні реакції організму у пацієнтів з травматичним остеомієлітом нижньої щелепи ферментативного препарату «Серрата». В усіх пацієнтів, що отримували препарат, очи-щення гнійної рани наступало в середньому на 1-2 дня раніше, ніж у хворих, які отримували стандартне лікування, що не вплинуло на терміни консолідації кісткових відламків. Авторами констатована позитивна динаміка післяопераційного перебігу гнійної рани, відсутність у хво-рих побічних небажаних загальних і місцевих реакцій. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що препа-рат «Серрата» може бути рекомендований як препарат вибору в комплексному лікуванні хворих з гострими гнійними запальними процесами щелепно-лицьової області, і травматичним остеомієлітом зокрема.

Ключові слова:

травматичний остеомієліт нижньої щелепи, «Серрата»

Список цитованої літератури:

  • Агапов B. C. Озонотерапия хронического остеомиелита нижней челюсти / B. C. Агапов, В. В. Шулаков, Н. А. Фомчен-ков // Стоматология. – 2001. – №5. – С. 4-17.
  • Волошина Л. І. Клініко-імунологічні та психоемоційні розлади в патогенезі травматичного остеомієліту / Л. І. Волоши-на, О. В. Рибалов // Галицькій лікарський вісник. – 2005. – Т. 12, №3. – С. 24-26
  • Волошина Л. І. Можливості використання пірацетаму у хворих на травматичний остеомієліт нижньої щелепи з яви-щами стресорних реакцій / Л. І. Волошина, О. В. Рибалов, М. Г. Скікевич, І. В. Бойко // Український стоматологічний альманах. – 2013. – №5. – С. 50-53
  • Волошина Л. І. Застосування тіотриазоліну у комплексному лікуванні хворих на травматичний остеомієліт нижньої щелепи / Л. І. Волошина, Г. Ю. Островська // Матер. научно-практ. конф. «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. – Київ, 2011. – С. 93-95.
  • Ефимов Ю. В. Эффективность использования внутрикостных инфузий 0,03% раствора натрия гипохлорита в ком-плексной терапии больных хроническим травматическим остеомиелитом нижней челюсти / Ю. В. Ефимов // Стома-тология. – 2003 – №6, Т. 82. – С. 32-33.
  • Рыбалов О. В. Использование препарата «Серрата» в комплексном лечении больных с очаговыми гнойными процес-сами полости рта в амбулаторных условиях / О. В. Рыбалов, А. А. Розколупа, И. В. Яценко // Матеріали I з’їзду череп-но-щелепно-лицевих хірургів України. – Київ, 2009. – С. 87-88.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 075-078 сторінки, код УДК 616. 716. 4-002-001-085. 828