Макєєв В. Ф., Телішевська У. Д., Кулінченко Р. В., Телішевська О. Д.

ОБГРУНТУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ СТАНУ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ З ПІДОЗРОЮ НА СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНІ РОЗЛАДИ


Про автора:

Макєєв В. Ф., Телішевська У. Д., Кулінченко Р. В., Телішевська О. Д.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті запропоновано послідовністьпроведенняклінічного функціонального аналізу стану зу-бо-щелепної системи перед початком протетичної реабілітації пацієнта. Обгрунтовано застосування алго-ритмів обстеження пацієнтів із скронево-нижньощелепними розладами (СНР). Після обстеження 235 пацієнтів встановлено, що різні СНР виявлені у 197 осіб (83,83%), а у 38 осіб (16,17%) – «масковані» варіанти розладів. У 15 осіб (39,47%) патології не виявлено, що може свідчити про гіпердіагностику патології скронево-нижньощелепних суглобів лікарями, які скерували цих хворих на кон-сультацію. Найчастіше під СНР маскувалися «ускладнене прорізування третіх молярів» –7 осіб (18,42%).

Ключові слова:

скронево-нижньощелепний суглоб, скронево-нижньощелепний розлад

Список цитованої літератури:

1. Макєєв В. Ф. Критерії диференційної діагностики скронево-нижньощелепних розладів, класифікація та загальні клінічні підходи у діагностиці / В. Ф. Макєєв, У. Д. Телішевська, Р. В. Кулінченко, О. Д. Телішевська // Acta medica leopoliensia. – 2011. – №4, Vol. 17. – С. 56-60.

2. Окклюзия и клиническая практика / Под ред. И. Кли-неберг, Р. Джагер. – М. : МЕДпресс-информ, 2006. – 200 с.

3. Петросов Ю. А. Диагностика и ортопедическое лече-ние заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / Ю. А. Петросов – Краснодар : Совет. Кубань, 2007. – 304 с.

4. Рябоконь Е. Н. Магнитно-резонансная томография в диагностике переломов мыщелкового отростка ниж-ней челюсти / Е. Н. Рябоконь // Стоматолог. – 2009. – № 7-8. –С. 42-48.

5. Славичек Р. Жевательный орган. Функции и дисфунк-ции / Р. Славичек – Москва, Санкт-Петербург, Киев, Ал-маты, Вильнюс, 2008. – 544 с.

6. Телішевська У. Д. Диференційна діагностика скро-нево-нижньощелепних розладів за клінічними та рентгенологічними ознаками : автореф. дис. на здо-буття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / У. Д. Телішевська. –Львів, 2010. – 20 с.

7. Телішевська У. Д. Важливість своєчасного виявлення симптомів, які є найбільш характерними в діагностиці скроне-во-нижньощелепних розладів / У. Д. Телішевська // Український стоматологічний альманах. – 2013. – №2. – С. 61-65.

8. Craniomandibulдre dysfunktion. Interdisziplinдre Diagnostik und Therapie / [C. Kцneke, H. -N. Bьntermeyer, I. El. Bably, F. Friedrich, G. Groot Landeweer et an.]. – Berlin, Chicago, Tokio : Quintessence publishing Co. Ltd, 2010. – 432 p.

9. Klinische Funktionsanalyse. Interdisziplinares Vorgehen mit optimierten Befundbogen / [M. O. Ahlers, H. A. Jakstat, U. Bingel et an.]. – Hamburg : DentaConcept, 2007 – P. 590. – (3 Erweiterte Auflage).

10. Manfredini D. Current concepts on temporomandibular disorders / D. Manfredini – London, Berlin, Chicago: Quintessence publishing Co. Ltd, 2010. – 498 p.

 

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 233-238 сторінки, код УДК 616. 715+616. 716. 4)-008. 6-07