Новіков В. М., Штефан А. В.

ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЇ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА ОКЛЮЗІЙНОГО ГЕНЕЗА


Про автора:

Новіков В. М., Штефан А. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Оклюзійні порушення в зубощелепній системі можуть бути як причиною, так і обтяжливими фак-торами при цілому комплексі стоматологічних захворювань. Це і визначило мету дослідження – підвищити ефективність лікування пацієнтів з больовим синдромом дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба (БСД СНЩС) оклюзійного ґенеза. Об’єктом клінічного дослідження були 93 людини (69 жінок та 24 чоловіка) в віці 16-73 роки з клінічними ознаками БСД СНЩС. Визначені закономірності клінічних проявів і геометрич-ний аналіз моделей щелеп дозволяють, в певній мірі, досвідченому спеціалісту відрізнити больовий синдром дисфункції від подібних до нього захворювань, встановити причину і призначити адекватне лікування, і тільки при відсутності позитивного результату, направляти пацієнтів в спеціалізовані гнатологічні центри.

Ключові слова:

больовий синдром дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, оклюзія, супраконтакти

Список цитованої літератури:

  • Макєєв В. Ф. Особливості обстеження хворих на скронево-нижньощелепні розлади / В. Ф. Макєєв, Р. В. Кулінченко. – 2006. - № 1. – С 53.
  • Мирза А. И. Диагностика и лечение болевого синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава : дисс. на соискание ученой степени доктора мед. наук : спец. 14. 00. 21 «Стоматология» / А. И. Мирза. – Киев, 2002. – 304 с.
  • Мирза А. И. Этиология и патогенез дисфункциональных состояний нижней челюсти и жевательных мышц. Обзор ли-тературы / А. И. Мирза, Е. Ю. Мозолюк, А. В. Штефан // Современная стоматология. – 2009. – № 1(45). – С. 102-106.
  • Мірза О. І. Збільшення міжальвеолярної висоти як провокуючий фактор синдрому больової дисфункції скронево- ниж-ньощелепного суглобу / О. І. Мірза, А. В. Штефан // Матеріали III (X) з’їзду Асоціації стоматологів України. Полтава. – 2008. – С. 412.
  • Мірза О. І. Супраконтакти, як провокуючий фактор синдрому больової дисфункції скронево-низньощелепного суглобу / О. І. Мірза, А. В. Штефан // Тези ювілейної науково-практичної конференції «Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку». – Івано-Франківськ, 2009. – С. 130.
  • Новиков В. М. Избирательное пришлифовывание зубов при дисфункциональных состояниях ВНЧС / В. М. Новиков // Український стоматологічний альманах. – № 1. – 2003. – С. 17-18.
  • Новіков В. М. Морфометричні особливості функціонально-діючих елементів зубощелепної системи за даними МР-томографії / В. М. Новіков // Український стоматологічний альманах. – 2006. - № 4. – С. 42-44.
  • Хватова В. А. Диагностика и лечение нарушений функциональной окклюзии / В. А. Хватова. – Нижний Новгород, 1996. – 275 с.
  • Хватова В. А. Функциональная диагностика и лечение в стоматологии / В. А. Хватова. – М. : Медицинская книга, 2007. – 294 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 049-055 сторінки, код УДК 616. 724-007-07