Мокрик O. Я., Заплатинський В. О.

РОЗРОБКА ЕКСПРЕС-МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ БОЛЬОВОЇ РЕАКЦІЇ ЛЮДИНИ


Про автора:

Мокрик O. Я., Заплатинський В. О.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В сучасній медицині значна увага приділяється розробці об’єктивних методів діагностики больової реакції людини – алгометричним, які враховують її компоненти: сенсорний, вегетативний, рухо-вий, психоемоційний. Інформативним методом вивчення вегетативної реакції є пупілометрія – діагностика змін розмірів зіниці ока. Перевагою пупілометрії, на відміну від більшості традиційних методів, є не тільки реалізація об’єктивної і кількісної оцінки функціонального стану вегетативної нервової системи (ВНС), а й можливість скринінгового дослідження психофізіологічного стану в умовах больового стресу. Було постав-лено мету розробити об’єктивний експрес-метод діагностики больової реакції людини шляхом реєстрації зіничного рефлексу за допомогою комп’ютерно-програмного забезпечення. Для візуалізації зображення зіниці ока в умовах реального часу використано електронний портативний мікроскоп, який підключається до комп’ютера через USB інтерфейс. За допомогою розпрацьованого комп’ютерно-програмного забезпе-чення стало можливим проводити експрес-діагностику вегетативної реакції людини (зіничного рефлексу) на дію больового стресора в умовах реального часу. Методика алгометрії була апробована на 50 добро-вольцях в умовах стоматологічної клініки. Виявлено її високу інформативність. Доступність запропоновано-го об’єктивного методу діагностики болю дозволяє його застосовувати у повсякденній клінічній практиці.

Ключові слова:

больова реакція людини, зіничний рефлекс, пупілоалгометрія, комп’ютерно-програмне забезпечення

Список цитованої літератури:

  • Адашинская Г. А. Многомерный вербально-цветовой болевой тест / Г. А. Адашинская, Е. Е. Мейзеров // Научно-прак-тический журнал «Боль». – 2005. – №1. – С. 26-33.
  • Білецький О. В. Корекція больового синдрому у хворих з полі травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 01. 30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія» / О. В. Білецький. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.
  • Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М. : Техносфера, 2005. – 1072 с.
  • Ишинова В. А. Роль негативных эмоций при восприятии боли у пациентов с тревожно-фобическими и соматоформ-ными расстройствами : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. психол. наук : спец. 19. 00. 04 «Мед. психо-логия» / В. А. Ишинова. – Санкт-Петербург, 2009. – 19 с.
  • Куцало А. Л. Пупиллометрия в качестве метода экспресс-диагностики наркотической интоксикации : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 19. 00. 10 « Психиатрия» / А. Л. Куцало. – Санкт-Петербург, 2004. – 20 с.
  • Литвин С. Метод Хафа в задачах розпізнавання окружностей / C. Литвин, K. Ручкін // I Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій ICACIT-2011: тези доповідей, 15-17 грудня 2011 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 35-36.
  • Рабинович С. А. Влияние эмоционального состояния на болевую чувствительность зубов у пациентов на амбула-торном стоматологическом приеме / С. А. Рабинович, Н. А. Демина, О. Н. Московец // Научно-практический журнал «Боль». – 2003. – №1. – С. 44-46.
  • Соломка С. Л. Пупиллографические показатели у пациентов с астеновегетативным синдромом / С. Л. Соломка, Н. Н. Бушуева // Проблеми екологічної та медичної генетики і кліничної імунології. Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 4(50). – С. 364-366.
  • Bertinotti L. The Use of Pupillometry in Joint and Connective Tissue Diseases / L. Bertinotti, U. Pietrini, A. Del Rossoх [et al.]// Ann. NY Acad. Sci. – 2002. – Vol. 966, №1. – P. 446-455.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 013-017 сторінки, код УДК 612. 821. 2:612. 67+616. 893-053. 8