Нагірний Я. П., Покришко О. В.

ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД МІКРОФЛОРИ ТРАВМОВАНОЇ ДІЛЯНКИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ПОСТРАЖДАЛИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ


Про автора:

Нагірний Я. П., Покришко О. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Видовий склад мікробних асоціацій порожнини рота значною мірою детермінує перебіг загоєн-ня післяопераційних ран. Зазвичай мікроорганізми в ротовій порожнині перебувають у динамічній рівновазі із захисними силами організму, а порушення цієї рівноваги приводить до виникнення різного роду усклад-нень. Серед факторів, які порушують цю рівновагу є травматичні пошкодження у ділянці перелому нижньої щелепи, оскільки вони знижують резистентність організму, і, як наслідок, зростає агресивність мікрофлори. Результати проведеного обстеження свідчать, що мікрофлора, яка колонізувала слизову оболонку у ділянці перелому мала полімікробний характер, переважно у виді 2-х або трикомпонентних асоціацій в клінічно зна-чущих концентраціях, що свідчить про доцільність застосування лікарських композицій, які б вибірково при-гнічували б ріст патогенної мікрофлори, не впливаючи на резидентну.

Ключові слова:

травматичний перелом нижньої щелепи, мікрофлора, якісний і кількісний склад

Список цитованої літератури:

 • Боровский Е. В. Биология полости рта / Е. В. Боровский, В. К. Леонтьев. – М. : Медицинская книга, Н. Новгород : Изд-во НГМА, 2001. – 304 с.
 • Иманова Н. И. Побочные реакции при антибактериальной терапии / Н. И. Иманова // Клинич. антибиотикотерапия. – 2003. – №5. – С. 12-16.
 • Иорданишвили А. К. Профилактика и лечение осложнений, возникших после операции удаления зуба / А. К. Иорда-нишвили // Стоматолог. – 2001. – №3. – С. 19-21.
 • Лобань Г. А. Мікробіологія та імунологія порожнини рота / Г. А. Лобань, В. І. Федорченко. – Полтава : Верстка, 2004. – 123 с.
 • Микробиология, вирусология и иммунология полости рта : учеб. / [Царева В. Н. и др.] ; под ред. В. Н. Царева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 576 с.
 • Определитель бактерий Берджи. 9-е изд. В 2-х т. Пер. с англ. [Текст] / Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса. – М. : Мир – 1997.
 • Петрушанко А. М. Использование антибиотиков в стоматологии / А. М. Петрушанко // Вісник стоматології. – 2007. – №1. – С. 60-63.
 • Ситник І. О. Мікробіологія, вірусологія, імунологія: Підручник / І. О. Ситник, С. І. Климнюк, М. С. Творко. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1998. – 392 с.
 • Сторожева М. В. Характер микрофлоры при острых гнойно-воспалительных процессах полости рта / М. В. Стороже-ва, Г П. Рузин, В. П. Зиньковская // Український стоматологічний альманах. – 2007. – №3. – С. 47-50.
 • Чудаков О. П. Профилактика ошибок и осложнений при компрессионном и компрессионно-дистракционном методах остеосинтеза в лечении осложнённых переломов нижней челюсти / О. П. Чудаков, А. З. Бармуцкая // В кн. : Профилак-тика стомататологических заболеваний / Мат. Респ. сб. науч. тр. – Минск, 2000. – С. 18–22.
 • Шматко В. І. Захисні механізми порожнини рота / В. І. Шматко, І. М. Голубєва, Н. В. Біденко [та ін.] // Вісник стоматології. – 1998. – №4. – С. 79-84.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 027-030 сторінки, код УДК 616. 716. 4-001. 5-06:616. 311-008. 87