Кобцева О. А.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОПОРНИХ ЗУБІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ З ВИДАЛЕННЯМ ПЕРШИХ ПРЕМОЛЯРІВ


Про автора:

Кобцева О. А.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

За допомогою фотометричних та рентгенологічних методів оцінено стабільність положення опорних перших постійних молярів верхньої щелепи при ортодонтичному лікуванні незнімною технікою за використання розробленого стабілізуючого апарату. В пацієнтів основної групи (30 молярів) для стабілізації опори використовували знімну піднебінну пластинку власної конструкції, контрольної групи (34 моляри) – лігатурне зв’язування брекетів перших молярів й других премолярів. Встановлено, що зміна положення опо-рних молярів була меншою в пацієнтів основної групи за величиною корпусного зсуву молярів (p‪0,001), мезіального осьового нахилу (p‪0,001) та мезіальної ротації (p‪0,01). Використання даного апарату дозво-лило знизити ризик корпусного мезіального зміщення опорних молярів (ЗАР=94,1%), мінімізувати осьові нахили й повороти опорних молярів (р‪0,001), чим була доведена її здатність надійно стабілізувати опорні верхні зуби.

Ключові слова:

стабілізація, опорні зуби, ортодонтичне лікування

Список цитованої літератури:

  • Деклараційний патент на винахід 43171А Україна, МПК 7 А61С7/20. Спосіб ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій верхньої щелепи / Долгополов А. М., Кобцева О. А. – №2001031871; заявл. 20.03.2001; опубл. 15.11.2001, Бюл. №10.
  • Кобцева О. А. Кількісна класифікація ортодонтичної опори верхньої щелепи / О. А. Кобцева // Сучасна ортодонтія – шлях професійного розвитку: науково-практ. конф. : тези доп. – Київ, 2012. – С. 49-52.
  • Кобцева О. А. Лабораторна діагностика ортодонтичного анкоражу верхньої щелепи / О. А. Кобцева // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Т. 3 (89), №3. – С. 173-175.
  • Urias D. Anchorage Control in Bioprogressive vs Straight-wire Treatment / D. Urias, F. Mustafa // The Angle Orthodontist. – 2005. – Vol. 75, №6. – P. 987-992.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 167-169 сторінки, код УДК 616. 314-21-089. 23:616. 314. 4-089. 87