Головко Н. В., Іяд Н. А. Наджиб

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ОРТОДОНТИЧНИХ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВКОРОЧЕННЯМ ВУЗДЕЧКИ ЯЗИКА І-ІІІ ВИДІВ


Про автора:

Головко Н. В., Іяд Н. А. Наджиб

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Обстеження 259 ортодонтичних пацієнтів з І-ІІІ видами вкорочення вуздечки язика показало, що зі що зі збільшенням ступеня вкорочення вуздечки відбувається зменшення довжини та висоти язика, збільшення його ширини. Довжина вуздечки при І виді її вкорочення менша від довжини нормальної вуз-дечки на 2,46 мм, при ІІ виді на 9,46 мм, при ІІІ виді – на 15,43 мм. Вивчення обсягу рухів язика дозволило припустити про порушення його розташування в порожнині рота; бічна телерентгенографія з контрастуван-ням підтвердила аномалійне розташування спинки та кінчика язика, збільшення вільного простору між під-небінням та спинкою до 51,79%. Отримані результати дозволили обгрунтувати необхідність комплексного методу лікування та обсяг заходів залежно від виду вкорочення вуздечки язика.

Ключові слова:

ортодонтичні пацієнти, вкорочена вуздечка язика, розміри язика, розміри вуздечки, телерентгенографія

Список цитованої літератури:

  • Баринова Р. В. Изучение формы, размера, положения языка при ортогнатическом прикусе и аномальных прикусах. Характеристика симптомокомплекса индивидуальной макроглоссии : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14. 01. 21 «Стоматология» / Р. В. Баринова. – М., 2006. – 17 с.
  • Головко Н. В. Положення язика у дітей з прогнатичним дистальним прикусом та ротовим диханням / Н. В. Головко // Інноваційні технології в стоматологічну практику: матеріали ІІІ (Х) з’їзду асоціації стоматологів України. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – С. 462.
  • Образцов Ю. Л. Аномалии уздечки языка. Способ определения показаний к пластике уздечки языка при зубочелюст-ных аномалиях / Ю. Л. Образцов, И. А. Варакина // Стоматология. – 1985. – Т. 64, №6. – С. 25-26.
  • Образцов Ю. Л. Распространенность и этиопатогенез зубочелюстных аномалий, обоснование методов их лечения и профилактики / Ю. Л. Образцов. – Архангельск, 2006. – 45 с.
  • Разновидности аномальных уздечек языка, обуславливающих нарушения его функции / Ф. Я. Хорошилкина, Н. И. Никитина, Л. П. Набатчикова, Р. В. Баринова // Материалы IX Междунар. конф. челюстно-лицевых хирургов и стоматологов, 25-27 мая 2004 г., Санкт-Петербург. – СПб, 2004. – С. 189.
  • Смаглюк Л. В. Взвємозв‘язок функцій язика із станом прикусу у дітей та підлітків / Л. В. Смаглюк, М. В. Трофименко // Галицький лікарський вісник. – 2005. –Т. 12, Ч. 1. – С. 87-89.
  • Вallard J. L. Ankyloglossia / J. L. Ballard, J. C. Khoury // J. Pediatr. – 2002. – Vol. 110, №5. – P. 63.
  • Gioeva Y. Influence of Tongue Position on the Formation of Malocclusion / Y. Gioeva, M. Tsvetkova // Abstr. 85th Congress of the EOS, June 10-14, 2009. – Helsinki, Finland. 2009. – P. 119.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 111-114 сторінки, код УДК 616. 311. 4-089+616. 314-089. 23